ค่าปรับ

บทความล่าสุด

ค่าปรับ

อัตราค่าปรับการส่งงบการเงินล่าช้า

❤ เอากำลังใจมาฝาก สำหรับนักบัญชีที่กำลังอดหลับอดนอนในการปิดงบการเงิน ถ้ารู้สึกเหนื่อยเพียงแค่จ้องมองรูปนี้นาน กำลังใจจะเพิ่มขึ้นมาอัตโนมัติ ต้องปิดงบใหัทันไม่งั้นค่าปรับบาน ท่องเอาไว้ปีนี้ไม่เลื่อนสงสัยแล้วนะ

by KKN การบัญชี

ค่าปรับ

ค่าปรับการกระทำผิดเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะต้องระมัดระวังไม่กระทำผิดฝ่าฝืนเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะมีค่าปรับที่ค่อนข้างสูง รวมถึงมีโทษหนักถึงขั้นจำคุกในเรื่องของการนำใบกำกับภาษีปลอมไปใช้ หรือออกใบกำกับภาษีปลอม

by KKN การบัญชี

ค่าปรับ

ค่าปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับทางอาญา เป็นรายจ่ายต้องห้าม

“เบี้ยปรับ” เป็นการลงโทษทางเพ่งกับผู้มีเงินได้หรือผู้ประกอบการที่เสียภาษีไม่ถูกต้องหรือละเลยไม่ดำเนินการ ซึ่งส่วนใหญ่กฎกมายจะกำหนดให้รับผิดเป็นจำนวนหนึ่งเท่าหรือสองเท่าของภาษีที่ต้องเสีย “ เงินเพิ่ม ” เป็นการลงโทษทางเพ่งกับผู้มีเงินได้หรือผู้ประกอบการที่ไม่ชำระภาษี หรือนำส่งภาษีไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาตามประมวลรัษฎากร “ค่าปรับทางอาญา” เป็นการลงโทษทางอาญากับผู้ที่กระทำผิดตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ทำไมค่าปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับทางอาญา เป็นรายจ่ายต้องห้าม? เพราะถ้ายอมให้ลงเป็นรายจ่าย ก็จะทำให้บริษัทประหยัดเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งก็หมายความว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นไม่ถูกลงโทษ หรือไม่ได้รับภาระทางภาษีเลย เป็นรายจ่ายต้องห้าม ค่าปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับทางอาญาตามกฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ ค่าปรับภาษีศุลกากร ค่าปรับภาษีป้าย ค่าปรับภาษีโรงเรือน(ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม ค่าปรับตามกฎหมายอื่น ค่าปรับจากประกันสังคม ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
Bitcoin
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
SMEs
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การตัดหนี้สูญ
การบริจาค
การบันทึกบัญชีเงินสดรับ-จ่าย
การประมาณการกำไรสุทธิขาดไป
การลงทุน
การลงประกาศหนังสือพิมพ์
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการร่วมค้า และกิจการค้าร่วม
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ขายหนังสือแถมคอร์สเรียนออนไลน์
คริปโทเคอร์เรนซี
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
งบการเงินส่วนบุคคล
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ตราประทับ
ทรัพย์สิน
ทั่วไป
ทำประกันให้พนักงาน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บัญชีและภาษี
บิลเงินสด
ประกัน keyman
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ประเภทเช็ค
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด. 1ก
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษี e-Service
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีนำเข้าสินค้า
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
ยื่นแบบ
ยื่นแบบอย่างไรให้ประหยัดค่าปรับที่สุด
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วงจรเงินสด
วางระบบบัญชี
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
ส่วนลดกาาค้าและส่วนลดเงินสด
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสมทบประกันสังคม
เงินสำรองจ่าย
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พนักงาน
เงินได้พึงประเมิน
เช่าซื้อ-ลิสซิ่ง
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เราเที่ยวด้วยกัน
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แจกไฟล์
แรงงานต่างด้าว
โครงการคนละครึ่ง
โทษปรับ
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน