แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล


แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล


                สรรพากรได้จัดแบ่ง แบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามประเภทของภาษีที่ใช้ยื่นออกเป็นหมวดหมู่ โดยเรียกว่า ภ.ง.ด. จัดแบ่งเป็นประเภทดังนี้

                ภ.ง.ด. 50 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลใช้สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ โดยการยื่น ภ.ง.ด. 50 จำต้องยื่นภายใน 150 (ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม) วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยจะต้องยื่นทุกปี ไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่มีรายได้

                ภ.ง.ด. 51 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ใช้สำหรับนิติบุคคลที่ต้องจัดทำประมาณการกำไรขาดทุนครึ่งปี โดยจะต้องชำระภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่วันสุดท้ายของรับระยะเวลาหกเดือนนับตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี (ภายในวันที่ 31 สิงหาคม)

                ภ.ง.ด. 52 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ใช้สำหรับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและดำเนินกิจการ รวมทั้งในประเทศไทย โดยดำเนินกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ โดยจะต้องยื่นแบบภายใน 150 วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี (ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม) โดยยื่นทุกปี ไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่มีรายได้

                ภ.ง.ด. 53 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตราของประมวลรัษฎากร โดยการยื่นแบบ พร้อมกับนำส่งเงินภาษีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน ไม่ว่าจะหักภาษีไว้แล้วหรือไม่

                ภ.ง.ด. 54 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและจำหน่ายเงินกำไร ให้แก่นิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศและไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือ นิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 54 พร้อมกับนำเงินภาษีส่งหรือชำระภาษี ภายในวันที่ 7 นับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายหรือจำหน่ายเงินกำไร

                ภ.ง.ด. 55 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม ใช้สำหรับมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศ โดยยื่นแบบ ภายใน 150 วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.