ภาษี

บทความล่าสุด

ภาษี

ภาษีสามารถผ่อนชำระได้ 0% 3 เดือน

ภาษีผ่อนได้ + เงื่อนไข(นิดหน่อย)มีภาษีที่ต้องชำระจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ทั้งภาษีครึ่งปี และภาษีสิ้นปีผู้เสียภาษีมีสิทธิ ขอผ่อนชำระภาษีได้เป็น 3 งวด งวดละเท่า ๆ กัน โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใดๆ แต่ถ้ามีภาษีงวดใดงวดหนึ่ง ไม่ได้ชำระภายในกำหนด ผู้เสียภาษีจะหมดสิทธิ์ชำระเป็นรายงวด และ +เสียเงินเพิ่ม อัตราร้อยละ 1.5 /เดือน หรือ เศษของของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ ช่องทางการผ่อนชำระภาษี1. สามารถผ่อนชำระภาษีได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแต่จะไม่สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตร Tax Smart Card ได้ และหากเลือกชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแล้ว งวดต่อไปก็ต้องชำระที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเท่านั้น2. การผ่อนชำระภาษีนั้น สามารถเลือกชำระได้ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้– บัตรเครดิตบนอินเทอร์เน็ต– ตู้ ATM ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ– Internet Banking ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ– Counter Service ของธนาคารและจุดชำระเงินต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ– Pay at post ของที่ทำการไปรษณีย์– […]

by KKN การบัญชี

ภาษี

มีหลายสาขา ยื่นภาษียังไง

ดำเนินงานกิจการ : จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ทำธุรกิจมากกว่า 1 สาขา ต้องนำรายได้จากผลประกอบการของทุกสาขามารวมคำนวณ และสามารถยื่นในนามบุคคลธรรมดาได้เลย ดำเนินงานกิจการ : จดทะเบียนในนามนิติบุคคล มากกว่า 1 สาขา – เลขนิติบุคคลเดียวกัน : สามารถนำรายได้จากผลประกอบการของทุกสาขามารวมคำนวณ และสามารถยื่นในนามนิติบุคคลได้เลย มากกว่า 1 สาขา – เลขนิติบุคคลต่างกัน : กิจการที่มีลักษณะของแฟรนไชส์ที่มีชื่อกิจการเดียวกัน แต่มีการแยกจดทะเบียนนิติบุคคลหรือมีเลขจดทะเบียนนิติบุคคลที่ต่างกัน จะไม่สามารถนำรายได้หรือผลประกอบการของทุกสาขามายื่นภาษีรวมกันได้ และจะต้องแยกยื่นกัน

by KKN การบัญชี

ภาษี

ส่วนแบ่งรายได้จาก FB, Youtube เสียภาษีอย่างไร

กิจการไม่ได้เป็นผู้ให้บริการโฆษณาเอง แต่ได้รับผลพลอยได้จากการให้บริการโฆษณา Facebook ที่ทำคลิปวิดีโอของกิจการมีรายได้ เข้าลักษณะ “เป็นรายได้จากการอุดหนุนให้เปล่า” ภาษีเงินได้นิติบุคคลกิจการต้องนำรายได้จากการอุดหนุนให้เปล่ามารวมคำนวณกำไรสุทธิเพี่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับเงินได้[ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ต้องนำรายได้รวมคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย] ภาษีมูลค่าเพิ่มรายได้จากการอุดหนุนให้เปล่า ไม่เข้าลักษณะเป็นรายได้จากการให้บริการที่ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Out of VAT Scope) อากรแสตมป์ไม่มีการกระทำตราสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ที่มาhttps://www.facebook.com/573386346045679/posts/2905270359523921/?d=n

by KKN การบัญชี

ภาษี

การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64

การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 1.ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหนี้สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ – ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่ลูกหนี้สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ของเจ้าหนี้ 2.ยกเว้นภาษีเงินได้จากการโอนหรือขายทรัพย์สิน การให้บริการ เพื่อชำระหนี้-ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ การให้บริการ การทำตราสารเพื่อชำระหนี้ ให้แก่ ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน ลูกหนี้ของเจ้าหนี้อื่น และเจ้าหนี้อื่น เนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 3.ยกเว้นภาษีจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ติดจำนองให้แก่ผู้อื่น เพื่อชำระหนี้-ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ที่จำนองเป็นประกันหนี้กับสถาบันการเงิน ให้แก่ผู้อื่น เพื่อนำเงินไปชำระหนี้แก่สถาบันการเงิน (เฉพาะส่วนที่ไม่เกินกว่าหนี้ที่ค้างชำระ) ยกเว้นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ที่กรมสรรพากรกำหนด สำหรับการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่นในส่วนของหนี้ที่ได้ปลดให้แก่ลูกหนี้ ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดจากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

by KKN การบัญชี

ภาษี

ดวงดีถูกหวย! จะต้องเสียภาษีด้วยนะจ๊ะ

ที่มาhttps://www.itax.in.thhttps://money.kapook.com/view194609.htmlhttps://tigersoft.co.thhttps://www.moneyexpo.net/tax/lottery

by KKN การบัญชี

ภาษี

ประเด็นภาษีที่น่าสนใจ

ค่าเช่ารถยนต์ติดอากรกี่บาท บริษัททำสัญญาให้นาย A เช่ารถยนต์เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสัญญา 200,000 บาท บริษัทจะต้องติดอากรแสตมป์กี่บาท> ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์สัญญาให้เช่าสังหาริมทรัพย์ ไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียอากรแสตมป์ ค่าเช่าที่ดินติดอากรแสตมป์กี่บาท บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินจากนาย A เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสัญญา 200,000 บาท บริษัทในฐานะผู้เช่าจะต้องปิดอากรแสตมป์ในต้นฉบับสัญญาเช่าที่ดินกี่บาท> ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องปิดอากรแสตปม์ เพราะผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์คือผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์*ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ อัตรา 1 บาท ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของเงิน 1,000 บาท แห่งค่าเช่าหรือเงินกินเปล่าหรือสองอย่างรวมกันตลอดอายุการเช่า ค่าเช่าที่ดินติดอากรแสตมป์กี่บาท ตอนที่ 2 บริษัทมีที่ดินเปล่าที่ไม่ใช้งานประโยชน์ จึงให้กับนาย A เช่าที่ดินเพื่อใช้ในการทำไร่และทำสวนเป็นระยะเวลา 3 ปี มูลค่าสัญญา 200,000 บาท บริษัทจะต้องปิดอากรแสตมป์กี่บาท> ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ คู่สัญญาติดอากรแสตมป์กี่บาท สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานมูลค่าสัญญา 200,000 บาท “คู่สัญญา” จะต้องปิดอากรแสตมป์กี่บาท> ปิดอากรแสตมป์ […]

by KKN การบัญชี

ภาษี

สรุปมาตรการทางภาษี เยียวยา COVID-19

มาตรการเลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเดิมสิ้นสุดวันที่30 มิถุนายน 2563 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มาตรการเพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ตั้งแต่ปี 2563 เพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพจากเดิมตามจ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท เป็นไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท มาตรการเลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล (เฉพาะกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) (1) เลื่อนการนำส่งภาษีประจำปี (ภ.ง.ด. 50) สำหรับกรณีที่จะต้องยื่นรายการชำระภาษีตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ออกไปเป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ปกติภาษีประจำปีเราจะต้องยื่นนำส่งภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ดังนั้นกิจการที่ได้รับสิทธินี้คือกิจการที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 2 พ.ย. 62 – 1 เม.ย. 63 สามารถยื่นแบบนำส่งภาษีได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 […]

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การบริจาค
การลงทุน
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สิน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บิลเงินสด
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พึงประเมิน
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แรงงานต่างด้าว
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน