เงินกู้ยืมกรรมการ

บทความล่าสุด

เงินกู้ยืมกรรมการ

หจก. เลือกชำระค่าหุ้นบางส่วนได้หรือไม่

ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงิน และไม่อยากให้ในงบการเงินมีเงินให้กู้ยืมแก่หุ้นส่วนผู้จัดการ ต้องชำระเต็ม 100% เท่านั้น

by KKN การบัญชี

เงินกู้ยืมกรรมการ

เงินกู้ยืมกรรมการ

หลายคนถามมาว่าเงินกู้ยืมกรรมการคืออะไร? วันนี้เรามาทำความรู้จักกันไปพร้อมๆกันเลยครับ เงินกู้ยืมกรรมการแบ่งเป็น 2 ฝั่งได้ดังนี้ บริษัท กู้ยืมเงิน กรรมการ บริษัท ให้ กรรมการกู้ วิธีแก้ไข กิจการขาดทุนจริง / เงินไม่พอใช้เพราะมีการลงทุนในช่วงเริ่มต้น >>ปล่อยทิ้งไว้ไม่ต้องทำอะไรเลย ขาดทุนจนเกินทุนจากการตกแต่งบัญชี >> เพิ่มทุนจดทะเบียน >>ภาวนาขออย่าให้โดนตรวจสอบภาษีย้อนหลัง เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการเกิดจากสาเหตุไหนบ้าง จดทะเบียนบริษัท แต่ไม่มีเงินจริงตามทุนจดทะเบียน จ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการแต่ไม่ได้รับใบเสร็จ ทำให้ไม่มีหลักฐานมาบันทึกบัญชี บริษัทประกอบธุรกิจมีกำไร เจ้าของอยากนำเงินออกมาใช้ส่วนตัว แต่ไม่อยากทำเรื่องจ่ายเงินปันผล เพราะจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% เงินหายไปจากบริษัทหรือปิดงบการเงินไม่ลงตัวและไม่สามารถหาสาเหตุไม่ได้ กรรมการรับผิดชอบไป บัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการน่ากลัวเพราะอะไร?? มาตรา 65 ทวิ (4) กรมสรรพากรบอกว่าในกรณีให้กู้ยืมเงิน โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินค่าตอบแทนดอกเบี้ยนั้นให้เป็น ตามราคาตลาดในวันที่ให้กู้ยืมเงิน สรุป : บริษัทให้กรรมการกู้ยืมเงิน จะต้องคิดดอกเบี้ย ดอกเบี้ยจะต้องคิดในอัตราที่ OK ด้วย ปัญหาต่อเนื่องจากการที่มีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการเยอะ บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ >> กรมสรรพากรบังคับบริษัทจะต้องคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ […]

by KKN การบัญชี

เงินกู้ยืมกรรมการ

เงินกู้ยืมกรรมการทำไมบัญชีนี้ถึงน่ากลัว

เงินกู้ยืมกรรมการเกิดได้จากอะไรบ้าง จดทะเบียนบริษัทแต่ไม่ได้มีเงินจริงตามทุนจดทะเบียน นักบัญชีเลยปรับปรุงเงินส่วนต่างเป็นเงินที่บริษัทให้กู้ยืมแก่กรรมการ บริษัทมีเงินเหลือเยอะ กรรมการอยากเอาเงินออกไปใช้ แต่ไม่อยากทำเป็นเงินปันผล เพราะจะต้องเสียภาษี 10% ของเงินปันผล จึงทำเป็นเงินกู้ยืมกรรมการ เงินหายไปจากบริษัท หาสาเหตุไม่ได้ (กรรมการรับกรรมไป) ปิดบัญชีไม่ลงตัว หมกไว้บัญชีนี้ก่อน ทำไมถึงมีบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการมากไม่ดี สรรพากรบอกว่า การให้กู้ยืมเงินไม่มีการคิดดอกเบี้ย หรือคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินดอกเบี้ยนั้นตามราคาตลาดในวันที่ให้กู้ยืมเงิน สรุป : เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการต้องคิดดอกเบี้ยและดอกเบี้ยนั้นต้องไม่น้อยกว่าอัตราตลาด ผมเคยเจอบริษัทนึงจดทะเบียน 100 ล้าน แต่ไม่มีเงินในบัญชีเลยซักบาท ผู้ทำบัญชีจึงบันทึกเป็นเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการทั้งก้อน ผมไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าโดนสรรพากรประเมินจะเสียภาษีเยอะขนาดไหน

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การบริจาค
การลงทุน
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สิน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บิลเงินสด
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พึงประเมิน
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แรงงานต่างด้าว
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน