งบการเงิน

บทความล่าสุด

งบการเงิน

ข้อมูลสำคัญหลังปิดงบที่เจ้าของธุรกิจไม่ควรพลาด!

1.    รู้ค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจทั้งซื้อขายจ่ายรับซื้อสินค้าอะไรมากที่สุดขายสินค้าอะไรได้ยอดมากที่สุด หรือเกินเป้าที่วางไว้ ถ้าได้กำไรมากก็ต่อยอดไปลงทุนกับธุรกิจอื่น ๆ ได้         2.    รู้สินทรัพย์และจำนวนสต๊อกสินค้าโดยรวมธุรกิจของตัวเองมีสินทรัพย์เท่าไหร่ เกิดค่าเสื่อมเท่าไหร่ที่สำคัญของการทำธุรกิจคือสต็อกสินค้าที่เราขายอยู่นั้นเองสินค้าไหนขายได้ เงินต้นทุนส่วนใหญ่จมไปกับสินค้าชนิดไหนบ้าง 3.   รู้รายการค้างรับ ค้างจ่ายค้างรับ  คือ  ขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้เงินเช่น ทำงานให้ลูกค้าคนหนึ่ง แต่ผ่านไปครึ่งปีแล้วลูกค้าก็ยังไม่จ่ายเงินเจ้าของธุรกิจก็จะต้องประเมินว่าจะทำยังไงต่อค้างจ่าย คือ  เราซื้อของมาแต่ยังไม่จ่าย เลยมีเจ้าหนี้เยอะเจ้าของธุรกิจก็จะต้องหาทางว่าจะหาเงินม่าจ่ายหนี้หนี้ไดยังไง “ทำให้ผู้ประกอบการเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น พร้อมวางแผนดำเนินกิจการอย่างไรให้เติบโต”

by KKN การบัญชี

งบการเงิน

อย่าลืมตรวจสอบ!!! หน้ารายงานผู้สอบบัญชี งบการเงินของคุณอาจมีปัญหา

คุณรู้หรือไม่หน้ารายงานผู้สอบบัญชีมี 4 ประเภท 1.รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข 2.รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 3.รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 4.รายงานของผู้สอบบัญชีที่ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน “ถ้างบการเงินของบริษัทคุณเป็นแบบที่ 3 และ 4แสดงว่างบการเงินของคุณมีปัญหา มีความเสี่ยงที่จะโดนสรรพากรตรวจ และการขอสินเชื่อกับธนาคารจะยากขึ้น”

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การบริจาค
การลงทุน
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สิน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บิลเงินสด
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พึงประเมิน
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แรงงานต่างด้าว
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน