การวางแผนภาษีตัวแทนนายหน้าประกันชีวิต


การวางแผนภาษีตัวแทนนายหน้าประกันชีวิต


                          หน่วยภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตทั้ง 3 หน่วยคือ บริษัทประกันชีวิต ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต และผู้ทำประกันชีวิตสามารถเก็บเกี่ยวสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ดังนี้
                    1. ตัวแทนนายหน้าประกันชีวิต
1.1 การจัดรูปแบบของหน่วยภาษี  ทำได้ 3 ทางเลือก คือ จัดตั้งเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล คุณลักษณะของแต่ละราย มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไป
- ขนาดของเงินที่ได้รับ ถ้ามียอดต่ำเช่นมีเงินได้สุทธิไม่เกิน 1 ล้านบาท ก็ควรจะตั้งเป็นรูปบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล เสียภาษีเงินได้ในอัตราไม่เกิน 30%
- ผู้เสียภาษีดังกล่าวมีเงินได้ประเภทอื่นๆหรือไม่ถ้ามีเงินได้หลายประเภทอยู่แล้ว ในนามบึคคลธรรมดา การจัดตั้งคณะบุคคลเพื่อแยกเงินออกมา ย่อมประหยัดภาษีลงได้
1.2 การจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เกิดภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย VAT หลายประการ เช่น ออกใบกำกับภาษี การจัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ การยื่น ภ.พ.30 เป็นต้นทำให้ต้นทุนการบริหารเพิ่มขึ้น กิจการขนาดเล็กๆ จึงไม่ควรจดเข้าสู่ระบบ VAT
                     2. บริษัทประกันชีวิต
       ตามนัยข้อ 5 แห่งคำสั่ง ป.115/2545 ได้กล่าวถึงรายจ่ายค่าส่งเสริมการขายเช่น ให้ตัวแทนไปเที่ยวหรือสัมมนาในต่างประเทศ บริษัทประกันชีวิตต้องมีข้อตกลง และหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการให้รางวัลอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรมิฉะนั้นจะกลายเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร
                     3.   ผู้ทำประกันชีวิต 
               กฎกระทรวง#279 เปิดช่องให้ผู้มีเงินได้สามารถนำค่าเบี้ยประกันของคู่สมรสมาหักลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในประการกรมอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้#112 กรณีจึงมีโอกาสที่จะหักลดหย่อนได้สูงสุดถึง 100,000+100,000=200,000บาทต่อไป


© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.