9 ภาษีที่ต้องรู้ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ


9 ภาษีที่ต้องรู้ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ


1. ภาษีเงินได้
2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
5. ภาษีสรรพสามิต
6. ภาษีบำรุงท้องที่
7. ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
8. ภาษีป้าย
9. อากรแสตมป์
© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.