กิจการโรงแรม

บทความล่าสุด

กิจการโรงแรม

มาตราการ ส่งเสริมกิจการโรงแรม

รายจ่ายที่สามารถนำมาใช้เป็นรายจ่ายของกิจการได้ 1.5 เท่า ของรายจ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ รายจ่ายในการพัฒนา รายจ่ายในการต่อเติม รายจ่ายในการปรับปรุง รายจ่ายในการขยายกิจการ รายจ่ายที่เกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารและเฟอร์นิเจอร์(Built-in) ในการประกอบกิจการโรงแรม (ตามกฎหมายว่าด้วยการโรงแรม) ปล. เมื่อจ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563 และพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ ภายใน 31 ธ.ค. 2563) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ โรงแรมตั้งอยู่ในประเทศไทย สามารถหักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นอีก 0.5 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเมื่อทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต้องไม่ได้รับสิทธิทางภาษีตามมาตรการอื่นร่วมด้วยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องไม่นำทรัพย์สินไปใช้ในกิจการ BOI หรือกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือกิจการในเขต EEC ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มีการจัดทำแผนการลงทุนและแผนการจ่ายเงินพร้อมทั้งแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากร หากได้ใช้สิทธิทางภาษีไปแล้วต่อมาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้สิ้นสุดสิทธิในรอบระยะเวลานั้น และต้องดำเนินการปรับปรุงรายจ่ายที่ขอใช้สิทธิไปย้อนหลังถึงวันเริ่มต้นที่ใช้สิทธิเสมือนว่าไม่เคยใช้สิทธิทางภาษีตามมาตรการนี้มาก่อน

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การบริจาค
การลงทุน
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สิน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บิลเงินสด
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พึงประเมิน
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แรงงานต่างด้าว
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน