แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม


แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม


ภ.พ. 01 คือ แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการยื่นต่อกรมสรรพากรพื้นที่ที่สำหนักงานตั้งอยู่ หากมีหลายสาขา ให้ยื่นขอจดทะเบียนต่อสรรพากรพื้นที่ ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

ภ.พ. 01.1 คือ แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราว สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศแต่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยเป็นครั้งคราว โดยการยื่นจะทะเบียนจะต้องยื่นขอทุกครั้งที่เข้ามาประกอบกิจการ

ภ.พ. 02 คือ แบบคำขอยื่นแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน ผู้ประกอบการใช้ยื่นต่อกรมสรรพากรเพื่อยื่นขอแสดงรายการ การค้ารวมกันทุกสาขา

ภ.พ. 09 คือ แบบการแจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการจะต้องยื่นเปลี่ยนแปลง ณ สรรพากรพื้นที่ ที่จดทะเบียนไว้

ภ.พ. 20 คือ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่กรมสรรพากรออกให้สำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยการเก็บเอกสารจะต้องเก็บไว้ในที่ ที่สามารถมองเห็นได้ดี

ภ.พ. 30 คือ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบจากจะต้องทำทุกเดือนภาษี และจะต้องยื่นต่อสรรพากรพื้นที่ ภายใน 15 วันของเดือนถัดไป ถ้าหากผู้ประกอบการมีหลายสาขาให้ยื่นแยกแต่ละสาขา ยกเว้นแต่ผู้ประกบการมีความประสงค์ที่จะยื่นชำระแบบรวม โดยต้องขออนุมัติต่อสรรพากรก่อน โดยแบบที่ยื่นคือ ภ.พ. 02

ภ.พ. 36 คือ แบบที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นแบบที่แสดงการที่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อได้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือบริการแก่ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ ผู้ที่มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีดังนี้

    - ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งได้เข้ามาประกอบการในประเทศไทย เป็นการชั่วคราวแต่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราว

    - ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการหรือซื้อสินค้าในประเทศไทย

โดยผู้รับโอนสินค้าหรือผู้รับโอนสิทธิในบริการที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ใช้ยื่นนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สำนักงานสรรพาพรพื้นที่สาขา ภายในกำหนดเวลา

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.