ประกันสังคม

บทความล่าสุด

ประกันสังคม

สิทธิประโยชน์จ้างงานคนพิการ

ลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป ให้ปฎิบัติตามกฎหมายวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกับมาตรา 33,34,35 ลูกจ้างน้อยกว่า 100 คน ไม่ต้องปฎิบัติตามกฎหมาย ให้แสดงเอกสารการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อยืนยันจำนวนลูกจ้าง

by KKN การบัญชี

ประกันสังคม

เงินบำนาญชราภาพ(ประกันสังคม)

 ผู้ประกันตน  : ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์: ลูกจ้างอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แต่นายจ้างยังจ้างให้ทำงานต่อให้ถือเป็นผู้ประกันตนต่อไป เงื่อนไขผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเงินบำนาญ มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงหรือกรณีที่ มีอายุไม่ครบ 55 ปีบริบูรณ์เมื่อมีคำวินิจฉัยให้เป็น “ผู้ทุพพลภาพ” เสียชีวิตก่อนอายุครบ55 ปี อัตราการจ่ายเงินบำนาญ กรณีที่ 1 : อายุครบ 55 ปี ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 180 เดือน ผู้ประกันตนจะได้รับบำนาญชราภาพในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายกรณีที่ 2 : อายุครบ 55 ปี ส่งเงินสมทบมากกว่า 180 เดือนจะได้รับการปรับเพิ่มบำนาญชราภาพเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ครบทุก 12 เดือน ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง อายุครบ 55 […]

by KKN การบัญชี

การลงทุน

วางแผนภาษีด้วยประกันชีวิต

ทำไมประกันชีวิตถึงเป็นตัวเลือกแรกในการวางแผนภาษี 1.ค่าประกันชีวิต (แบบทั่วไป) นำมาเป็นค่าลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท ค่าประกันชีวิต (แบบบำนาญ) นำมาเป็นค่าลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 200,000 บาท2.เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง ประกันจะช่วยคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ประกันชีวิตมันประหยัดภาษีขนาดไหน ตัวอย่าง :ถ้าคุณซื้อประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี 100,000 บาท ฐานภาษีของคุณอยู่ที่ 20 % เท่ากับคุณ จะได้ผลตอบแทนจากการลดหย่อนภาษีสูงสุด 20,000 บาท ประกันชีวิตแบบทั่วไป ต้องมีเงื่อนไขดังนี้ 1.กรมธรรม์ประกันชีวิตมีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป2.ต้องทำกับบริษัทรับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในประเทศไทย3.ถ้ามีการจ่ายเงินคืน เงินปันผล หรือผลตอบแทนระหว่างสัญญา จะต้องมีเงื่อนไขดังนี้ – กรณีได้รับเงินคืนทุกปี ยอดเงินคืนนั้นต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี – กรณีได้รับเงินคืนตามช่วงระยะเวลา อย่างเช่น 2 ปี, 3 ปี, และ 5 ปี ยอดเงินคืนต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมของแต่ละช่วงระยะเวลา – กรณีอื่น ๆ […]

by KKN การบัญชี

ประกันสังคม

สรุปประกันสังคม

เมื่อเปิดกิจการที่มีพนักงานจำนวนตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปนั้น ตามกฎหมายระบุว่านายจ้างต้องเป็นผู้จัดการทำประกันสังคมให้กับลูกจ้าง เพื่อที่ลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์  วันนี้เลยมาสรุปสิ่งที่ต้องทำ ระยะเวลาที่แจ้ง แอะเอกสารที่เกี่ยวข้องครับ

by KKN การบัญชี

ประกันสังคม

โดนปลดฟ้าผ่า!! ได้เงินชดเชยอะไรบ้าง?

สิทธิรับเงินชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง กฎหมายแรงงานระบุให้ นายจ้างจ่าย “เงินชดเชย” ถ้าเลิกจ้าง และลูกจ้างไม่มีความผิด โดยจะได้รับค่าชดเชยนั้นจะขึ้นอยู่กับอายุงานของลูกจ้างดังนี้ นายจ้างต้องจ่าย “ เงินชดเชยพิเศษ ” เนื่องจาก 1. ปรับปรุงหน่วยงานการขาย การผลิต หรือการบริการ นายจ้างจะต้องแจ้งวันที่เลิกจ้างเหตุผลที่เลิกจ้าง และรายชื่อผู้ที่ถูกเลิกจ้าง ให้นายจ้างและผู้ตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน หากไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามที่ระบุ จะต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแก่ลูกจ้างเป็นจำนวนเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 60 วัน หรือเท่ากับอัตราค่าจ้าง 60 วันสุดท้ายของการทำงาน 2. ย้ายสถานประกอบการ มีผลต่อการใช้ชีวิตของลูกจ้างหรือครอบครัว ต้องแจ้งไม่น้อยกว่า 30 วัน ถ้าลูกจ้างไม่ต้องการไปทำงานด้วย ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง และได้รับเงิดชดเชยร้อยละ 50 ของค่าชดเชยปกติที่มีสิทธิรับ และหากไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จะต้องมีการจ่ายค่าชดเชย เป็นกรณีพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน 6 ความผิดที่ไหนไม่ได้รับเงินชดเชย ซึ่งถ้าลูกจ้างมีความผิดตามข้อใดดังต่อไปนี้ นายจ้างสามารถไม่จ่ายเงิดเชยให้กับลูกจ้างได้ ทุจริต – ทำผิดอาญาโดยเจตนา จงใจทำให้นายจ้างเสียหาย ประมาทเลินเล่อทำให้นายจ้างเสียหายร้ายแรง ฝ่าฝืน ระเบียบ-ข้อบังคับอันชอบด้วยกฎหมาย […]

by KKN การบัญชี

ประกันสังคม

บำนาญชราภาพ

 “เงินบำนาญชราภาพ” คือ เงินที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ผู้ประกันตนเป็นรายเดือนตลอดชีวิต “ผู้ประกันตน” คือ ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ลูกจ้างอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แต่นายจ้างยังจ้างให้ทำงานต่อให้ถือเป็นผู้ประกันตนต่อไป เงื่อนไขที่ผู้ประะกันจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ คือ มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือไม่กรณีที่ มีอายุไม่ครบ 55 ปีบริบูรณ์ เมื่อมีคำวินิจฉัยให้เป็น “ผู้ทุพพลภาพ” เสียชีวิตก่อนอายุครบ 55 ปี อัตราการรับเงินบำนาญ นั้นจะขึ้นอยู่ว่าผู้ประกันตนนั้นเข้าเงื่อนไขใดครับ อายุครบ 55 ปี ส่งเงินสมทบ เท่ากับ 180 เดือน โดยจะได้รับอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย แต่ถ้าหากส่งเงินสมทบ มากกว่า 180 เดือน จะได้รับการบวกเพิ่มให้อีกปีละ 1.5% 2. เสียชีวิตภายใน 60 เดือน(5ปี) […]

by KKN การบัญชี

ประกันสังคม

กรรมการมีสิทธิเข้าระบบประกันสังคมหรือไม่?

โดยปกติแล้วเมื่อยื่นเอกสารให้กับสำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจะพิจารณาว่ากรรมการ หรือผู้ถือหุ้น เป็น “ลูกจ้าง” หรือเป็น “นายจ้าง” เรามาดูความหมายของ “ลูกจ้าง” หรือ “นายจ้าง” กันครับ “ลูกจ้าง” คือ เป็นคนที่ตกลงทำงานให้นายจ้างเพื่อรับค่าจ้าง ทำตามคำสั่งนายจ้าง ต้องปฏิบัติตามระเบียบ หรือ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง ลูกจ้างฝ่าฝืนนายจ้างสามารถลงโทษได้ “นายจ้าง” โดยกรรมการที่จะไม่อยู่ในข่ายการเป็นลูกจ้าง คือ เป็นผู้เริ่มก่อการและก่อตั้งบริษัทมาตั้งแต่แรก หรือเป็นผู้ถือหุ้น ไม่ต้องทำตามคำสั่งใคร ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน มาตอนไหน ลาวันไหนก็ได้ มีอิสระ ทำงานให้กับบริษัท ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เป็นการทำด้วยจุดประสงค์เพื่อจะแบ่งปันกำไรที่ต้องได้เท่านั้น ซึ่งตามมาตรา 33 กล่าวว่า ในแต่ละเดือนนายจ้างต้องออกเงินประกันสังคมให้ 1 เท่า ของเงินที่ลูกจ้างถูกหักออก หรือก็คือ ลูกจ้างจะถูกหักจากเงินเดือน 5% + นายจ้างจ่ายสมทบ 5% + รัฐบาลร่วมจ่ายสมทบ 2.75% นั่นเองครับ ซึ่งหาก กรรมการบริษัท + ถือหุ้นบริษัทอย่างมีสาระสำคัญก็จะ […]

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การบริจาค
การลงทุน
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สิน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บิลเงินสด
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พึงประเมิน
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แรงงานต่างด้าว
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน