อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี2558


อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี2558


ตารางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ขั้นที่ เงินได้สุทธิ อัตราภาษีร้อยละ
1 ส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท 0
2 ส่วนที่เกิน 150,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท 5
3 ส่วนที่เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 10
4 ส่วนที่เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 750,000 บาท 15
5 ส่วนที่เกิน 750,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 20
6 ส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 25
7 ส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท 30
8 ส่วนที่เกิน 4,000,000 บาท 35


หมายเหตุ: อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2558 ไม่มีดีการปรับเปลี่ยนอัตราจากปี 2557

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.