จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

บทความล่าสุด

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

จดภาษีมูลค่าเพิ่มมีภาระต้องทำอะไรบ้าง

สำหรับกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1.ออกใบกำกับภาษีขายทุกครั้ง เมื่อขายสินค้าและให้บริการ ภาษีขาย  ที่เรียกเก็บจากลูกค้าไม่ใช่รายได้ของเรานะ จะต้องนำส่งคืนให้กับกรมสรรพากร 2.จัดทำรายงานภาษีซื้อ และ ภาษีขายรายงานภาษีซื้อ : เมื่อผู้ประกอบการได้รับใบกำกับภาษีซื้อ ต้องจัดทำรายงานภาษีซื้อทุกครั้ง โดยดูได้จากใบกำกับภาษี หากมีภาษีซื้อเดือนใดไม่สามารถลงรายการได้ในเดือนนั้น เพราะมีเหตุจำเป็นให้นำมาลงรายการในเดือนถัดไป (แต่ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่ออกใบกำกับภาษีนั้น)รายงานภาษีขาย : เมื่อเริ่มมีการขายสินค้าหรือบริการ ต้องจัดทำรายงานภาษีขายทุกครั้ง และต้องยื่นภาษีขายให้ตรงกับเดือนที่ออกใบกำกับกับด้วย 3.จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบรายการสินค้าและวัตถุดิบที่ระบุในรายงานจะต้องสอดคล้องกับจำนวนรายการสินค้า ซื้อ-ขาย ที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษี เพราะถ้ารายการไม่ตรงกันอาจจะถูกสรรพากรประเมินว่ายื่นแบบไม่ถูกต้องได้นะครับ 4.ยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับกิจการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม1.ไม่มีสิทธิเรียกเก็บVAT เวลาขายสินค้าและให้บริการไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ ถ้าหากออกโดยไม่มีสิทธิออก จะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาท 2.เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการและได้รับใบกำกับภาษีจากร้านค้าตัวอย่าง  ซื้อสินค้า 100 บาท ภาษีซื้อ 7 บาท สามารถบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายได้เลย 107 บาท ที่มาhttp://www.isstep.com/vat/https://www.dharmniti.co.th

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การบริจาค
การลงทุน
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สิน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บิลเงินสด
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พึงประเมิน
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แรงงานต่างด้าว
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน