บทความล่าสุด

ใบสำคัญจ่าย

ใบสำคัญจ่าย

ตัวอย่างใบสำคัญจ่าย กรณีจ่ายเป็นเช็ค ลงวันที่ในใบหัก ณ ที่จ่าย ตามวันที่ในเช็ค กรณีจ่ายเป็นเงินสด ลงวันที่ในใบหัก ณ ที่จ่าย ตามวันที่จ่ายเงิน ใบสำคัญจ่ายควรแนบเอกสารอะไรบ้าง1.สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า2.ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน  (หลักฐานว่ากิจการจ่ายแล้ว)3.ต้นฉบับใบแจ้งหนี้วางบิล + สำเนา (ได้รับจากการวางบิลเพื่อเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากกิจการ)4.ใบสั่งซื้อ(PO) ถ้ามี(ตอนที่จะสั่งซื้อสินค้า กิจการจะส่งใบสั่งซื้อไปยังผู้จำหน่ายก่อน)5.สำเนาใบหัก ณ ที่จ่าย (กรณี รายจ่ายที่ต้องหักภาษี ณ.ที่จ่าย)6.สำเนาเช็คจ่าย / โอนเงิน แนบหลักฐานการจ่ายเงิน

by KKN การบัญชี

ค่ารับรอง

ลูกค้าแจกซองแต่งงาน บันทึกเป็นค่ารับรองได้หรือไม่?

เงื่อนไขของค่ารับรอง “ไม่ว่าลูกค้าจะแจกซองแต่งงาน ซองผ้าป่า หรือซองงานบวชใส่ซองไปก็ไม่สามารถบันทึกเป็นค่ารับรองได้ เพราะไม่อยู่ในเงื่อนไขนะครับ” ลูกค้าขอเงินสนับสนุนของรางวัล “ลูกค้าขอเงินสนับสนุนของรางวัล ก็ไม่สามารถบันทึกเป็นค่ารับรองได้เพราะไม่อยู่ในเงื่อนไขนะครับ”

by KKN การบัญชี

เลิกทำธุรกิจ

เลิกทำธุรกิจ อย่าลืมยกเลิกทะเบียนพาณิชย์

เอกสารและสถานที่จดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์1. เอกสารการขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ แบบ ทพ. สามารถ Download  แบบพิมพ์ไปใช้ในการจดทะเบียนได้ที่ www.dbd.go.th สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบการพาณิชยกิจ หรือทายาทที่ยื่นคำขอแทน (กรณีมอบอำนาจให้จดทะเบียน) ใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบการพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม) / สำเนาคำสั่งศาล (กรณีวิกลจริต,สาบสูญ) สำเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบการพาณิชยกิจซึ่ง ถึงแก่กรรม / คำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 2.สถานที่จดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร1) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบ พาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร2) ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง สำหรับผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่เขตนั้นในภูมิภาคเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา สำหรับผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่เศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี 3.ค่าธรรมเนียมในการจดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ 20 บาท ตัวอย่างแบบ ทพ.

by KKN การบัญชี

เงินบำนาญชราภาพ

บำนาญชราภาพ

ผู้ประกันตน คือ ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์, ลูกจ้างอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แต่นายจ้างยังจ้างให้ทำงานต่อให้ถือเป็นผู้ประกันตนต่อไป อัตราการรับเงินบำนาญ การยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ กรอก  แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) แนบ    – สำเนาบัตรประชาชน  – สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (มีชื่อ-เลขที่บัญชีของผู้ประกันตน) =>ยื่นที่ : สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ / จังหวัด / สาขา ทุกแห่งที่สะดวก สอบถามรายละเอียด Tel: 1506 (24ช.ม.)

by KKN การบัญชี

DBD Registered

อยากได้ DBD REGISTERED เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจทำอย่างไร

อยากได้เครื่องหมาย DBD REGISTERED ต้องเตรียมเอกสารเพื่อสแกนเป็นไฟล์ ส่งอีเมลไปขอเครื่องหมาย DBD Registered ดังต่อไปนี้ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403) ที่ได้รับหลังจากยื่นจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำเนารายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ (เอกสารแนบ ทพ.) กรอก 1 ใบต่อ 1 เว็บไซต์ ใช้ชุดเดียวกับที่ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำเนาเอกสารการจดโดเมนเนม ชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนมต้องเป็นชื่อผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์ เอกสารอื่น (ถ้ามี) ใบแสดงตัวแทนจำหน่าย ใบแสดงลิขสิทธิ์ ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจนั้นๆ ยื่นขอเครื่องหมาย DBD REGISTERED ได้ที่ไหน? ยื่น online  ส่งไฟล์ไปที่อีเมล e-commerce@dbd.go.th ส่งไฟล์ผ่านเว็บไซต์ www.trustmarkthai.com ส่ง fax ไปที่เบอร์ 02-547-5973 เดินทางไปยื่นเอง กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(ตั้งอยู่ที่ จ.นนทบุรี) โทร. 02-547-5959-61 เงื่อนไขการขอ DBD Registered 1.ผู้ประกอบธุรกิจที่จะขอใช้เครื่องหมายรับรองต้องแสดงหลักฐานการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์เอกสารแนบดังนี้ บุคคลธรรมดา  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (พค.0403) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง เอกสารที่แสดงว่าได้จัดทำร้านค้าออนไลน์แล้ว […]

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การบริจาค
การลงทุน
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สิน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บิลเงินสด
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พึงประเมิน
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แรงงานต่างด้าว
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน