เที่ยวไทยสบายใจได้ลดหย่อนภาษี


เที่ยวไทยสบายใจได้ลดหย่อนภาษี


          รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ จากการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวและเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โรงแรม รวมถึงธุรกิจต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวของประเทศให้ฟื้นฟู จึงได้มีประกาศกฏกระทรวง ฉบับที่ 305 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 สรุปสาระคำสัญได้ว่า
         

         "บุคคลธรรมดาสามารถนำเงินที่จ่ายเป็นค่าบริการ ให้แก่ผู้ที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือเป็นค่าที่พักให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ มาให้เป็นค่าลดหย่อนเพื่อคำนวณภาษีได้ 15,000 บาท/ปี เริ่มมีผลตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเท่ากับว่าผู้เสียภาษีสามารถนำค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมาหักลดหย่อนได้ 2 ปีภาษี คือ ปีภาษี 2557 และ ปีภาษี 2558 โดยผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศน์ได้ที่  http://www.rd.go.th/publish/44131.0.html และตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่มีสิทธินำมาหักลดหย่อนค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/44132.0.html "
           

         สิทธิลดหย่อนครั้งนี้เป็นการให้สิทธิแก่ผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หากสามีหรือภริยา มีเงินได้เพียงฝ่ายเดียวให้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเฉพาะสามี หรือภริยา ซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ แต่หากสามีหรือภรินา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้และในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษ๊ระบุผู้จ่ายเงินทั้งสามีหรือภริยาให้ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษ๊ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. ถ้าสามี ภริยา ต่างฝ่ายต่างแยกยื่นแบบฯ ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกินคนละ 15,000 บาท
2. ภ้าสามี ภริยา แยกยื่นแบบฯ เฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎกรซึ่งเป็นเงินได้ประเภทเงินเดือน ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนภาษ๊ของตนเองได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกินคนละ 15,000 บาท
3. ถ้าสามี ภริยา ตกลงยื่นแบบ ฯ และเสียภาษีรวมกัน ให้หักลดหย่อนภาษ๊ได้ทั้งสองฝ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกินคนละ 15,000บาท


© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.