หลักเกณฑ์การหักภาษีณที่จ่าย


หลักเกณฑ์การ หักภาษี ณ ที่จ่าย

ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่าใครที่เกี่ยวข้องกับการ หักภาษี ณ ที่จ่ายกันบ้าง

-          ผู้จ่ายเงินได้ คือ ผู้ที่มีหน้าที่ ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วนำส่งให้กรมสรรพากร ได้แก่ บุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท สมาคมและคณะบุคคล

-          ผู้มีรายได้ คือ ผู้ประกอบอาชีพมีรายได้จากการทำงาน หากรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีสามารถนำภาษีที่ถูกหักไปขอคืนได้ หากไม่ขอคืนเงินภาษีก็จะกลายเป็นเงินของประเทศ

หลักเกณฑ์การ หักภาษี ณ ที่จ่าย การจ่ายเงินจะต้องมีจำนวนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปตามสัญญา แม้การจ่ายจะแบ่งจ่ายเป็นครั้งโดยไม่ถึง 1,000 บาท ก็ตาม ส่วนอัตราในการหักแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับชนิดของรายได้ตัวอย่างเช่น

1.       ค่านายหน้า ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น หัก 3%

2.       เงินปันผล หัก 10%

3.       ค่าเช่า หัก 5%

4.       เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น นักกฎหมาย หมอ สถาปัตยกรรม บัญชี ประณีตศิลปกรรม หัก 3%

5.       ค่าจ้างทำของ หัก 3%

6.       เงินรางวัลจากการประกวด การแข่งขัน ชิงโชค หัก 5%

7.       ค่างานแสดง นักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ นักร้อง นักดนตรี นักกีฬา หรืออาชีพเพื่อความบันเทิง 5%

8.       ค่าโฆษณา 2%

9.       รางวัลส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย 3%

10.   ค่าเบี้ยประกันภัย 1%

11.   ค่าขนส่ง 1%

การหักภาษี ณ ที่จ่ายจะต้องหักภาษีจากยอดเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น

(ค่านายหน้า จำนวน 5,000 บาท มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คือ 350 บาท รวมต้องจ่ายเงิน 5,350.- บาท แต่มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีก 3%  = 5,000 x 3% = 150 ดังนั้นต้องจ่ายเงินทั้งสิ้น 5,350 – 250 = 5,200 บาท)

** อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ผู้เขียน เขียนขึ้นเป็นอัตราที่บริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคล เป็นผู้หัก และผู้ถูกหักเป็น บุคคลธรรมดา บริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคล หากเป็นหน่วยงานอื่นอาจจะมีอัตราเท่ากัน มากกว่า หรือน้อยกว่าก็ได้ ตามที่สรรพากรกำหนด

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.