ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ

บทความล่าสุด

ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ

ประเด็นภาษีจากการก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ

ก่อสร้างอาคารสำนักงานบนที่ดินของกรรมการกรรมการ– เป็นที่ดินของกรรมการ– ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในชื่อของกรรมการ– จัดทำหนังสือยินยอมให้ที่ดินและอาคารเป็นสถานประกอบการของกิจการโดยไม่จำกัดระยะเวลา ให้ใช้ตราบที่ยังใช้อยู่กิจการ– กิจการเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างอาคาร– ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากตัวอาคารทั้งหมดกิจการเป็นผู้จ่าย กิจการสามารถนำภาษีซื้อมาขอคืนในแบบ ภ.พ.30 ได้หรือไม่?– กิจการเป็นแค่คนที่ออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของอาคาร– เปรียบได้แค่ว่าสร้างอาคารใช้งานไม่จำกัดเวลา แล้วยกให้กรรมการดังนั้นจึงไม่สามารถนำภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารไปใช้เป็นเครดิตหักออกจากภาษีขาย ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระในแบบ ภ.พ.30 ได้ เนื่องจากอาคารไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของกิจการ กรณีบริษัทเป็นผู้ปลูกสร้างอาคารเอง และถือกรรมสิทธิ์ในอาคารไว้ บริษัทสามารถใช้ภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารนั้นได้ ประเทศไทยใครเป็นผู้ขออนุญาตจะถือว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง รายจ่ายจากการลงทุนในอาคาร กิจการสามารถนำมาคำนวณค่าเสื่อมเพื่อเป็นรายจ่ายได้มั้ย? สามารถนำมาคำนวณค่าเสื่อมเพื่อเป็นรายจ่ายได้ในทางภาษีอากรถือว่าสิทธิการใช้อาคารดังกล่าวมีกำหนดเวลาอายุการใช้งาน 10 ปี หรือให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาสิทธิอย่างอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าแห่งสิทธินั้น[ผมเข้าใจว่าให้ตัดคิดค่าเสื่อมไม่น้อยกว่า 10 ปี กรณีสัญญาไม่กำหนดอายุ ถ้ากำหนดอายุก็ตัดตามอายุสัญญา]

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การบริจาค
การลงทุน
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สิน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บิลเงินสด
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พึงประเมิน
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แรงงานต่างด้าว
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน