ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บทความล่าสุด

ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล

เช็คความเสี่ยงก่อนยื่น แบบภาษีเงินได้นิติบุคล

แสดงรายได้ไม่ครบถ้วน รายได้ที่แสดงในงบการเงินไม่สัมพันธ์กับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจแสดงได้ว่ากิจการบันทึกรับรู้รายได้ไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง กิจการมีรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (out of vat scope) แต่ไม่บันทึกเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการ กิจการมีรายได้จากการส่งเสริมการขาย แต่ไม่บันทึกเป็นรายได้ กิจการมีการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือของเสียจากกระบวนการผลิต แต่ไม่บันทึกเป็นรายได้ กิจการมีการจำหน่ายสินทรัพย์ แต่ไม่บันทึกกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ กิจการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ที่ตัดเป็นหนี้สูญแล้ว แต่ไม่บันทึกเป็นรายได้ กิจการได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย แต่ไม่บันทึกเป็นรายได้ กิจการให้ส่วนลดแก่ลูกค้าสูงเกินกว่าความเป็นจริง หรือธรรมเนียมปกติทางการค้า ต้นทุนขาย / บริการ กิจการบันทึกรายการซื้อสินค้าสูงหรือต่ำกว่าข้อเท็จจริง กิจการไม่มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นต้นทุน เช่น บันทึกค่าใช้จ่ายของพนักงานทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีนั้น กิจการมีรายการค่านายหน้า ค่าส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของกิจการ กิจการมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าแรง ค่านายหน้า ค่าขนส่ง ค่าที่ปรึกษา กิจการบันทึกค่าซ่อมแซมที่มีจำนวนสูงเป็นสินทรัพย์ของกิจการ หรือกิจการบันทึกค่าใช้จ่ายที่ต้องนำมาเป็นต้นทุนของสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย กิจการบันทึกรายการซื้อสินค้าสูงหรือต่ำกว่าข้อเท็จจริง กิจการไม่มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นต้นทุน เช่น บันทึกค่าใช้จ่ายของพนักงานทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีนั้น กิจการมีรายการค่านายหน้า ค่าส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของกิจการ กิจการมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าแรง ค่านายหน้า ค่าขนส่ง ค่าที่ปรึกษา กิจการบันทึกค่าซ่อมแซมที่มีจำนวนสูงเป็นสินทรัพย์ของกิจการ […]

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

หน้าที่ที่ต้องรู้เมื่อบุคคลธรรมดาเปลี่ยนเป็นนิติบุคคล

1.เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี และหากเป็นผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเป็นปกติธุระเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องอื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีรายรับเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี 2.เสียภาษีจากกำไรสุทธิ (กรณีขาดทุนสุทธิไม่ต้องเสียภาษี) ผลขาดทุนสุทธิยกมาได้ไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน มาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้โดยคำนวณอัตราภาษีดังนี้กรณีทั่วไป เสียภาษีจากกำไรสุทธิทั้งจำนวนร้อยละ 20กรณี SMEs – กำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี – กำไรสุทธิเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาทเสียภาษีจากกำไรสุทธิร้อยละ 15– กำไรสุทธิเกิน 3 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีจากกำไรสุทธิร้อยละ 20 3.ต้องจัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ขึ้นอยู่กับประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนว่าเป็นแบบไหน (ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท ฯลฯ) บัญชีที่ต้องจัดทำประกอบด้วย – งบแสดงฐานะการเงิน – งบกำไรขาดทุน – งบกระแสเงินสด– งบการเงินรวม– […]

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ถ้าขายของออนไลน์มีรายได้ 1.7 ล้านบาทต่อปี บุคคลธรรมดา หรือ บริษัท ใครเสียภาษีมากกว่ากัน?

ต้องมีการสมมุติโจทย์เพิ่มเติมดังนี้ • รายได้จากการขายของออนไลน์ 1,700,000 บาท • ค่าใช้จ่ายตามจริง 1,190,000.00 บาท (คิดอัตรากำไร 30%) เรามาลองคำนวณกันเลยดีกว่าครับ ** ใครเลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริงจะต้องมีการบันทีกรายจ่ายพร้อมเอกสารประกอบ เผื่อโดนขอตรวจสอบ โดยปกติไม่ค่อยมีคนเลือกวิธีนี้

by KKN การบัญชี

ค่าใช้จ่ายทางภาษี

แจกของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้า

1.ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ค่าใช้จ่ายนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ 2,000 บาทในแต่ละคราว 2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อของขวัญแจกเป็นภาษีซื้อต้องห้าม *ถ้าให้ดีอย่าลืมแนบนามบัตรของกิจการ และถ่ายรูปเป็นหลักฐานด้วยนะครับ สาเหตุที่ในบัญชีธนาคารของบริษัทไม่ตรงกับการบันทึกบัญชี 1.เจ้าของบริษัทไม่มีเงินจริงตามที่จดทะเบียนบริษัท (ไม่ตรงตั้งแต่เริ่มกิจการเลย T ^ T)2.ใช้เงินบริษัทกับส่วนตัวปนกันมั่วไปหมด เจ้าของควรจะกำหนดเงินเดือนตัวเองขึ้นและไม่ใช้เงินบริษัทในเรื่องส่วนตัว3.ลูกค้าโอนเงินค่าสินค้าหรือบริการ เข้าบัญชีส่วนตัวของเจ้าของแทนเข้าบัญชีบริษัท4.ใช้เงินส่วนตัวจ่ายค่าใช้จ่ายแทนบริษัท เพื่อความสะดวกและง่าย

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

กำไรสุทธิทางภาษี ทุกรายการค้าที่เกิดขึ้น ทางพนักงานบัญชีจะต้องบันทึกบัญชีเพื่อให้เงินในบริษัทตรงกับความเป็นจริง เมื่อปิดงบการเงินเสร็จเราจะได้กำไรสุทธิทางบัญชี แต่กำไรสุทธิทางบัญชีจะมี ค่าใช้จ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท รวมถึงมีรายได้ที่ไม่ให้ถือเป็นรายได้บริษัทปนมาด้วย เราจะต้องเอาออกเพื่อให้ได้กำไรสุทธิทางภาษี เพื่อไปคำนวนภาษี รายจ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี รายจ่ายซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกิจการ, เป็นการส่วนตัว, ให้โดยเสน่หา รายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ รายจ่ายซึ่งกำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง รายจ่ายซึ่งควรจะได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีอื่น รายจ่ายใดๆ ที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ค่ารับรองส่วนที่เกิน 0.3% ของทุนจดทะเบียนหรือยอดขายแล้วแต่อะไรจะสูงกว่าและค่ารับรองต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/827.0.html

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

การยื่นภาษีกลางปี (ภ.ง.ด. 51)

เมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะถือว่าเป็นนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีปีละ 2 ครั้งคือ ช่วงกลางปียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ช่วงปลายปียื่นแบบ ภ.ง.ด.50 โดยการนำรายได้มาหักรายจ่าย ค่าลดหย่อนเพื่อคำนวณกำไรสุทธิ และนำมาเสียภาษีตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ข้อควรระวัง ไม่ยื่นรายการ (ภ.ง.ด.51) และชำระภาษีจากประมาณการกำไรสุทธิ ยื่นรายการและชำระ แต่แสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ โดยไม่มีเหตุผลอันควร บทลงโทษ เงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของภาษีที่ต้องชำระ หรือจากภาษีที่ชำระขาดไป ค่าปรับยื่นแบบภาษีล่าช้าไม่เกิน 7 วัน 1,000 เกิน 7 วัน 2,000 *เหตุผลสมควร จัดทำประมาณการกำไรสุทธิและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว

by KKN การบัญชี

ภาษีขาย

ทำธุรกิจเสียภาษีอะไรบ้าง

ภาษีเงินได้ เป็นภาษีทีเก็บจากเงินได้ ดังนั้นใครที่มีรายได้จะต้องเสียภาษี บุคคลธรรมดา – เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้สุทธิ (รายได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) นิติบุคคล – เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิทางภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม มีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีที่จะต้องจ่ายทันทีเมื่อมีรายได้จากการให้บริการ โดยนิติบุคคลผู้จ่ายเงินได้เป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ภาษีอากรแสตมป์ ตราสารที่จะต้องติดอากรแสตมป์ ได้แก่ สัญญาเช่าโรงเรือน, เช่าซื้อทรัพย์สิน,จ้างทำของ, เงินกู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ได้แก่ เกษตรกรรม, ที่อยู่อาศัย, อื่น ๆ (พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม) และที่ดินรกร้างว่างเปล่า โดยคิดอัตราภาษีเป็นรูปแบบขั้นบันไดเพิ่มขึ้นตามมูลค่าราคาประเมิน  ภาษีศุลกากร เรียกเก็บจากการนำสินค้า หรือสิ่งของผ่านเข้าออกจากเขตแดนหนึ่งไปยังอีกเขตแดนหนึ่ง ภาษีสรรพสามิต เรียกเก็บจากสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้าและการให้บริการในทางธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ภาษีน้ำมัน, ภาษีน้ำหอม, ภาษีรถยนต์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เรียกเก็บจากการประกอบธุรกิจธนาคารหรือประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์, ประกันชีวิต, โรงรับจำนำ รวมถึงการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นการค้าหรือหากำไร […]

by KKN การบัญชี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หนีภาษีมาทั้งชีวิตปีนี้จะยื่นภาษีให้ถูกต้องดีมั้ย

ผู้ประกอบการที่กลับใจเสียภาษีถูกต้องมักจะกังวลเรื่องดังต่อไปนี้ ถ้ายื่นภาษีถูกต้องปีนี้ จะโดนสรรพากรตรวจย้อนหลังมั้ย เราควรกลับใจไปยื่นย้อนหลังในหลายปีที่ผ่านมามั้ย เกิดปีหน้ารายได้ลดลง หรือไม่มีรายได้จะโดนสรรพากรตรวจสอบมั้ย ถ้ายื่นปีนี้แล้ว ปีหน้าผมจะหนีภาษีไม่ได้แล้วใช่มั้ย สรุปผมควรยื่นเสียภาษีมั้ย ถ้ายื่นภาษีถูกต้องปีนี้ จะโดนสรรพากรตรวจย้อนหลังมั้ย เราควรกลับใจไปยื่นย้อนหลังในหลายปีที่ผ่านมามั้ย 2 คำถามนี้ไม่มีใครบอกได้แม้กระทั้งสรรพากรเอง เพราะในแต่ละปีมีคนยื่นภาษีกันเยอะมากไม่รู้ว่าใครจะซวยโดนตรวจสอบ ในกรณีที่คุณขายของออนไลน์เอาจริงๆ สรรพากรไม่รู้หรอก ว่าคุณมีรายได้กี่บาท แต่ถ้าคุณมีรายได้จากการให้บริการ เวลาคุณรับเงินจากบริษัทจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายเอาไว้ ข้อมูลรายได้ของคุณจะถูกเก็บไว้ที่สรรพากร สรรพากรคาดหวังว่าสิ้นปีคุณจะมายื่นภาษีที่ไม่น้อยกว่าในระบบของสรรพากร ดังนั้นสรุปว่า ถ้าภาษีย้อนหลังมีจำนวนไม่เยอะ ถ้าเสียถูกต้องไม่ได้ลำบากก็เสียภาษีย้อนหลังเลยคุณจะได้สบายใจ แต่ถ้าไม่ค่อยมีเงินการเริ่มต้นยื่นปีปัจจุบันเป็นต้นไปก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่ เพราะคุณได้เริ่มต้นทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เกิดปีหน้ารายได้ลดลง หรือไม่มีรายได้จะโดนสรรพากรตรวจสอบมั้ย ถ้ารายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้จริงถึงสรรพากรเรียกตรวจสอบ เราก็ชี้แจ้งไปตามข้อมูลจริง สรรพากรจริงแล้วน่ารักทุกคนไม่ได้น่ากลัวจะโหดร้าย เค้าไม่สามารถบังคับให้เราเสียภาษีได้ครับ ถ้ายื่นปีนี้แล้ว ปีหน้าผมจะหนีภาษีไม่ได้แล้วใช่มั้ย คิดว่าสรรพากรคงจะรู้สึกแปลกๆ ว่าปีที่แล้วมีรายได้ทำไมมีนี้รายได้หายไป สรุปผมควรยื่นเสียภาษีมั้ย ถ้ายอดภาษีที่เสียคุณมีกำลังชำระได้ การทำสิ่งที่ถูกต้องได้ความสบายใจครับ

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรรมการยินยอมให้ใช้สถานที่ โดยไม่คิดค่าเช่า

ผู้ใช้สถานประกอบการ (ผู้เช่า) ภาษีเงินได้นิติบุคคลการที่บริษัทใช้สถานประกอบการโดยไม่เสียค่าเช่า แสดงว่าบริษัทมีผลประโยชน์อื่นใดจากการได้ใช้สถานประกอบการโดยไม่เสียเงิน เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรอาจจะประเมิณเป็นรายได้อื่น เพื่อนำไปรวมในการคำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ผู้ให้ใช้สถานประกอบการ (ผู้ให้เช่า) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การให้เช่าโดยไม่คิดค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่สรรพากรอาจประเมินเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินตามราคาตลาด เพื่อการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 40 (5) วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทำธุรกิจขาดทุนต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

บุคคลธรรมดา เสียภาษีขั้นต่ำอัตรา 0.5% ของเงินได้ถ้าภาษีที่คำนวนได้ไม่ถึง 5,000 บาท ได้รับยกเว้นภาษี ผลขาดทุนสะสมไม่สามารถยกไปหักกับเงินได้ในปีถัดไป นิติบุคคล ไม่เสียภาษี ผลขาดทุนสามารถนำไปหักจากกำไรในปีอื่นได้ไม่เกิน 5 ปี

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

คนขายไม่ออกบิลให้ทำอย่างไร?

เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกคนจะต้องเจอปัญหานี้ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน ผู้ประกอบการบางคนเจอจนท้อใจอุตส่าห์อยากจะเสียภาษีถูกต้องทำไมเราต้องมาเจอกับผู้ขายที่หนีภาษีไม่ยอมออกบิลให้ด้วย (ชีวิตมันเศร้ายิ่งกว่าละครช่อง 7) วันนี้ผมมาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ทุกคนลองไปใช้ดูกันครับ แม้จะยุ่งยากขึ้น แต่ก็ดีกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายให้บันทึกบัญชี แต่อย่างไรก็ตามวิธีแก้ไขที่ได้ผลจริงๆคือการเปลี่ยนไปซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขายที่ออกบิลถูกต้องไม่หนีภาษีครับ ใบสำคัญรับเงิน : ใช้กรณีผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ แต่ยินยอมจะลงลายมือชื่อในช่อง “ผู้รับเงิน” (ขอขอบคุณภาพจากกรมสรรพากร) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน : ใช้กรณีใช้ในกรณีกิจการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือบริการเบ็ดเตล็ดแต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้ ต้องให้พนักงานของกิจการเป็นผู้รับรองการจ่ายเงินดังกล่าว (ขอขอบคุณภาพจากรมสรรพากร)

by KKN การบัญชี

Uncategorized

บุคคลธรรมดา กับ นิติบุคคล(SME) ใครเสียภาษีมากกว่ากัน?

และโดยทั่วไปเวลาที่วางแผนภาษีเรามักจะเทียบเฉพาะภาษีเงินได้เท่านั้น โดยลืมคิดถึงภาษีเงินปันผลอีก 10% เอาเข้ามารวมด้วย ทำให้เกิดการวางแผนภาษีที่ผิดพลาด รู้หรือไม่? เมื่อเราทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล (บริษัท/หจก.) เมื่อกิจการมีกำไรจากการดำเนินงานเจ้าของจะไม่สามารถนำเงินของกิจการออกมาใช้ได้ตามใจชอบ ถ้าอยากเอาผลกำไรของบริษัทออกมาใช้ส่วนตัว จะต้องทำการ “จ่ายเงินปันผล” รายได้เงินปันผล ผู้รับเงินปันผลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผลที่ได้รับ เป็นเหตุผลที่เวลาพิจารณาว่าบุคคลหรือนิติบุคคลใครเสียภาษีมากกว่ากันจะต้องนำภาษีเงินปันผลมารวมในการคิดด้วย วันนี้ผมได้ทำสรุปเป็นภาพให้ทุกคนได้เห็นกันชัดๆ ไปเลยว่าแต่ละช่วงกำไร บุคคล กับ นิติบุคคลต้องเสียภาษีเท่าไหร่ เพื่อใช้ในการวางแผนภาษีได้ถูกต้องครับ

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทซื้อรถแบบไหนถึงคุ้มภาษีที่สุด (เช่าซื้อ | ลีสซิ่ง)

มีหลายคนถามความแตกต่างระหว่างเช่าซื้อกับลีสซิ่ง ว่าแตกต่างกันอย่างไร และควรซื้อรถในรูปแบบไหนดี ถ้าจะสรุปความคุ้มค่าด้านภาษีจะได้ดังนี้ ถ้าเป็นรถเชิงพาณิชย์ เช่นกะบะ 2 ประตู รถกระบะ 4 ประตู รถตู้ รถบรรทุก ควรเลือกเช่าซื้อ ถ้าเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง เช่น รถเก๋ง สำหรับราคารถยนต์ไม่เกิน 1 ล้านบาทควรเลือกเช่าซื้อ แต่ถ้าราคารถยนต์เกิน 1 ล้านบาทควรเลือกลีสซิ่ง ปล. การซื้อรถยนต์แบบลีสซิ่งราคารถยนต์ที่จ่ายตลอดทั้งสัญญาจะสูงกว่าเช่าซื้อพอสมควร ดังนั้นจะต้องคำนวนเงินที่จ่ายทั้งหมดรวมกับภาษีที่ประหยัดได้ด้วยนะครับ

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ว่าด้วยเรื่องกฎหมายภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล!

ส่วนแบ่งกำไร หรือประโยชน์จากการถือครองโทเคนดิจิทัล ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(4)(ซ)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร (ให้นึกถึงพวกเงินปันผล ดอกเบี้ย) สิ้นปีให้นำรายได้ไปกรอกแบบยื่นภาษีด้วย ผู้จ่ายเงินได้จะต้องทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราร้อยละ 15.0 ของเงินได้

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ซื้อรถยนต์ในนามบริษัทดีหรือไม่

หลายคนอาจสงสัยว่า ซื้อรถยนต์ในนามบริษัทดีหรือไม่ วันนี้เราลองมาเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆไปเลย! จะเห็นได้เลยว่า หากซื้อรถยนต์ในนามบริษัทนั้นและถือสินทรัพย์นี้ในระยะยาว จะสามารถช่วยให้ประหยัดภาษีได้เป็นอย่างมากเลยครับ

by KKN การบัญชี

ค่าใช้จ่ายของกิจการ

ค่าน้ำมันสำหรับรถยนต์ที่ไม่ใช่ในนามกิจการ นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่!

สรรพากรบอกว่า ค่าน้ำมันรถยนต์ซึ่งไม่ใช่รถยนต์ของบริษัท ไม่สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวนกำไรสุทธิได้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการนำรถยนต์มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อกิจการ มีหลักฐานการใช้รถยนต์ซึ่งสามารถพิสูจน์จนเป็นที่เชื่อถือแก่เจ้าพนักงาน เช่น ระเบียบอนุญาตในการเบิกจ่าย มีหนังสืออนุญาตพร้อมบันทึกอนุญาตให้เดินทางไปติดต่องานเรื่องใด จาดที่ใดถึงที่ใด ระยะเวลาเท่าใด ทะเบียนรถยนต์ บิลค่าน้ำมัน สรุปคือ สามารถนำมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้นะครับแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าใช้ในกิจการจริง!

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การบริจาค
การลงทุน
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สิน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บิลเงินสด
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พึงประเมิน
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แรงงานต่างด้าว
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน