เอกสารสำคัญเกี่ยวกับภาษีซื้อ


เอกสารสำคัญเกี่ยวกับภาษีซื้อ


        ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี มูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เป็นรายเดือนภาษี โดยสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ของ เดือนถัดไปทุกเดือน ไม่ว่ากิจการจะมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการในเดือน ภาษีนั้นหรือไม่ก็ตาม  
         ภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนำ มาหักออกจากภาษีขาย ในการคำ นวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือขอคืนภาษีซื้อ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่กฎหมายกำ หนด ซึ่งในระบบภาษีมูลค่ าเพิ่มหลักฐานหรือเอกสารสำ คัญประกอบ ภาษีซื้อ มีดังนี้
1.ใบกำกับภาษี
2. ใบเพิ่มหนี้
3. ใบลดหนี้
4. ใบเสร็จรับเงินที่กรมสรรพากรออกให้สำ หรับการรับชำ ระภาษีมูลค่าเพิ่มจาก การนำ ส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. ใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากรหรือกรมสรรพสามิตออกให้ในการเรียกเก็บ ภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกรมสรรพากร
6. ใบเสร็จรับเงินของส่วนราชการที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายทอด ตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือการขายโดยวิธีอื่น นอกจากการขายทอดตลาด

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.