ใบกำกับภาษีอย่างย่อ


ใบกำกับภาษีอย่างย่อ


      ใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับจากการ ซื้อสินค้าหรือรับบริการ ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ไม่สามารถนำ มาหักออก จากภาษีขายในการคำ นวณภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือขอคืนภาษีซื้อ แต่สามารถนำ มาถือเป็น รายจ่ายในการคำ นวณกำ ไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
     ลักษณะใบกำกับภาษีอย่างย่อ ต้องมีข้อความตามนัยมาตรา 86/6 แห่งประมวล รัษฎากร ดังนี้
(1) คำ ว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
 (2) ชื่อ หรือชื่อย่ อ และเลขประจำ ตัวผู้ เสียภาษีอากรของผู้ ประกอบการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออกใบกำกับภาษี
(3) หมายเลขลำ ดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำ ดับของเล่ม (ถ้ามี)
(4) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
(5) วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
 (6) ราคาของสินค้าหรือราคาค่าบริการ โดยต้องมีข้อความระบุชัดเจนว่าได้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
(7) ข้อความอื่นที่อธิบดีกำ หนด© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.