จดทะเบียนเพิ่มสาขา

บทความล่าสุด

จดทะเบียนเพิ่มสาขา

1 บริษัทหลายสาขา หรือ1 สาขา 1 บริษัท

ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีสาขามากถึง 4 สาขาคุณจะเลือกตัดสินใจอย่างไรระหว่าง 1 บริษัทหลายสาขา หรือ1 สาขา 1 บริษัท คำตอบคือ ไม่มีข้อใดถูก และไม่มีข้อใดผิด!! ขึ้นอยู่กับเหตุผลสนับสนุนของแต่ละกิจการ ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นรายกิจการไปไม่มีคำตอบที่ตายตัว ตัวอย่าง : นางสาว A เป็นร้านขายชานมไข่มุกตามห้างสรรพาสินค้าและมีถึง 4 สาขา ซึ่งปัจจุบันประกอบธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา จากการขายสำหรับสาขาที่ขายดีทีสุดยอดขายประมาณ 200,000 – 250,000 บาทต่อเดือน และสาขาที่ขายไม่ดียอดขายประมาณ100,000 บาทต่อเดือน ตอนนี้อยากจะเป็นเป็นบริษัทเพื่อจะเสียภาษีให้ถูกต้อง ควรจะเปิด 1 บริษัท หรือเปิดสาขาละ 1 บริษัทดี 1 สาขา 1 บริษัท ข้อดี บางสาขาอาจจะไม่ต้องจด VAT เป็น SME กำไร 300,000 บาทแรกยกเว้นภาษี เวลาโดนเจ้าหนี้ที่กรมสรรพากรตรวจสอบภาษีจะโดยแค่ 1 บริษัท ไม่โดนทั้ง 4 สาขา ข้อเสีย […]

by KKN การบัญชี

จดทะเบียนเพิ่มสาขา

เมื่อไหร่เราถึงจะต้องจดทะเบียนสาขาเพิ่ม???

เราจะจดทะเบียนสาขาก็ต่อเมื่อเรามีสถานประกอบการมากกว่า 1 แห่ง สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ซึ่งผู้ประกอบการใช้ประกอบกิจการเป็นประจำและให้หมายความรวมถึงสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำด้วย ใช้ประกอบกิจการ เช่น หน้าร้านขายสินค้า ใช้ผลิต เช่น โรงงานผลิตสินค้า ใช้เก็บสินค้า เช่น โกดังเก็บสินค้า ปล.หากแต่ใช้เพียงการชั่วคราวไม่เข้าลักษณะของสถานประกอบการ ไม่ต้องจดทะเบียนสาขา กรณีต่อไปนี้ไม่ต้องจดทะเบียนสาขา •เราเป็นกิจการรับเหมาก่อสร้าง ไปก่อสร้างบ้านให้ลูกค้า หน่วยก่อสร้างชั่วคราวไม่ต้องจดทะเบียนสาขา •จ้างบริษัทอื่นผลิตสินค้าให้เรา โดยไม่มีพนักงานของเราไปปฏิบัติงาน หรือให้บริการลูกค้า เมื่อผลิตเสร็จผู้รับจ้างผลิตก็ส่งสินค้าคืนให้กับเรา ไม่เข้าเงือนไขสถานประกอบการประจำ ไม่ต้องจดทะเบียนสาขา •กรณีบริษัทเช่าโกดังเก็บสินค้า และผู้รับฝากรับผิดชอบในการดูแลรักษาสินค้าของเรา ถ้าเกิดมีการเสียหาย สูญหาย ผู้รับฝากต้องรับผิดชอบเข้าลักษณะเป็นการให้บริการรับฝากทรัพย์ รวมทั้งบริษัทไม่มีสิทธิครอบครองคลังสินค้าที่ใช้จัดเก็บสินค้า จึงไม่ถือเป็นสถานที่เก็บสินค้าเป็นประจำ ไม่ต้องจดทะเบียนสาขา •ไปเปิดบูธขายสินค้าหรือแนะนำสินค้าตามงานแสดงสินค้าต่างๆ ไม่ต้องจดทะเบียนสาขา เนื่องจากเราไม่ได้ประกอบกิจการเป็นประจำ

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
Bitcoin
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
SMEs
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การตัดหนี้สูญ
การบริจาค
การบันทึกบัญชีเงินสดรับ-จ่าย
การประมาณการกำไรสุทธิขาดไป
การลงทุน
การลงประกาศหนังสือพิมพ์
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการร่วมค้า และกิจการค้าร่วม
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ขายหนังสือแถมคอร์สเรียนออนไลน์
คริปโทเคอร์เรนซี
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
งบการเงินส่วนบุคคล
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ตราประทับ
ทรัพย์สิน
ทั่วไป
ทำประกันให้พนักงาน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บัญชีและภาษี
บิลเงินสด
ประกัน keyman
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ประเภทเช็ค
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด. 1ก
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษี e-Service
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีนำเข้าสินค้า
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
ยื่นแบบ
ยื่นแบบอย่างไรให้ประหยัดค่าปรับที่สุด
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วงจรเงินสด
วางระบบบัญชี
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
ส่วนลดกาาค้าและส่วนลดเงินสด
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสมทบประกันสังคม
เงินสำรองจ่าย
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พนักงาน
เงินได้พึงประเมิน
เช่าซื้อ-ลิสซิ่ง
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เราเที่ยวด้วยกัน
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แจกไฟล์
แรงงานต่างด้าว
โครงการคนละครึ่ง
โทษปรับ
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน