งบการเงิน

บทความล่าสุด

งบการเงิน

งบการเงินบอกอะไรเราบ้าง

สำหรับกิจการ SME ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับงบการเงินของบริษัทตัวเอง จัดทำเพียงเพราะว่ากฏหมายบังคับให้ต้องทำ เพื่อใช้สำหรับยื่นกรมพัฒน์และกรมสรรพากรเท่านั้น งบการเงินเป็นรายการที่มีความสำคัญมาก เป็นการสรุปภาพรวมของกิจการแสดงฐานะการเงินและผลการประกอบกิจการของบริษัท เจ้าของกิจการสามารถนำข้อมูลในงบการเงินมาใช้ในการวางแผนในการดำเนินงานของกิจการได้ วันนี้แอดมินมาพามารู้จักองค์ประกอบต่างๆ ของงบการเงิน และประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการควรจะสนใจในการละองค์ประกอบของงบการเงิน

by KKN การบัญชี

งบการเงิน

ข้อมูลสำคัญหลังปิดงบที่เจ้าของธุรกิจไม่ควรพลาด!

1.    รู้ค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจทั้งซื้อขายจ่ายรับซื้อสินค้าอะไรมากที่สุดขายสินค้าอะไรได้ยอดมากที่สุด หรือเกินเป้าที่วางไว้ ถ้าได้กำไรมากก็ต่อยอดไปลงทุนกับธุรกิจอื่น ๆ ได้         2.    รู้สินทรัพย์และจำนวนสต๊อกสินค้าโดยรวมธุรกิจของตัวเองมีสินทรัพย์เท่าไหร่ เกิดค่าเสื่อมเท่าไหร่ที่สำคัญของการทำธุรกิจคือสต็อกสินค้าที่เราขายอยู่นั้นเองสินค้าไหนขายได้ เงินต้นทุนส่วนใหญ่จมไปกับสินค้าชนิดไหนบ้าง 3.   รู้รายการค้างรับ ค้างจ่ายค้างรับ  คือ  ขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้เงินเช่น ทำงานให้ลูกค้าคนหนึ่ง แต่ผ่านไปครึ่งปีแล้วลูกค้าก็ยังไม่จ่ายเงินเจ้าของธุรกิจก็จะต้องประเมินว่าจะทำยังไงต่อค้างจ่าย คือ  เราซื้อของมาแต่ยังไม่จ่าย เลยมีเจ้าหนี้เยอะเจ้าของธุรกิจก็จะต้องหาทางว่าจะหาเงินม่าจ่ายหนี้หนี้ไดยังไง “ทำให้ผู้ประกอบการเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น พร้อมวางแผนดำเนินกิจการอย่างไรให้เติบโต”

by KKN การบัญชี

งบการเงิน

อย่าลืมตรวจสอบ!!! หน้ารายงานผู้สอบบัญชี งบการเงินของคุณอาจมีปัญหา

คุณรู้หรือไม่หน้ารายงานผู้สอบบัญชีมี 4 ประเภท 1.รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข 2.รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 3.รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 4.รายงานของผู้สอบบัญชีที่ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน “ถ้างบการเงินของบริษัทคุณเป็นแบบที่ 3 และ 4แสดงว่างบการเงินของคุณมีปัญหา มีความเสี่ยงที่จะโดนสรรพากรตรวจ และการขอสินเชื่อกับธนาคารจะยากขึ้น”

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
Bitcoin
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
SMEs
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การตัดหนี้สูญ
การบริจาค
การบันทึกบัญชีเงินสดรับ-จ่าย
การประมาณการกำไรสุทธิขาดไป
การลงทุน
การลงประกาศหนังสือพิมพ์
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการร่วมค้า และกิจการค้าร่วม
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ขายหนังสือแถมคอร์สเรียนออนไลน์
คริปโทเคอร์เรนซี
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
งบการเงินส่วนบุคคล
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ตราประทับ
ทรัพย์สิน
ทั่วไป
ทำประกันให้พนักงาน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บัญชีและภาษี
บิลเงินสด
ประกัน keyman
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ประเภทเช็ค
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด. 1ก
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษี e-Service
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีนำเข้าสินค้า
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
ยื่นแบบ
ยื่นแบบอย่างไรให้ประหยัดค่าปรับที่สุด
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วงจรเงินสด
วางระบบบัญชี
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
ส่วนลดกาาค้าและส่วนลดเงินสด
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสมทบประกันสังคม
เงินสำรองจ่าย
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พนักงาน
เงินได้พึงประเมิน
เช่าซื้อ-ลิสซิ่ง
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เราเที่ยวด้วยกัน
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แจกไฟล์
แรงงานต่างด้าว
โครงการคนละครึ่ง
โทษปรับ
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน