ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

บทความล่าสุด

ใบกำกับภาษี

อยากออกใบกำกับภาษีใจจะขาด แต่ลูกค้าดันไม่ให้ข้อมูลทำไงดี

วิธีแก้ไขกรณีลูกค้าไม่ให้ข้อมูล 1. ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ (จะได้ไม่ต้องใส่ข้อมูลลูกค้า) กิจการที่เป็นขายสินค้าในลักษณะขายปลีก หรือกิจการให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก การขายปลีก เป็นการขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อนำไปบริโภคหรือใช้สอย มิได้มีวัตถุประสงค์นำไปขายต่อ เช่น ขายของชำ ขายยา ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น การให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก เช่น กิจการภัตตาคาร โรงแรม ซ่อมแซมทุกชนิด เป็นต้น *** หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการจะออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ต้องขออนุญาตสรรพากร ที่ต้องขอมันคือเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (เครื่องแคชเชียร์) 2. ออกใบกำกับภาษีเต็มรูป สรรพากรบอกว่าถ้าผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนVAT ผู้ขายก็ไม่จำเป็นต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ ผู้ประกอบการจะต้องมีการปิดประกาศ เช่นแปะป้าย ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์(กรณีขายของออนไลน์) เกี่ยวกับการให้ข้อมูลของผู้ซื้อเพื่อออกใบกำกับภาษี แต่ถ้าผู้ซื้อไม่ให้ก็ไม่เป็นไร ถือว่าทำเต็มความสามารถแล้ว

by KKN การบัญชี

ใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษีอย่างย่อบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

ข้อควรรู้เกี่ยวกับใบกำกับภาษีอย่างย่อ 1.ใบกำกับภาษีซื้ออย่างย่อไม่สามารถขอภาษีซื้อคืนได้ 2.ใบกำกับภาษีซื้ออย่างย่อสามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ โดยมีเงื่อนไขเล็กน้อยคือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องกับกิจการ ปล. ถ้าอยากปลอดภัยแนะนำใบกำกับภาษีเต็มรูปเถอะครับแม้ตามทฤษฏีจะได้แต่ใช้เยอะๆก็มีเคือง

by KKN การบัญชี

ใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษีกระดาษคาร์บอนทำอย่างไรเมื่อข้อความจางหาย

กรณีที่บริษัทได้เอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ที่เมื่อเก็บไว้นานๆ ข้อความจะจางหายไป บริษัทควรถ่ายสำเนาเอกสารเก็บไว้พร้อมแนบใบเสร็จนั้นคู่เอาไว้ บริษัทควรถ่ายสำเนาเอกสารเก็บไว้พร้อมแนบใบเสร็จนั้นคู่เอาไว้ ควรมีการถ่ายรูปเก็บเอาไว้เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ บริษัทสามารถขอคืนภาษีซื้อได้ถ้าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกิจการ และเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูป

by KKN การบัญชี

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

เครื่องออกใบกำกับภาษีอย่างย่อขัดข้อง สามารถเขียนมือได้หรือไม่

สำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อบริษัทใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินบันทึกการเก็บเงินโดยใช้ต่อเชื่อมเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นเป็นระบบ POS แล้วเกิดกรณีที่เครื่องขัดข้องใช้การไม่ได้ เช่น เครื่องเสียหรือไฟฟ้าดับ  ผู้ประกอบการจดทะเบียนสามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อด้วยมือได้  โดยจะต้องประทับตราคำว่า “เครื่องขัดข้อง” ไว้ในใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ออกด้วยมือ

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การบริจาค
การลงทุน
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สิน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บิลเงินสด
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พึงประเมิน
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แรงงานต่างด้าว
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน