ใบลดหนี้


ใบลดหนี้


1.  คำว่า "ใบลดหนี้" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด

2.  ชื่อ ที่อยู่ และเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้ และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบลดหนี้ ในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคสี่  หรือมาตรา 86/2 ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย

3.  ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

4.  วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้

5.  หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี) มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าว มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้าหรือบริการ ผลต่างของจำนวนมูลค่าทั้งสอง และจำนวนภาษีที่ใช้คืนสำหรับส่วนต่างนั้น

6.  คำอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้

7.  ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.