มาตรการทางภาษีสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ


มาตรการทางภาษีสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ มี 3 กรณี


“เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ”  ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานีสตูล ยะลา และ จังหวัดสงขลาเฉพาะอ าเภอจะนะ เทพานาทวีและสะบ้าย้อย 
สำหรับบุคคลธรรมดา 
 1. มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจ

2. เสียภาษีเงินได้ร้อยละ 0.1 ของเงินได้พึงประเมิน

3. สำหรับเงินได้ประเภทที่ 7 และ 8 เฉพาะที่ได้จาก การผลิตสินค้า การขายสินค้า หรือการให้บริการ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

4. สำหรับเงินได้ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕6 ถึง พ.ศ. ๒๕๕7
สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
1.มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจ

2.มีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้า การขายสินค้า การให้บริการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

3. เสียภาษีเงินได้ร้อยละ 3 ของก าไรสุทธิ

4.สำหรับรายได้ตั้งแต่รอบฯ บัญชี ๒๕๕6 ถึงรอบฯ บัญชี๒๕๕7
การขายอสังหาริมทรัพย์(ระหว่าง ๑ ม.ค. ๒๕๕6 ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕7) 
1. เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจให้เสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตรา ร้อยละ 1 และมีสิทธิเลือกไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปี

2. การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เฉพาะกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้า หรือหาก าไรตาม ม. ๙๑/๒ (๖) ให้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ อัตราร้อยละ 0.1 

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.