ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บทความล่าสุด

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

หน้าที่ที่ต้องรู้เมื่อบุคคลธรรมดาเปลี่ยนเป็นนิติบุคคล

1.เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี และหากเป็นผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเป็นปกติธุระเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องอื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีรายรับเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี 2.เสียภาษีจากกำไรสุทธิ (กรณีขาดทุนสุทธิไม่ต้องเสียภาษี) ผลขาดทุนสุทธิยกมาได้ไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน มาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้โดยคำนวณอัตราภาษีดังนี้กรณีทั่วไป เสียภาษีจากกำไรสุทธิทั้งจำนวนร้อยละ 20กรณี SMEs – กำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี – กำไรสุทธิเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาทเสียภาษีจากกำไรสุทธิร้อยละ 15– กำไรสุทธิเกิน 3 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีจากกำไรสุทธิร้อยละ 20 3.ต้องจัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ขึ้นอยู่กับประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนว่าเป็นแบบไหน (ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท ฯลฯ) บัญชีที่ต้องจัดทำประกอบด้วย – งบแสดงฐานะการเงิน – งบกำไรขาดทุน – งบกระแสเงินสด– งบการเงินรวม– […]

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดาก็ต้องทำบัญชีด้วยมันพีคมากกกก

สรุปภาระบุคคลธรรมดากับการทำบัญชี จัดทำรายงานเงินสดรับ จ่ายไม่จำเป็นต้องมีเอกสารประกอบทุกรายการ (กรณีเลือกค่าใช้จ่ายแบบเหมา) แนบเอกสารประกอบค่าใช้จ่ายทุกรายการ(กรณีเลือกค่าใช้จ่ายตามจริง) จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องทำเอกสารดังต่อไปนี้เพิ่ม รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ รายละเอียดสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สามีและภรรยาประกอบกิจการร่วมกัน เสียภาษีอย่างไร?

ภาษีมูลค่าเพิ่มหากกิจการมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา• สามีและภรรยาสามารถยื่นภาษีรวมกันได้ (แต่ไม่ควรทำจะเสียภาษีเยอะไปทำไม) • ถ้าแบ่งรายได้กันได้อย่างชัดเจน ว่าเป็นรายได้ของสามีจำนวนเท่าไหร่ และของภรรยาจำรวนเท่าไหร่ ให้แต่ละคนแยกกันยื่น • ถ้าแบ่งรายได้กันไม่ได้ให้แบ่งกันคนละครึ่ง และแยกกันยื่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ถ้าขายของออนไลน์มีรายได้ 1.7 ล้านบาทต่อปี บุคคลธรรมดา หรือ บริษัท ใครเสียภาษีมากกว่ากัน?

ต้องมีการสมมุติโจทย์เพิ่มเติมดังนี้ • รายได้จากการขายของออนไลน์ 1,700,000 บาท • ค่าใช้จ่ายตามจริง 1,190,000.00 บาท (คิดอัตรากำไร 30%) เรามาลองคำนวณกันเลยดีกว่าครับ ** ใครเลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริงจะต้องมีการบันทีกรายจ่ายพร้อมเอกสารประกอบ เผื่อโดนขอตรวจสอบ โดยปกติไม่ค่อยมีคนเลือกวิธีนี้

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

9 เทคนิคในการวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา

1. เปลี่ยนรายได้ให้เป็นรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี ตัวอย่างเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี •กำไรจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (แต่เสี่ยงขาดทุน) •ดอกเบี้ยสลากออมสิน หรือดอกเบี้ยเงินฝากออมสินของรัฐบาลเฉพาะประเภท ฝากเผื่อเรียก •ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ได้รับจากสหกรณ์ •เงินรางวัลที่ถูกหวย (บนดิน) •เงินประกันที่บริษัทประกันจ่ายให้ •รายได้ที่คนอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือคนพิการได้รับให้ยกเว้นรายได้ 190,000 บาทแรก ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ar.co.th/kp/th/114 2. การเลือกใช้ประโยชน์จากเกณฑ์เงินสด รายได้บุคคลธรรมดาสรรพากรจะใช้เกณฑ์เงินสด หมายความว่าบุคคลธรรมดาได้เงินจริงปีไหนก็ถือเป็นรายได้ปีนั้น ตัวอย่าง : เรามีรายได้ก้อนใหญ่ 4 ล้านบาท ถ้าเรากระจายการรับเงินเป็น2 งวด คือปี2560 จำนวน 2 ล้านบาท, ปี2561 จำนวน 2 ล้านบาท เราจะเสียภาษีน้อยกว่ารับก้อนเดียว 4 ล้านบาทในปี2560 3. เลือกเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่า ภาษีบุคคลธรรมดามีอัตราภาษีตั้งแต่ 5%-35% แต่มีรายได้บางประเภทที่เลือกเสียภาษีในอัตราที่ลดลงได้เช่น รายได้เงินปันผล กฎหมายให้สิทธิผู้มีเงินได้เลือกเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 10% หรือจะเลือกนำเงินปันผลนั้นไปรวมเงินได้ปลายปีเพื่อคำนวณภาษี 4. แตกหน่วยภาษี […]

by KKN การบัญชี

ภาษีขาย

ทำธุรกิจเสียภาษีอะไรบ้าง

ภาษีเงินได้ เป็นภาษีทีเก็บจากเงินได้ ดังนั้นใครที่มีรายได้จะต้องเสียภาษี บุคคลธรรมดา – เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้สุทธิ (รายได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) นิติบุคคล – เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิทางภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม มีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีที่จะต้องจ่ายทันทีเมื่อมีรายได้จากการให้บริการ โดยนิติบุคคลผู้จ่ายเงินได้เป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ภาษีอากรแสตมป์ ตราสารที่จะต้องติดอากรแสตมป์ ได้แก่ สัญญาเช่าโรงเรือน, เช่าซื้อทรัพย์สิน,จ้างทำของ, เงินกู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ได้แก่ เกษตรกรรม, ที่อยู่อาศัย, อื่น ๆ (พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม) และที่ดินรกร้างว่างเปล่า โดยคิดอัตราภาษีเป็นรูปแบบขั้นบันไดเพิ่มขึ้นตามมูลค่าราคาประเมิน  ภาษีศุลกากร เรียกเก็บจากการนำสินค้า หรือสิ่งของผ่านเข้าออกจากเขตแดนหนึ่งไปยังอีกเขตแดนหนึ่ง ภาษีสรรพสามิต เรียกเก็บจากสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้าและการให้บริการในทางธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ภาษีน้ำมัน, ภาษีน้ำหอม, ภาษีรถยนต์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เรียกเก็บจากการประกอบธุรกิจธนาคารหรือประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์, ประกันชีวิต, โรงรับจำนำ รวมถึงการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นการค้าหรือหากำไร […]

by KKN การบัญชี

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

บุคคลธรรมดาทำธุรกิจเสียภาษีอะไรบ้าง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา – เสียภาษีจากเงินได้สุทธิ (เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน) ภาษีมูลค่าเพิ่ม– รายได้จากการขายหรือบริการเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีจะต้องVAT ภาษีโรงเรือนและที่ดิน– ให้เช่าหรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัยโดยไม่คิดค่าเช่า – ใช้เป็นสำนักงาน ใช้เป็นสถานประกอบพาณิชย์ ภาษีป้าย– ป้ายที่ใช้เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า จะต้องเสียภาษีป้าย 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การหักค่าใช้จ่าย สิ่งที่ควรระวังสำหรับบุคคลธรรมดาในปี 25601.การหักค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายปี 2560 มีการปรับลดลง 85% >> 60%2.สรรพากรบังคับให้ใครที่มีรายได้ 40(5)–(8) จะต้องจัดทำรายงานเงินสดรับ-จ่าย 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม หลักจำง่ายๆ : ใครก็ตามที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อจดภาษีมูลค่าเพิ่มคุณมีหน้าที่หลักๆดังนี้ 1.เรียกเก็บภาษีขายในอัตรา 7% จากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ 2.ออกใบกำกับภาษีขายให้กับลูกค้า 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย พร้อมนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากร ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 4.จัดทำสต็อกสินค้า ณ วันที่ 31 มิถุนายน และ 30 ธันวาคม สรุปการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม Note: […]

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรรมการยินยอมให้ใช้สถานที่ โดยไม่คิดค่าเช่า

ผู้ใช้สถานประกอบการ (ผู้เช่า) ภาษีเงินได้นิติบุคคลการที่บริษัทใช้สถานประกอบการโดยไม่เสียค่าเช่า แสดงว่าบริษัทมีผลประโยชน์อื่นใดจากการได้ใช้สถานประกอบการโดยไม่เสียเงิน เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรอาจจะประเมิณเป็นรายได้อื่น เพื่อนำไปรวมในการคำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ผู้ให้ใช้สถานประกอบการ (ผู้ให้เช่า) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การให้เช่าโดยไม่คิดค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่สรรพากรอาจประเมินเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินตามราคาตลาด เพื่อการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 40 (5) วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร

by KKN การบัญชี

กรมสรรพากร

บุคคลธรรมดาทำแบบนี้เสี่ยงโดนสรรพากรตรวจ

5 ข้อที่ควรระวังของบุคคลธรรมดา 1.มีรายได้ค่าบริการและโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ไม่ได้ยื่นภาษีเงินได้ประจำปี 2.ยื่นภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี น้อยกว่ายอดรายได้ที่โดนหักภาษี ณ ที่จ่าย 3.มีรายได้ในแบบ ภ.ง.ด.91 มากกว่า 1,800,000 บาท แต่ไม่ได้จด VAT 4.ยอดขายตามแบบ ภ.พ.30 มากกว่าเงินได้ตามแบบ ภ.ง.ด.91 5.ยื่นภาษีโดนเลือกใช้ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นสมควร แทนค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทำธุรกิจขาดทุนต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

บุคคลธรรมดา เสียภาษีขั้นต่ำอัตรา 0.5% ของเงินได้ถ้าภาษีที่คำนวนได้ไม่ถึง 5,000 บาท ได้รับยกเว้นภาษี ผลขาดทุนสะสมไม่สามารถยกไปหักกับเงินได้ในปีถัดไป นิติบุคคล ไม่เสียภาษี ผลขาดทุนสามารถนำไปหักจากกำไรในปีอื่นได้ไม่เกิน 5 ปี

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

คนขายไม่ออกบิลให้ทำอย่างไร?

เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกคนจะต้องเจอปัญหานี้ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน ผู้ประกอบการบางคนเจอจนท้อใจอุตส่าห์อยากจะเสียภาษีถูกต้องทำไมเราต้องมาเจอกับผู้ขายที่หนีภาษีไม่ยอมออกบิลให้ด้วย (ชีวิตมันเศร้ายิ่งกว่าละครช่อง 7) วันนี้ผมมาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ทุกคนลองไปใช้ดูกันครับ แม้จะยุ่งยากขึ้น แต่ก็ดีกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายให้บันทึกบัญชี แต่อย่างไรก็ตามวิธีแก้ไขที่ได้ผลจริงๆคือการเปลี่ยนไปซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขายที่ออกบิลถูกต้องไม่หนีภาษีครับ ใบสำคัญรับเงิน : ใช้กรณีผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ แต่ยินยอมจะลงลายมือชื่อในช่อง “ผู้รับเงิน” (ขอขอบคุณภาพจากกรมสรรพากร) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน : ใช้กรณีใช้ในกรณีกิจการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือบริการเบ็ดเตล็ดแต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้ ต้องให้พนักงานของกิจการเป็นผู้รับรองการจ่ายเงินดังกล่าว (ขอขอบคุณภาพจากรมสรรพากร)

by KKN การบัญชี

Uncategorized

บุคคลธรรมดา กับ นิติบุคคล(SME) ใครเสียภาษีมากกว่ากัน?

และโดยทั่วไปเวลาที่วางแผนภาษีเรามักจะเทียบเฉพาะภาษีเงินได้เท่านั้น โดยลืมคิดถึงภาษีเงินปันผลอีก 10% เอาเข้ามารวมด้วย ทำให้เกิดการวางแผนภาษีที่ผิดพลาด รู้หรือไม่? เมื่อเราทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล (บริษัท/หจก.) เมื่อกิจการมีกำไรจากการดำเนินงานเจ้าของจะไม่สามารถนำเงินของกิจการออกมาใช้ได้ตามใจชอบ ถ้าอยากเอาผลกำไรของบริษัทออกมาใช้ส่วนตัว จะต้องทำการ “จ่ายเงินปันผล” รายได้เงินปันผล ผู้รับเงินปันผลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผลที่ได้รับ เป็นเหตุผลที่เวลาพิจารณาว่าบุคคลหรือนิติบุคคลใครเสียภาษีมากกว่ากันจะต้องนำภาษีเงินปันผลมารวมในการคิดด้วย วันนี้ผมได้ทำสรุปเป็นภาพให้ทุกคนได้เห็นกันชัดๆ ไปเลยว่าแต่ละช่วงกำไร บุคคล กับ นิติบุคคลต้องเสียภาษีเท่าไหร่ เพื่อใช้ในการวางแผนภาษีได้ถูกต้องครับ

by KKN การบัญชี

ภาษีซื้อ

ซื้อของตามตลาดไม่มีบิล ทำอย่างไรดี?

หนึ่งในปัญหาที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายคนปวดหัวที่สุดปัญหาหนึ่งก็คือ “จ่ายเงิน ซื้อของแต่ไม่ได้รับบิล หรือใบเสร็จจากผู้ขาย” เพราะปัญหานี้ทำให้ผู้ประกอบการไม่มีค่าใช้จ่ายไปหักรายได้ ส่งผลทำให้ผลประกอบการมีกำไรเสียภาษีมากกว่าความเป็นจริงของกิจการ และทำให้เสียภาษีมากขึ้น ยกตัวอย่างให้เห็นภาพกับความจริงของการซื้อของจากตลาด ในกรณีซื้อของจากตลาดสดแล้วไม่มีเอกสารใบเสร็จรับเงินจากแม่ค้า ซึ่งเรื่องนี้กรมสรรพากรได้เป็นผู้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการ คือ สามารถใช้เอกสาร “ใบรับรองแทนใบเสร็จ” โดยให้พนักงานที่ไปซื้อสินค้าเขียนรายการสินค้าที่ซื้อ และให้ผู้ซื้อเซ็นชื่อรับรอง เพื่อที่ผู้ประกอบการทุกท่านจะได้บันทึกบัญชีตามผลประกอบการที่แท้จริงได้ค่ะ ในบางครั้งเจ้าหน้าที่อาจจะไม่มั่นใจว่าเราซื้อสินค้าหรือจริงไม่ เราสามารถเพิ่มความมั่นใจให้เจ้าหน้าที่ได้ค่ะ โดยเก็บหลักฐานเหล่านี้แสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เพียงเท่านี้ผู้ประกอบการก็สามารถซื้อสินค้าได้อย่างสบายใจ และยังนำมาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้อีกด้วยค่ะ

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ขายของในตลาดต้องเสียภาษีหรือไม่

มีลูกเพจขายของในตลาดสด inbox มาสอบถามว่าขายของในตลาดจะต้องเสียภาษีหรือไม่ เจ้าของตลาดบอกว่าจะไปคุยกับสรรพากรให้เหมาร้านละ 4,000 บาท ตอนนี้เรียกได้ว่าขวานป้า สะท้านทุกวงการไม่เว้นแม้กระทั้งสรรพากร แต่จริงๆ อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับป้าก็ได้นะครับเพราะช่วงต้นปี ผมก็ได้ข่าวว่าสรรพากรจะเริ่มเก็บภาษีกับร้านค้าที่ขายของในตลาด อาจจะจังหวะเวลาพอดีกันก็ได้ 1.ขายของในตลาดจะต้องเสียภาษีหรือไม่บุคคลธรรมดามีรายได้จะต้องเสียภาษีทั้งหมดครับ ฝรั่งมักจะบอกว่าคนเรามีสองสิ่งที่จะหนีไม่พ้นก็คือความตายกับภาษี ในส่วนของภาษีที่ทางตลาดจะช่วยคุยกันร้านละ 4,000 บาท อันนี้ผมไม่แน่ใจว่า 4,000 บาทเข้ารัฐทั้งหมดรึเปล่า เพราะประเทศไทยไม่มีภาษีเหมานะ สำหรับกรณีนี้ผมแนะนำให้คนขายคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยนำรายได้จากการขายทั้งหมด มาหาร 2 (เพราะทำ 2 คนกับแฟนรายได้จึงแบ่งครึ่งกัน) แล้วคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาว่ามากหรือน้อยกว่า 4,000บาท ถ้าเสียภาษีน้อยกว่า 4,000บาท ก็ไปยื่นเองจะประหยัดกว่าครับ แต่ถ้าคำนวนแล้วเสียภาษีมากกว่า 4,000บาท ก็ให้ทางตลาดไปจัดการครับ 2.จ่ายค่าเช่าล็อคในตลาด แล้วต้องเสียภาษีอีกหรือไม่ค่าเช่าล็อคเจ้าของตลาดเป็นคนได้เงิน รัฐยังไม่ได้เงินจากคุณเลยครับ ดังนั้นก็เสียภาษีด้วยครับ แย่งส่วนกันครับ 3.ผมต้องไปจดทะเบียนร้านค้ากับกรมสรรพากรหรือไม่บุคคลธรรมดาเปิดร้านขายของ จะต้องไปจดทะเบียนร้านค้าด้วยครับ แต่ไม่ใช่ไปจดที่สรรพากรนะครับ ต้องไปจดทะเบียนร้านค้าที่สำนักงานเขต หรือเทศบาลครับ ต่อไปมาลุ้นกันว่าธุรกิจใดจะเป็นรายต่อไปหลังจากร้านทอง ร้านขายยา ร้านขายของในตลาด ให้ผมเดาคงอพาร์ทเม้นให้เช่าแน่ๆ

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การบริจาค
การลงทุน
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สิน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บิลเงินสด
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พึงประเมิน
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แรงงานต่างด้าว
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน