บทความ


หัวข้อ อ่าน โพสเมื่อ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินค่าบริการด้านวิศวกรรมไปต่างประเทศ 1512 16 ก.ย. 2558
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินทำบุญตามประเพณี 504 16 ก.ย. 2558
การยกเว้นภาษีเงินได้ กรณีซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย 159 16 ก.ย. 2558
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ให้พนักงาน 1081 16 ก.ย. 2558
การแก้ไขสถานะและขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษี 470 16 ก.ย. 2558
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 664 16 ก.ย. 2558
ภาระภาษีอากร กรณีการโอนกิจการทั้งหมด 988 16 ก.ย. 2558
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขออนุมัติหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี และนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนผู้จ่ายเงิน 154 16 ก.ย. 2558
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขอยกเว้นการนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 502 16 ก.ย. 2558
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม 563 16 ก.ย. 2558
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาแหล่งเงินกู้ 273 16 ก.ย. 2558
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้สำหรับการคืนเงินประกันและการจ่ายค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายไปต่างประเทศ 145 16 ก.ย. 2558
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการให้เช่าและให้บริการพื้นที่ 2753 16 ก.ย. 2558
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีได้รับเงินจากการขายที่ดินตามหนังสือแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) 340 16 ก.ย. 2558
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 324 16 ก.ย. 2558
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา 267 16 ก.ย. 2558
ภาษีเงินได้ กรณีการโอนหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1523 16 ก.ย. 2558
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 571 16 ก.ย. 2558
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขออนุมัติหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย แทนผู้จ่ายเงิน 162 16 ก.ย. 2558
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเหตุอันสมควรตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 50/2537ฯ 0 16 ก.ย. 2558

แสดง 261 ถึง 280 จากทั้งหมด 358 รายการ (18 หน้า)
© Copyright. KKNACCOUNTING.COM All Rights Reserved.