สิทธิเก็บกิน


สิทธิเก็บกิน

             เป็นการโอนสิทธิในที่ดินหรืออสังหาริมทรัยพ์อื่นของเราไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ เช่นการโอนตึกแถวไปให้กับลูกเพื่อให้ลูกเค้ามีรายได้ค่าเช่า เป็นต้น

ระยะเวลาของสิทธิเก็บกิน แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. ไม่กำหนดอายุ เช่น ตลอดอายุของบุตร

2. กำหนดอายุที่แน่นอน แต่ห้ามเกิน 30ปี

 

การวางแผนภาษีสำหรับสิทธิเก็บกิน

              ในกรณีที่เรามีรายได้เยอะ และเสียภาษีในอัตราที่สูงแล้ว ต่อมาได้ลงทุนทำธุรกิจห้องเช่า ถ้านำรายได้ห้องเช่ามารวมคำนวนภาษีเงินได้จะทำให้เสียภาษีเยอะเข้าไปอีก

              ดังนันถ้าเราใช้สิทธิเก็บกินมาวางแผนภาษี เราก็จะโอนสิทธิเก็บกินในห้องเช่า ให้กับบุตรหรือญาติ ที่ยังไม่มีรายได้ รายได้ของห้องเช่าก็จะไปเป็นรายได้ของบุตรทำให้เริ่มเสียภาษีให้ฐานต่ำใหม่อีกครั้ง

              และเมื่อโอนสิทธิเก็บกินในห้องเช่าให้กับลูกแล้ว สัญญาเช่าจะต้องระบุว่าลูกของเราเป็นผู้ให้เช่า และผู้ให้บริการ

              การกำหนดระยะเวลาของสิทธิเก็บกิน ผมแนะนำว่าไม่ควรกำหนดระยะเวลาที่ยาวจนเกินไปเนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนต่างๆของคนที่ได้รับสิทธิเก็บกิน

              ดังนั้นการกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนและไม่ยาวจนเกินไปทำให้ช่วยวางแผนภาษีได้ง่ายขึ้น

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.