ไม่เสียภาษีอากรมีผลเสียอะไรบ้าง


ไม่เสียภาษีอากรมีผลเสียอะไรบ้าง


                การเสียภาษีอากรเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ ภาษีอากรมีหลายประเภท ได้แก่ ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีท้องถิ่น ภาษีนำเข้าส่งออก ฯลฯ หากรู้ตัวว่าตัวเองจะต้องเสียภาษีชนิดใดก็ต้องเสียภาษีให้ครบถ้วน ไม่อย่างนั้นจะได้รับความเสียหายมากมาย อย่าคิดเพียงว่าสรรพากรไม่รู้เรื่องแล้วไม่ต้องจ่าย

                ประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายพิเศษที่ใช้สำหรับจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ และมีมาตรการบังคับให้ชำระภาษีได้ในตัวเอง ซึ่งเป็นขั้นตอนพิเศษก่อนที่จะดำเนินการฟ้องศาลอีกด้วย ดังนั้นความเสียหายอาจจะมากว่าที่ไม่เสียภาษีอากรให้แก่กรมสรรพากรนั้น แยกพิจารณาเป็น 3 กรณี

1.       กรณีก่อนถูกกรมสรรพากรฟ้อง

หากสรรพากรตรวจพบว่าเราไม่เสียภาษีอากร สรรพากรจะแจ้งการประเมินให้ทราบ จะต้องเสียดอกเบี้ยให้

สรรพากรในอัตรา 1.5% ต่อเดือน และอาจจะมีเบี้ยปรับเพิ่มอีกด้วย ระวังไว้ว่า กรมสรรพากรมีอำนาจพิเศษที่จะทำการเร่งรัดตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ ทุกชนิดได้ทันที เพื่อให้ได้ภาษีอากร และยังสามารถยึดหรืออายัดทรัพย์ไปขายทอดตลาด โดยยังไม่ต้องนำเรื่องภาษีที่ค้างไปฟ้องต่อศาล ระยะเวลาที่มีอำนาจทำได้เป็นเวลานานถึง 10 ปี หากระหว่างนี้มีการยักย้ายทรัพย์สินก็อาจจะมีความผิดอาญาเพิ่มขึ้นไปอีกฐานมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอาจติดคุกได้

2.       กรณีกรมสรรพากรนำคดีมาฟ้องต่อศาล

จะเป็นกรณีที่ผู้ค้างภาษียังดื้อไม่ยอมชำระหนี้ให้กรมสรรพากร ดังนั้นสรรพากรจะดำเนินคดีทางศาลทั้งแพ่ง

และอาญา สรรพากรจะฟ้องแต่ละศาลกรณีดังนี้

-          ฟ้องที่ศาลภาษีอากรกลาง ในกรณีที่ไม่สามารถเร่งรัดหนี้ได้และศาลนี้มีที่เดียวคือ กรุงเทพมหานครเท่านั้น

หากลูกหนี้อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่กรุงเทพเท่านั้น

-          ฟ้องศาลล้มละลายกลาง เป็นกรณีเข้าหลักเกณฑ์ฟ้องได้ทำให้ลูกหนี้อาจเสียสิทธิ์และเสรีภาพเพิ่มขึ้น ศาลนี้

มีแห่งเดียวที่กรุงเทพมหานคร หากศาลล้มละลายมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว แม้จะยังไม่พิพากษาให้ล้มละลายก็ตาม ก็มีผลเสียอย่างมาก นอกจากนี้ก็ไม่สามารถออกนอกประเทศได้ตามปกติต้องขออนุญาตต่อศาลก่อน

-          ฟ้องศาลเดียวกับลูกหนี้ถูกฟ้องเกี่ยวกับทรัพย์ที่ขายทอดตลาดได้ โดยกรมสรรพากรสามารถที่จะเข้าไปขอ

เฉลี่ยหนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นศาลแพ่งพระนครเหนือ ศาลแพงธน ศาลจังหวัด ศาลแรงงานกลางก็ได้

-          ฟ้องที่ศาลอาญา เป็นกรณีที่กระทำความผิดทางอาญาฐานปลอมใบกำกับภาษี เช็คเด้งหรือมีเจตนาหลีก

เลี่ยงภาษีอากร

3.       กรณีหลังจากกรมสรรพากรฟ้องแล้ว

-          กรมสรรพากรสามารถดำเนินการบังคับคดีได้ตามกฎหมายได้อีก 10 ปี หากยังไม่ยอมชำระหนี้ให้ครบและ

ยังเข้าหลักเกณฑ์ที่จ้ะฟ้องล้มละลายได้ กรมสรรพากรก็ยังสามารถนำหนี้ที่ยังค้างฟ้องศาลล้มละลายกลางได้อีกครั้งหนึ่ง

                หากผู้ค้างภาษีอากรถึงแก่ความตายไปแล้วก็ตามก็ยังไม่หลุดพ้นหนี้ภาษีที่จะต้องเสียให้แก่สรรพากร ทายาทที่รับมรดกก็จะต้องนำมรดกที่ได้รับมาเสียภาษีอากรให้ครบถ้วนด้วย

                สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จากหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรได้ จึงขอให้ทุกท่านเสียภาษีอากรให้ครบถ้วนแล้วท่านจะไม่มีเรื่องวุ่นวาย อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปอีกด้วย

© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.