บทความล่าสุด

ภาษีขาย

รายงานภาษีขาย

 เป็นแบบรายงานที่กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ในการบันทึกจำนวนภาษีขายของกิจการที่ได้เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากลูกค้าในแต่ละเดือนภาษี ภาษีขายที่เกิดขึ้นในเดือนใดก็บันทึกในเดือนนั้น โดยดูจากสำเนาใบกำกับภาษีขายที่ออกให้ลูกค้า ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าและจัดทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี จะต้องปรับปรุงรายการต่างๆ เป็นรายงานภาษีขายได้ โดยเพิ่มช่องรายการ “ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ” และ “จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม” ลงในบัญชีนั้นก็ได้ ตามประกาศอธิบดีฯ (ฉบับที่ 104)                 รายการสำคัญที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องนำไปลงจำนวนภาษีขายในรายงานภาษีขายทำให้ยอดภาษีขายในเดือนที่มีรายการเกิดขึ้นเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ำลง ได้แก่ ภาษีขายอันเนื่องมาจาก 1.       การขายสินค้าหรือการให้บริการในประเทศไทย (กรณีส่งออก ภาษีขาย = 0) 2.       การให้เช่าซื้อ 3.       การส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนเพื่อขาย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการ ฝากขาย 4.       การนำสินค้าหรือบริการไปใช้เพื่อการอื่นใดที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 5.       หนี้สูญที่ได้รับกลับคืน 6.       มีสินค้าขากจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 7.       มีสินค้าคงเหลือหรือทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ ณ วันที่เลิกกิจการแต่ไม่รวมถึงสินค้าคงเหลือ และทรัพย์สินของผู้ประกอบกิจการซึ่งได้รวมกิจการเข้าด้วยกันหรือได้โอนกิจการทั้งหมดให้กัน 8.       การรับคืนสินค้าที่ชำรุดบกพร่อง ไม่ตรงตามตัวอย่าง ไม่ตรงตามการเสนอขาย 9.       การลดราคาสินค้าหรือค่าบริการซึ่งผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน 10.   หนี้สูญ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

by KKN การบัญชี

LTF

เงื่อนไข LTF RMF ปี 2015

การปรับปรุงเงื่อนไขลดหย่อน LTF และ RMF ในปี 2558 เนื่องจากวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาก ทางกรมสรรพากรได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3 ฉบับติดๆ โดยเกี่ยวข้องกับ LTF และ RMF โดยตรง และนำมาใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้ของปี 2558 นี้เลย โดยเนื้อหาสำคัญ ผู้เขียนสรุปให้เข้าใจง่ายๆ สั้นๆ ดังนี้ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF แนวทางกฎหมายเดิม คือ ซื้อได้ 15% ของเงินได้ สูงสุดเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท แนวทางกฎหมายใหม่ คือ ซื้อได้ 15% ของเงินได้ที่จะต้องเสียภาษี สูงสุดเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF แนวทางกฎหมายเดิม คือ ซื้อได้ 15% ของเงินได้ สูงสุดไม่เกินจำนวนเงิน 500,000 บาท (รวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,กบข,สงเคราะห์โรงเรียนเอกชน) แนวทางกฎหมายใหม่ คือ ซื้อได้ 15% ของเงินได้ที่จะต้องเสียภาษี สูงสุดไม่เกินจำนวนเงิน 500,000 บาท (รวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,กบข,สงเคราะห์โรงเรียนเอกชน) โดยการเปลี่ยนแปลงคือ จากคำว่า “เงินได้” “เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี” ไม่สามารถนำใช้รวมคำนวณเพื่อให้ได้สิทธิการซื้อ LTF หรือ RMF มีผลกระทบโดยตรงกับผู้ที่มีเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีต่างๆ […]

by KKN การบัญชี

ภาษีซื้อ

รายงานภาษีซื้อ

  เป็นแบบรายงานที่กำหนดให้ ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการบันทึกจำนวนภาษีซื้อของกิจการที่ถูกผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บในการซื้อสินค้าหรือบริการในแต่ละเดือนภาษี ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนใด ก็ให้เป็นภาษีซื้อในเดือนนั้น โดยดูจากต้นฉบับใบกำกับภาษีที่ได้รับมาจากการซื้อสินค้า หากมีภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนใดแต่ไม่มาสามารถนำมาลงรายการในเดือนนั้นได้ เพราะมีเหตุจำเป็นบางประการ ให้นำมาลงรายการในเดือนถัดไป แต่ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่ถัดจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษีนั้น                 รายงานภาษีซื้อเป็นรายงานที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำขึ้นมาและสามารถลงรายงานภาษีซื้อเฉพาะรายการซื้อที่มีหลักฐานใบกำกับภาษี หรือใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ หรือใบเสร็จรับเงินอื่นใดตามที่กำหนดโดยกฎหมาย การลงรายการเพิ่มยอดภาษีซื้อ ได้แก่ ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นเนื่องจาก 1.       การซื้อหรือการนำเข้าซึ่งสินค้าหรือวัตถุดิบ 2.       การซื้อหรือเช่าซื้อหรือนำเข้าซึ่งทรัพย์สิน 3.       การรับฝากขายสินค้า 4.       การรับบริการหรือการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ 5.       การเพิ่มราคาสินค้าหรือค่าบริการ 6.       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจะทะเบียนนำส่งตามแบบแสดงรายการ ภ.พ. 36 เนื่องจากจ่ายค่าบริการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศ หรือรับโอนสินค้าหรือบริการที่เคยได้สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 สำหรับการลงรายการเพื่อลดยอดภาษีซื้อในรายงานภาษีซื้อให้ลดลง ได้แก่ภาษีซื้อเนื่องมาจากรายการต่อไปนี้ –          การส่งคืนสินค้าหรือยกเลิกสัญญาการให้บริการ –          การลดราคาสินค้าหรือค่าบริการที่ผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน

by KKN การบัญชี