ผู้ประกอบการ

บทความล่าสุด

ผู้ประกอบการ

ถ้าอยากให้สำนักงานบัญชีรัก จะต้องเตรียมเอกสารแบบไหน

ปัญหาที่ทำให้สำนักงานบัญชีบันทึกบัญชีไม่ได้คุณภาพ “ผู้ประกอบการส่งแต่บิลซื้อและบิลขายให้สำนักงานบัญชี” 1.เมื่อคุณส่งแต่บิลซื้อและบิลขาย สำนักงานไม่มีทางรู้เลยว่ารายงานการจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการนั้นจ่ายด้วยช่องทางไหน (เงินสด, ธนาคารอะไร) แล้วเค้าจะบันทึกบัญชีถูกได้อย่างไร สำนักงานบัญชีส่วนใหญ่ก็ทำเป็นขายเงินสด กับซื้อเงินสด ซึ่งมันถูกต้องตามความเป็นจริง2.ไม่รู้ว่ารายการจ่ายเงินคือค่าอะไร (บางครั้งเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ศัพท์เฉพาะ)3.สำนักงานบัญชีไม่รู้ว่าเอกสารที่ได้รับมาครบถ้วนหรือไม่ วิธีการเตรียมเอกสารที่ดีสำหรับส่งสำนักงานบัญชี1.จัดทำเอกสารใบประหน้าสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง * ถ้าเอกสารใบเสร็จรับเงินของกิจการมีเขียนวิธีการรับชำระเงินอยู่แล้ว การจัดทำใบสำคัญรับก็ไม่ได้มีความจำเป็น 2.สรุปจำนวนเอกสารที่ส่งไม่จำเป็นต้องทำเป็นแบบฟอร์ม แค่ทำสรุปจำนวนแต่ละประเภทเอกสารก็ได้ครับ เมื่อป้องกันเอกสารตกหล่น เช่น เดือนพฤศจิกายน– เอกสารใบสำคัญจ่าย   20 รายการ– เอกสารใบแจ้งหนี้  15 รายการ– เอกสารใบเสร็จรับเงิน  12 รายการ 3.Bank statement ควรจะส่งสำนักงานบัญชีทุกเดือน หรือย่างน้อย 3 เดือนครั้ง 4.สัญญาเงินกู้ สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ แบงค์การันตี สำเนาให้บัญชีเก็บไว้ด้วย 5.ทุกสิ้นปีมีรายกาต้องทำดังนี้ -หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร -รายงานสินค้าคงเหลือ -ลูกหนี้ และ เจ้าหนี้คงเหลือ (ถ้าทำได้จะดีมาก จะได้เปรียบเทียบกับที่บัญชีบันทึก)

by KKN การบัญชี

ผู้ประกอบการ

มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่

คุณสมบัตินิติบุคคลที่สามารถยื่นคำร้องขออนุมัติได้ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีทุนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามกฎหมาย BOI ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายและผ่านการรับรองโดย สวทช. มีรายได้จากอุตสาหกรรมเป้าหมายมากกว่า 80% ของรายได้ทั้งหมด ยื่นคำขอเป็นกิจการ New start-up ทาง Website สรรพากร กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก้ การขอรับรองธุรกิจเทคโนโลยีจาก สวทช. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบคำขอรับรองฯ พร้อมเอกสารประกอบแบบคำขอรับรองฯ ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ประวัติผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และ/หรือพนักงานที่มีความสำคัญต่อการอยู่รอดของกิจการ เอกสารระบุความสอดคล้องกับเทคโนโลยีหลักที่ใช้เป็นฐานในกระบวนการผลิต/ให้บริการ แผนธุรกิจ (ถ้ามี) สามารถยื่นแบบคำขอรับรองธุรกิจเทคโนโลยีผ่าน 2 ช่องทาง  ยื่นเอกสารกับ ศูนย์ลงทุน สวทช. ด้วยตนเอง ส่งเอกสารถึง ศูนย์ลงทุน […]

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การบริจาค
การลงทุน
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สิน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บิลเงินสด
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พึงประเมิน
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แรงงานต่างด้าว
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน