ภาษีขาย

บทความล่าสุด

ภาษีขาย

รายงานภาษีขาย

 เป็นแบบรายงานที่กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ในการบันทึกจำนวนภาษีขายของกิจการที่ได้เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากลูกค้าในแต่ละเดือนภาษี ภาษีขายที่เกิดขึ้นในเดือนใดก็บันทึกในเดือนนั้น โดยดูจากสำเนาใบกำกับภาษีขายที่ออกให้ลูกค้า ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าและจัดทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี จะต้องปรับปรุงรายการต่างๆ เป็นรายงานภาษีขายได้ โดยเพิ่มช่องรายการ “ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ” และ “จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม” ลงในบัญชีนั้นก็ได้ ตามประกาศอธิบดีฯ (ฉบับที่ 104)                 รายการสำคัญที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องนำไปลงจำนวนภาษีขายในรายงานภาษีขายทำให้ยอดภาษีขายในเดือนที่มีรายการเกิดขึ้นเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ำลง ได้แก่ ภาษีขายอันเนื่องมาจาก 1.       การขายสินค้าหรือการให้บริการในประเทศไทย (กรณีส่งออก ภาษีขาย = 0) 2.       การให้เช่าซื้อ 3.       การส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนเพื่อขาย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการ ฝากขาย 4.       การนำสินค้าหรือบริการไปใช้เพื่อการอื่นใดที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 5.       หนี้สูญที่ได้รับกลับคืน 6.       มีสินค้าขากจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 7.       มีสินค้าคงเหลือหรือทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ ณ วันที่เลิกกิจการแต่ไม่รวมถึงสินค้าคงเหลือ และทรัพย์สินของผู้ประกอบกิจการซึ่งได้รวมกิจการเข้าด้วยกันหรือได้โอนกิจการทั้งหมดให้กัน 8.       การรับคืนสินค้าที่ชำรุดบกพร่อง ไม่ตรงตามตัวอย่าง ไม่ตรงตามการเสนอขาย 9.       การลดราคาสินค้าหรือค่าบริการซึ่งผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน 10.   หนี้สูญ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

by KKN การบัญชี