เลิกทำธุรกิจ

บทความล่าสุด

เลิกทำธุรกิจ

เลิกทำธุรกิจ อย่าลืมยกเลิกทะเบียนพาณิชย์

เอกสารและสถานที่จดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์1. เอกสารการขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ 2.สถานที่จดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร1) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบ พาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (ไปที่สำนักงานเขต ของกรุงเทพมหานครนะครับ ไม่ใช่ไปที่กระทรวงการคลัง)2) ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง สำหรับผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่เขตนั้นในภูมิภาคเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา สำหรับผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่เศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี 3.ค่าธรรมเนียมในการจดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ 20 บาท ตัวอย่างแบบ ทพ.

by KKN การบัญชี

เลิกทำธุรกิจ

หน้าที่ของผู้ชำระบัญชีเมื่อเลิกกิจการ

ผู้ชำระบัญชีมีหน้าที่ ดังนี้• จดเลิกบริษัท • ทำงบการเงิน ณ งวดบัญชที่ที่เลิกกิจการ • รวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการเพื่อจำหน่ายทรัพย์สิน รวมถึงการชำระบัญชีของกิจการ • รวมถึงผู้มีหน้าที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของกิจการด้วย

by KKN การบัญชี

เลิกทำธุรกิจ

รายได้ลดลงต้องปิดสาขา ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารสำหรับยื่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1.คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)2.แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด3.รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)4.หลักฐานการอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือสำนักงานสาขาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)5.สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน6.สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)7.หนังสือมอบอำนาจ  (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกหรือชำระค่าอากรแสตมป์10 บาท) เอกสารสำหรับยื่นกรมสรรพากรเอกสารที่ใช้ยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม1.แบบคำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน ภ.พ.092.แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.013.ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 (เดิม)4.หนังสือมอบอำนาจ(ปิดอากรแสตมป์) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง)5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน – ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม6.สำเนาหนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มีการแก้ไข7.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน) เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้สำหรับยื่นประกันสังคม1.แบบเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง สปส. 6-15 จำนวน 1 ฉบับ*เอกสารประกอบการพิจารณา (ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้) เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ ที่เป็นสำเนาให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบนะครับ ที่มา https://dbd.go.th/download/downloads/03_boj/intro_step_bj_change_02.pdfhttp://download.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/vat/VAT09.pdfhttp://www.oic.go.th

by KKN การบัญชี

เลิกทำธุรกิจ

เลิกทำธุรกิจอย่าลืม ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์

ได้รับ Inbox จากผู้ประกอบการท่านหนึ่งมาเล่าว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ตื่นเต้นมาก มีเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรมาหาที่บ้าน ว่าเค้ามีการจดทะเบียนพาณิชย์ร้านค้า แต่ปีที่ผ่านมาไม่ได้ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา เจ้าหน้าที่เลยสงสัยว่ายังประกอบกิจการอยู่หรือไม่ ซึ่งเค้าก็ได้ให้ข้อมูลไปว่าตั้งแต่จดทะเบียนพาณิชย์ก็ไม่ได้ประกอบกิจการเลย เจ้าหน้าที่เลยแนะนำว่าถ้าเลิกประกอบกิจการแล้วควรที่จะไปดำเนินการจดทะเบียนยกเลิกใบทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้อง ดังนั้นท่านใดไม่อยากตกใจเหมือนผู้ประกอบการท่านนี้ก็ควรดำเนินการให้ถูกต้องนะครับ ปล. สำหรับคนที่จดทะเบียนที่กรุงเทพมหานคร ให้ไปที่สำนักงานเขต ของกรุงเทพมหานครครับ ตัวอย่างเอกสารยกเลิกทะเบียนพาณิชย์

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
Bitcoin
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
SMEs
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การตัดหนี้สูญ
การบริจาค
การบันทึกบัญชีเงินสดรับ-จ่าย
การประมาณการกำไรสุทธิขาดไป
การลงทุน
การลงประกาศหนังสือพิมพ์
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการร่วมค้า และกิจการค้าร่วม
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ขายหนังสือแถมคอร์สเรียนออนไลน์
คริปโทเคอร์เรนซี
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
งบการเงินส่วนบุคคล
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ตราประทับ
ทรัพย์สิน
ทั่วไป
ทำประกันให้พนักงาน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บัญชีและภาษี
บิลเงินสด
ประกัน keyman
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ประเภทเช็ค
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด. 1ก
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษี e-Service
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีนำเข้าสินค้า
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
ยื่นแบบ
ยื่นแบบอย่างไรให้ประหยัดค่าปรับที่สุด
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วงจรเงินสด
วางระบบบัญชี
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
ส่วนลดกาาค้าและส่วนลดเงินสด
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสมทบประกันสังคม
เงินสำรองจ่าย
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พนักงาน
เงินได้พึงประเมิน
เช่าซื้อ-ลิสซิ่ง
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เราเที่ยวด้วยกัน
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แจกไฟล์
แรงงานต่างด้าว
โครงการคนละครึ่ง
โทษปรับ
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน