ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บทความล่าสุด

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษี ณ ที่จ่ายกรณีการรับซื้อฝากที่ดิน

บริษัท(ผู้รับซื้อฝาก)– รับซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคาร– ผู้รับซื้อฝากมีหน้าที่คำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในขณะที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม– นำส่งต่อเจ้าพนักงานที่ดินโดยไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ขายฝากอสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย(ตามมาตรา 50 (5) แห่งประมวลรัษฎากร)ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) เฉพาะที่จ่ายให้แก่ผู้รับ ซึ่งขายอสังหาริมทรัพย์ ให้คำนวณหักดังต่อไปนี้ สำหรับอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา> ให้คำนวณภาษี (ตามเกณฑ์ในมาตรา 48(4) (ก))ให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ของเงินได้ เหลือเท่าใดถือเป็นเงินได้สุทธิ แล้วหารด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้คำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ ได้เท่าใดคูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเงินภาษีที่ต้องเสีย เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใด ให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น (มาตรา 48(4) (ก)) ที่มาhttps://www.facebook.com/Suthep.Pongpitak/posts/3373724149345204https://www.rd.go.th/publish/5937.0.htmlhttps://www.rd.go.th/publish/5937.0.html

by KKN การบัญชี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีแจกสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย และการโฆษณา

จัดรายการส่งเสริมการขายให้แก่ : ผู้แทนจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายรายย่อย หรือ ร้านค้าซึ่งได้ซื้อสินค้าไปเพื่อขายต่อ เช่น นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาตั้งโชว์หน้าร้านเพื่อให้ผู้บริโภคเห็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือสะสมยอดซื้อตามเป้า ร้านค้าฯ ซึ่งได้ซื้อสินค้าไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปขายต่อ ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม บริษัทผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 จัดรายการส่งเสริมการขายให้แก่ : ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคโดยตรง เช่น เล่นเกมส์ ชิงโชค สะสมฝาเพื่อแลกของพรีเมี่ยม ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภค เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะ ที่เป็นรางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค หรือมีลักษณะทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 จัดรายการส่งเสริมการขายให้แก่ : ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคโดยตรง เช่น แจกแพ็คเกจทัวร์เมื่อซื้อสินค้าครบตามเป้า บริษัทมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย […]

by KKN การบัญชี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้มีเงินได้ครบเกษียณอายุงานระหว่างปี

การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้พึงประเมินที่จ่ายในเดือนสุดท้ายที่ผู้มีเงินได้ออกจากงานระหว่างปี ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินมีสิทธิที่จะคำนวณภาษี เพื่อให้เงินภาษีที่หักไว้ถูกต้องครบถ้วนตามรายการค่าลดหย่อนที่แท้จริงตามหลักฐานที่ผู้มีเงินได้นำมาแสดง โดยนำเงินภาษีที่หักไว้ไม่ครบถ้วนหรือเกินในเดือนก่อน ๆ มารวมหรือหักกับภาษีที่ต้องหัก ณ ที่จ่ายไว้ครั้งสุดท้าย ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้หักและนำส่งไว้เท่านั้น ตัวอย่าง – กรณีถูกหักภาษีในแต่ละเดือนไว้ขาด ตัวอย่าง – กรณีถูกหักภาษีในแต่ละเดือนไว้เกิน

by KKN การบัญชี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ผู้หักภาษีไม่ได้นำส่งกรมสรรพากร ขอคืนภาษีซื้อได้ไหม?

กรณีผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายและได้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ให้แก่ผู้มีเงินได้แล้ว แต่ไม่นำเงินส่งกรมสรรพากรหรือนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียว ผู้มีเงินได้จะพ้นความรับผิดในจำนวนเงินภาษีเท่ากับจำนวนที่ถูกหักไว้ (ตามมาตรา54) และ มีสิทธินำเงินที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามจำนวนที่ระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้ สรุป : สามารถขอคืนได้ครับ

by KKN การบัญชี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

จ้างผลิตเสื้อบริษัท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ ?

ตัวอย่าง : บริษัท คิดไม่ออก จำกัด ได้ไปว่าจ้างร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่ง ให้ช่วยจัดทำเสื้อบริษัทเพื่อจะไม่เหมือนกับของใครในประเทศ แบบนี้มีเจ้าเดียวในประเทศ ในการออกแบบบริษัทฯ ได้เลือกชนิดผ้าที่ร้านขายเสื้อผ้ามีวัตถุอยู่แล้วจะได้ไม่ต้องซื้อใหม รวมถึงบล็อกเสื้อผ้าก็เป็นแบบปกติที่ร้านขาย คำตอบ กรณีห้างฯ ได้ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายเป็นปกติอยู่แล้ว ไม่ว่าลูกค้าจะสั่งซื้อสินค้าตามรูปแบบที่ห้างฯ จัดเตรียมไว้หรือลูกค้าเป็นผู้ออกแบบเอง แต่ใช้วัตถุดิบในการผลิตของห้างฯ ที่จัดเตรียมและมีไว้ให้เลือก การรับทำสินค้าดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการขายสินค้า ไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528

by KKN การบัญชี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

จ่ายค่าบริการลืมหักภาษี ณ ที่จ่าย นำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่

ทุกครั้งที่นิติบุคคลจ่ายค่าบริการ จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากรไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป กรณีลืมหักภาษี ณ ที่จ่าย จะสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่?หลักการพิจารณาให้แยกพิจารณาทีละภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคล •ค่าบริการนั้นเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ •รู้ว่าผู้ให้บริการคือใคร (สามารถกรอกข้อมูลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้) •มีการจ่ายเงินไปจริง *นำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้*เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรมสรรพากรบอกว่าถ้าเราลืมหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือผู้ให้บริการไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย เราจะต้องควักเงินจ่ายค่าภาษีแทน T_T * ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เราควักจ่ายแทน ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามเพราะไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ (ยกเว้นมีสัญญาตั้งแต่ต้นว่ากิจการจะเป็นผู้ออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้) จ่ายค่าบริการลืมหักภาษี ณ ที่จ่ายเลือกอะไรดีระหว่าง 1.โยนบิลค่าใช้จ่ายทิ้ง2.ควักเงินออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน หลักคิดคือ ถ้าบริษัทมีผลประกอบการที่กำไร ปกติเมื่อบริษัทมีกำไรจะเสียภาษีในอัตรา 15-20% ของกำไรทางภาษี ดังนั้นถ้าเราโยนบิลค่าใช้จ่ายทิ้งจะส่งผลทำให้เราเสียภาษีเพิ่ม 15-20% เลยทีเดียว ในขณะที่ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่นำส่งแค่ 1-5% […]

by KKN การบัญชี

ภาษีขาย

ทำธุรกิจเสียภาษีอะไรบ้าง

ภาษีเงินได้ เป็นภาษีทีเก็บจากเงินได้ ดังนั้นใครที่มีรายได้จะต้องเสียภาษี บุคคลธรรมดา – เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้สุทธิ (รายได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) นิติบุคคล – เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิทางภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม มีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีที่จะต้องจ่ายทันทีเมื่อมีรายได้จากการให้บริการ โดยนิติบุคคลผู้จ่ายเงินได้เป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ภาษีอากรแสตมป์ ตราสารที่จะต้องติดอากรแสตมป์ ได้แก่ สัญญาเช่าโรงเรือน, เช่าซื้อทรัพย์สิน,จ้างทำของ, เงินกู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ได้แก่ เกษตรกรรม, ที่อยู่อาศัย, อื่น ๆ (พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม) และที่ดินรกร้างว่างเปล่า โดยคิดอัตราภาษีเป็นรูปแบบขั้นบันไดเพิ่มขึ้นตามมูลค่าราคาประเมิน  ภาษีศุลกากร เรียกเก็บจากการนำสินค้า หรือสิ่งของผ่านเข้าออกจากเขตแดนหนึ่งไปยังอีกเขตแดนหนึ่ง ภาษีสรรพสามิต เรียกเก็บจากสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้าและการให้บริการในทางธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ภาษีน้ำมัน, ภาษีน้ำหอม, ภาษีรถยนต์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เรียกเก็บจากการประกอบธุรกิจธนาคารหรือประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์, ประกันชีวิต, โรงรับจำนำ รวมถึงการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นการค้าหรือหากำไร […]

by KKN การบัญชี

Uncategorized

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอธิบายแบบง่ายๆ ได้ใจความ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไรภาษีที่ต้องจ่ายไปในทันทีเมื่อเรามีรายได้ แต่นิติบุคคลผู้จ่ายเงินจะเป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งภาษีให้กรมสรรพากร แทนผู้มีเงินได้ (ผู้จ่ายเงินโครตซวยยย อยู่ดีๆมีภาระขึ้นมา) หลักจำจ่ายๆนิติบุคคลเมื่อจ่ายค่าบริการจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งให้กรมสรรพากรไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป***บุคคลธรรมดาจ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย นิติบุคคลจะทำภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะต้องรู้ 2 เรื่อง 1.ผู้รับเงินคือใคร <<<< กระทบต่อชนิดแบบที่ยื่น2.ประเภทเงินได้ที่จ่าย <<<< กระทบต่ออัตราภาษีที่จะต้องหัก ตัวอย่าง : วันที่ 18 ส.ค. 60 บริษัทจ่ายค่าบริการทำบัญชี ให้กับบริษัทบัญชี จำนวน 2,000 บาท

by KKN การบัญชี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

พนักงานจ่ายค่าบริการแทนบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่?

กรณีที่ 1 บริษัทได้ออกใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยตรง และให้พนักงานยืมเงินทดรองไปจ่ายให้กับผู้รับจ้างตามใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้างนั้น บริษัทมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(4) หรือมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร กรณีที่ 2 กรณีพนักงานของบริษัท สำรองจ่ายเงินส่วนตัวเพื่อดำเนินการ จัดซื้อหรือจัดจ้างไปก่อนและบริษัทมิได้เป็นผู้ออกใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยตรง พนักงานไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (เลขที่หนังสือ: กค 0706/6175)

by KKN การบัญชี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

จ่ายค่าส่งพัสดุ/จดหมายให้ไปรษณีย์ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

เมื่อจ่ายค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าส่งพัสดุ ส่งจดหมาย ให้กับไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทอื่น เป็นการให้บริการพัสดุภัณฑ์จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง โดยไม่ได้ให้บริการและรับผิดอย่างอื่นนอกจากการขนส่ง  เข้าลักษณะเป็นการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร  อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 1. บุคคลธรรมดา ไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย  2. บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิหรือสมาคม หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 3. นิติบุคคลอื่น เช่น นิติบุคคลอาคารชุด หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 4. ส่วนราชการ หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1

by KKN การบัญชี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

วิธีการเขียนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

หลังจากที่เราจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (บริษัท/หจก.) ทุกครั้งที่นิติบุคคลจ่ายค่าบริการจะต้องจำให้ขึ้นใจเลยก็คือเราจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากร หลังจากที่หักภาษี ณ ที่จ่ายนิติบุคคลก็จะต้องเขียนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับผู้ให้บริการเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้มีการหักภาษีเรียบร้อยแล้ว ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอก็คือผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ายเขียนอย่างไร วันนี้เราจะมาเรียนวิธีการเขียนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อที่ทุกคนจะได้เขียนกันเป็นนะครับ  ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าบริการ ตัวอย่างการเขียนใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ตัวอย่างการเขียนใบสำคัญจ่าย

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การบริจาค
การลงทุน
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สิน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บิลเงินสด
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พึงประเมิน
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แรงงานต่างด้าว
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน