เลขประจำตัวผู้เสียอากร

บทความล่าสุด

เลขประจำตัวผู้เสียอากร

เอกสารประกอบการขอเลขประจำตัวผู้เสียอากร

1.กลุ่มที่ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรคนต่างด้าว/กองมรดก1.) คำร้องแบบ  ล.ป.10.12.) ภาพถ่ายใบสำคัญคนต่างด้าว/หนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ3.) ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียภาษี/ผู้จัดการมรดก4.) ภาพถ่ายคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก5.) เอกสารประกอบคำขออื่น(ถ้ามี) ห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล/วิสาหกิจชุมชมที่มิใช่นิติบุคคล1.) คำร้องแบบ ล.ป.10.22.) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญคนต่างด้าว /หนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจจัดการและผู้ร่วมคณะทุกคน3.) ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสถานประกอบการ4.) ภาพถ่ายสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญหรือนิติบุคคล หรือวิสาหกิจที่ไม่ใช่นิติบุคคล5.) ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน6.) เอกสารประกอบคำขออื่น(ถ้ามี) 2.กลุ่มบริษัท / ห้างฯนิติบุคคลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า / มูลนิธิ / สมาคมฯ1.) คำร้องแบบ ล.ป.10.32.) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้มีอำนาจจัดการ/ลูกจ้าง/ผู้ทำการแทนฯในประเทศไทย3.) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญคนต่างด้าว /หนังสือเดินทางของกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจจัดการหรือลูกจ้างผู้ทำการแทนฯในประเทศไทย4.) ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นสถานประกอบการของสำนักงานใหญ่5.) ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ/สมาคม6.) ภาพถ่ายหนังสือรับรองการประกอบกิจการในประเทศไทย7.) ภาพถ่ายหนังสือรับรองจัดตั้งกิจการร่วมค้า8.) ภาพถ่ายหนังสือรับรองแต่งตั้งลูกจ้างหรือผู้ทำการแทนฯในประเทศไทย9.) ภาพถ่ายหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีที่ใช้สถานที่ของบุคคลอื่นเป็นสถานประกอบการ)10.) เอกสารประกอบคำขออื่น(ถ้ามี) 3.กลุ่มผู้จ่ายเงินได้ที่ไม่มีหน้าที่เสียภาษีอากร (แต่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย)1.) คำร้องแบบ ล.ป.10.42.) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญคนต่างด้าว /หนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจจัดการ3.) ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสำนักงาน4.) ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล/ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนราษฎร์5.) เอกสารประกอบคำขออื่น(ถ้ามี)

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การบริจาค
การลงทุน
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สิน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บิลเงินสด
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พึงประเมิน
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แรงงานต่างด้าว
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน