ลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์


ลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์


เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 รัฐบาลได้มีมติการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยการลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึง 28 เมษายน 2559 รวมแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน


โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.       ต้องเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น

2.       ค่าธรรมเนียมการซื้อขายจาก ร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ลดเหลือร้อยละ 0.01

(ตัวอย่างเช่น  2,000,000 x 2% =  40,000 บาท เหลือเพียง 0.01% = 200 บาท)

3.       ค่าธรรมเนียมการจำนองจากการซื้อขาย จากร้อยละ 1 ของราคาจำนอง ลดเหลือร้อยละ 0.01

(ตัวอย่างเช่น  2,000,000 x 1% =  20,000 บาท เหลือเพียง 0.01% = 200 บาท)

4.       กรณีที่ไม่ได้ซื้อจากโครงการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย (ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน) อสังหาริมทรัพย์จะต้องพร้อมสิ่งปลูกสร้างถึงจะได้สิทธิลดอัตราภาษี ห้ามเป็นที่ดินเปล่า

5.       กรณีที่ซื้อจากโครงการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย (ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน) อสังหาริมทรัพย์จะเป็นที่ดินเปล่า หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างก็ได้รับสิทธิลดอัตราภาษี

6.       หากเป็นห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด จะต้อง

6.1    กรณีซื้อห้องชุดทั้งหมดในอาคาร อาคารดังกล่าวจะต้องมีการจดทะเบียนอาคารชุดแล้ว แต่ยังไม่มีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

6.2    กรณีซื้อเป็นห้องๆ อาคารดังกล่าวจะต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว

 

ข้อสังเกตเรื่องการลดค่าโอนและค่าจดจำนอง

1.       กรณีผู้ซื้อมีผู้กู้ร่วม และผู้กู้ร่วมไม่ได้มีชื่อในโฉนดที่ดิน การจดจำนองจะไม่ได้รับการลดหย่อนค่าจดจำนอง ต้องจ่าย 1% ตามปกติ

2.       กรณีผู้กู้ ได้รับสินเชื่อมากกว่าสัญญาซื้อขาย  มูลค่าจำนองที่มากกว่าสัญญาซื้อขาย ต้องชำระค่าจดจำนองตามปกติ คือ 1%

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.