อัตราภาษีSMEปี2558


อัตราภาษีSMEปี2558


ตารางอัตราภาษีSMEปี2558

ขั้นที่ กำไรสุทธิ อัตราภาษีร้อยละ
1 ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท 0
2 ส่วนที่เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,00,000 บาท 15
3 ส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท 20


การเข้าเงื่อนไขของ SME มีด้วยกัน 2 ข้อคือ

1. มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท

2. มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี


หมายเหตุ 1. การจะเป็น SME จะต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อ

2. ถ้าเกิดกิจการมีปีใดปีหนึ่งที่มีรายได้เกิน 30 ล้านบาทต่อปี จะถือว่าไม่ใช่ SME อีกต่อไปแม้ว่าปีถัดไปรายได้จะไม่ถึง 30 ล้านบาทก็ตาม

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.