ใบเพิ่มหนี้


ใบเพิ่มหนี้


1.  คำว่า "ใบเพิ่มหนี้" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด

2.  ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบเพิ่มหนี้ และในกรณีตัวแทนเป็นผู้ออกใบเพิ่มหนี้ในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคสี่  หรือมาตรา 86/2ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของตัวแทนนั้นด้วย

3.  ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

4.  วัน เดือน ปี ที่ออกใบเพิ่มหนี้

5.  หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี) มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าว  มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้าหรือบริการ ผลต่างของจำนวนมูลค่าทั้งสอง และจำนวนภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มสำหรับส่วนต่างนั้น

6.  คำอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบเพิ่มหนี้

7.  ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด
© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.