ผลลัพท์การค้นหา

Uncategorized

5 เรื่อง ต้องรู้การวางแผนภาษีของกิจการ

การวางแผนภาษี คือ การเตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดในการลดหย่อนภาษีประจำปี เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้น้อยลง รวมถึงไม่ต้องเสียภาษีหรือเบี้ยปรับเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น หากกิจการมีการวางแผนภาษีดี ก็จะช่วยลดปัญหาทางการเงินที่จะทำให้กิจการขาดสภาพคล่องอีกด้วย ซึ่งก่อนที่จะเริ่มต้นวางแผนภาษีนั้น ผู้ประกอบการต้องมีการศึกษาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้านเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมในการวางแผนภาษีนั้นมีอะไรบ้าง รู้จริง เรื่องภาษี เรื่องสำคัญประการแรกที่ผู้ประกอบการต้องทำ ก็คือการศึกษาหาความรู้เรื่องภาษี ว่ากิจการของเรานั้นจะต้องเสียภาษีประเภทใดบ้าง และภาษีแต่ประเภทมีหลักเกณฑ์อย่างไร ทั้งอัตราภาษีที่ต้องจ่าย และระยะเวลาที่ในการยื่นภาษี เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ เป็นต้น ซึ่งหากผู้ประกอบการไม่มีการศึกษาเรื่องภาษีที่ดีพอ ก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้สูง ซึ่งอาจมีโทษทางกฎหมายและค่าปรับต่างๆ ตามมา

by KKN การบัญชี

SMEs

6 กลยุทธ์ สร้างความสำเร็จธุรกิจ SMEs

ในช่วงเวลาที่หลายๆ ธุรกิจต้องฝ่าฟันกับสภาวะเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันนั้น ธุรกิจไหนมีกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง มีการบริหารจัดการที่ดี ก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้ดังที่หวังตั้งใจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่กำลังเริ่มต้น จำเป็นต้องมีการงัด ทุกกลยุทธ์มาสร้างความสำเร็จให้กิจการไม่ว่าจะเป็น // สร้างแบรนด์ที่โดดเด่น // ให้ความสำคัญเรื่องการตลาด // สร้างกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ // พัฒนาการวางแผนภาษี // สร้างเครือข่ายพันธมิตรที่ดี // นำเทคโนโลยีมาใช้

by KKN การบัญชี

เอกสารบัญชี

ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ คืออะไร

ใบวางบิลและใบแจ้งหนี้ เป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการขายสินค้าหรือบริการ ออกให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทราบว่ามียอดหนี้ที่จะต้องชำระกี่บาท และชำระภายในวันที่เท่าไหร่ ลูกค้าจะได้ชำระหนี้ได้อย่างถูกต้อง ทุกครั้งที่มีการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ ผู้ประกอบการก็จะออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทราบว่าจะต้องจ่ายชำระเงินจำนวนเท่าไหร่ ภายในวันที่เท่า พอถึงรอบวางบิล ผู้ประกอบการจะสรุปข้อมูลว่ามีใบแจ้งหนี้ใบไหนบ้างที่ถึงกำหนดที่ลูกค้าจะต้องชำระแล้วลงในเอกสารใบวางบิล ดังนั้นบวางบิลทำหน้าที่เป็นใบคุมว่ามีรายการใบแจ้งหนี้อะไรบ้างที่ลูกค้าจะต้องจ่ายในรอบนี้ กรณีที่มีใบแจ้งหนี้ใบเดียว ก็ไม่จำเป็นต้องจัดทำใบวางบิลก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามสอบถามลูกค้าเผื่อความชัวจะดีที่สุด

by KKN การบัญชี

Uncategorized

8 ประเภทเงินได้ที่ต้องเสียภาษี

เจ้าของกิจการหลายๆ ท่าน มีรายได้มาจากหลายช่องทาง ทั้งงานประจำ งานพิเศษ ค่านายหน้า ค่าหัวคิว ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ และรายได้จิปาถะอื่นๆ อีกมากมาย เคยทบทวนกันบ้างไหมว่ารายได้ทั้งหมดนี้ เราจ่ายภาษีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ มาดูกันว่ารายได้ที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีให้ถูกต้องนั้นมีอยู่ทั้งหมดกี่ประเภท และมีอะไรบ้าง

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)

ภ.ง.ด. 51 คือภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี กำหนดให้นิติบุคคลที่รอบระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนมีหน้าที่ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) โดยมีกำหนดระยะเวลายื่นแบบนำส่งภาษีภายใน 2 เดือนนับจากวันสิ้นสุดครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นจะยื่นจากประมาณกำไรสุทธิ ซึ่งถ้าผู้ประกอบการประมาณกำไรสุทธิต่ำเกินกว่าร้อยละ 25 ของกำไรที่เกิดขึ้นจริงตอนสิ้นปี โดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ

by KKN การบัญชี

Uncategorized

กรรมการให้บริษัทกู้ยืมเงิน ต้องคิดดอกเบี้ยหรือไม่

ในเรื่องของกรรมการให้บริษัทกู้ยืมเงิน กรมสรรพากรไม่ได้มีการออกกฎบังคับให้ต้องคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ดังนั้นกรรมการจะคิดดอกเบี้ยหรือไม่คิดดอกเบี้ยก็ไม่ผิด แล้วคิดดอกเบี้ยกับไม่คิดดอกเบี้ย แบบไหนประหยัดภาษีกว่าครับ กรณีที่กรรมการใคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม เวลาบริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับกรรมการจะต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยแบบ ภ.ง.ด.2 นั่นหมายความว่าถ้ากรรมการคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมจะต้องเสียภาษี 15% ให้กับกรมสรรพากร ในส่วนนี้กรรมการสามารถเลือกให้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% เป็น Final Tax ได้เลย ไม่ต้องนำรายได้ดอกเบี้ยไปรวมในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปี เมื่อบริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับกรรมการ ดอกเบี้ยจ่ายสามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทำให้กำไรสุทธิสำหรับคำนวนภาษีลดลงช่วยทำให้ประหยัดภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% และช่วยทำให้กำไรสะสมลดลงทำให้ประหยัดภาษีเงินปันผลได้อีก 10% ของเงินปันผลที่จะต้องจ่าย (รวมแล้วการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายช่วยประหยัดภาษีได้ถึง 28%)

by KKN การบัญชี

ภาษี

เปิดบริษัทต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ใช่ญาติกัน ดังนั้นในระหว่างเดือนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สิ้นปีก็ยังคงต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ดี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย คือภาษีนิติบุคคลที่บริษัทจ่ายล่วงหน้าให้กับกรมสรรพากร สิ้นปีคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เท่าไหร่ ก็ให้นำภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายมาหักออก แล้วจ่ายส่วนต่างเพิ่ม กรณีภาษีถูกหักมากกว่าภาษีที่คำนวณได้สามารถขอคืนภาษีได้ (ถ้ากล้า) ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับ ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นญาติกัน รายได้ที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอีก หรือเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (เลือกเสียแค่ 1 ภาษีเท่านั้น

by KKN การบัญชี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การขายสินค้าหรือการให้บริการที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี

โดยทั่วไปแล้วหลังจากที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจำท่องเอาไว้ในใจเสมอว่า “ทุกครั้งที่ขายสินค้าหรือให้บริการ เราจะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้า และต้องออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าเสมอ แม้ว่าลูกค้าจะไม่ต้องการก็ตาม” ในทางภาษีคำว่า ” ขาย ” หมายความว่า จำหน่าย จ่าย โอนสินค้า ไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือค่าตอบแทนหรือไม่ จะเห็นว่าจากความหมายของขายมันดูโหดร้ายกับผู้ประกอบการมาก ยกตัวอย่างเช่น บริษัท A ในช่วงวิกฤตโควิด ได้บริจาคผ้าปากปิดโดยไม่ได้รับเงินตอบแทน ถ้ายึดนิยามคำว่าขาย จะถือว่าบริษัทได้จ่ายโอนสินค้าให้กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ให้ถือเป็น “ขาย” ซึ่งจะต้องมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากร ซึ่งคงจะไม่มีคนอยากเป็นคนดีแน่ๆ ถ้าจะต้องเสียภาษีเพิ่มอีก กรมสรรพากรจึงได้กำหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี โดยออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) เพื่อให้ความชัดเจนในเรื่องนี้ ซึ่งแอดมินได้รวบรวมข้อที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั่วไปหรือที่เจอบ่อยเอาไว้ 14 ข้อ สำหรับท่านที่อยากอ่านฉบับเต็มเข้าไปดูได้ที่นี่ >> https://www.rd.go.th/3399.html

by KKN การบัญชี

เช่าซื้อ-ลิสซิ่ง

เช่าซื้อ VS ลีสซิ่ง กับประเด็นทางภาษี

เช่าซื้อ : คือการซื้อรถยนต์แบบผ่อนชำระ เมื่อผ่อนชำระหนี้ครบตามสัญญารถยนต์จะเป็นของบริษัททันที ลีสซิ่ง : คือการเช่ารถยนต์ โดยในสัญญาเช่าจะมีออฟชั่นพิเศษสามารถซื้อรถยนต์ได้ในราคาพิเศษ (ผู้เช่าจะตัดสินใจซื้อ หรือไม่ซื้อก็ได้) ในโลกของภาษีแบ่งรถยนต์ออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ รถยนต์เชิงพาณิชย์ เช่น รถกระบะ รถบรรทุก พวกนี้เวลาซื้อขอคืนภาษีซื้อได้ และไม่มีเพดานเรื่องของการหักค่าใช้จ่าย รถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคน เช่น รถเก๋ง รถสปอร์ต รถเอสยูวี รถตู้ที่มีที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่ง เวลาซื้อรถยนต์ไม่สามารถขอคืนภาษีซื้อได้ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดเพดานค่าใช้จ่าย สามารถหักค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าต้นทุนเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 1 ล้านบาทเท่านั้น โดยหักค่าเสื่อมราคาต่อปีสูงสุดได้ปีละ 200,000 บาท โดยจะต้องแบ่งหักเป็นค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 5 ปี หมายความว่าถ้าซื้อรถยนต์แบบเช่าซื้อราคา 3 ล้านบาท ก็สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายสูงสุดได้แค่ 1 ล้านบาทเท่านั้น ดังนั้นเวลาที่เราซื้อรถหรูที่ราคาเกิน 1 ล้านบาท เราก็จะรู้สึกขาดทุนที่ไม่สามารถนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย จึงเกิดการซื้อรถยนต์แบบลีสซิ่งขึ้นมา ลีสซิ่งถือเป็นการเช่า กรมสรรพากรได้กำหนดเพดานค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่งให้สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ไม่เกิน 1,200 บาทต่อวัน (หรือ 36,000 […]

by KKN การบัญชี

เอกสารทางภาษี

เปลี่ยนสำนักงานบัญชี ต้องขอเอกสารอะไรคืนบ้าง

การขอเอกสารและข้อมูลการบันทึกบัญชีของกิจการคืนจากสำนักงานบัญชีเดิม เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความใส่ใจ เนื่องจากบางสำนักงานบัญชีจะทำการลบข้อมูลของลูกค้าหลังจากเลิกให้บริการ ทำให้เมื่อผู้ประกอบการไปขอข้อมูลเพิ่มในภายหลังจะไม่ได้รับข้อมูล เราดูมากันว่าจะต้องขออะไรคืนจากสำนักงานบัญชีเดิมบ้าง เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีทั้งหมดที่เคยส่งให้กับสำนักงานบัญชี รายการบันทึกบัญชีที่กิจการได้ว่าจ้างสำนักงานบัญชี รหัสผ่านที่ใช้สำหรับยื่นภาษี ประกันสังคม และงบการเงิน โดยปกติแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงสำนักงานบัญชีใหม่ ผู้ประกอบการก็ควรที่จะขอเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและรายการบันทึกบัญชีคืนจากสำนักงานบัญชีทุกปี เพื่อความปลอดภัยและเป็นการช่วยสำนักงานบัญชีลดภาระเรื่องสถานที่จัดเก็บเอกสาร ในการเปลี่ยนสำนักงานบัญชีใหม่ผู้ประกอบการอาจใช้วิธีร้องขอให้สำนักงานบัญชีใหม่เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับสำนักงานบัญชีเก่าได้ และด้วยความเป็นสำนักงานบัญชีด้วยกัน การพูดคุยรายละเอียดงาน การขอเอกสารต่างๆ ก็จะเป็นไปอย่างราบรืนได้ข้อมูลที่ครบถ้วน

by KKN การบัญชี

เอกสารทางภาษี

เก็บเอกสารบัญชีจะต้องมีแฟ้มอะไรบ้าง

เนื่องจากมีผู้ประกอบการสอบถามเข้ามาว่าอยากจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จะต้องมีแฟ้มอะไรบ้าง และแต่ละแฟ้มใช้เก็บเอกสารอะไรบ้าง ปล. เห็นแฟ้มเยอะแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับแอดมิน เอาข้อมูลจากหลายๆ ที่มาจำรวมกันเลยดูเยอะมาก เอาเป็นว่าใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บเอกสารและปรับใช้ให้เข้ากับกิจการของตัวเองดีกว่าครับ

by KKN การบัญชี

Uncategorized

ทรัพย์สินชำรุดหรือสูญหายจะต้องทำอย่างไร

โดยปกติแล้วเมื่อกิจการมีการซื้อทรัพย์สินเข้ามาใช้ในกิจการ ทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทจะถูกบันทึกเอาไว้ในทะเบียนทรัพย์สของกิจการ ทะเบียนทรัพย์สินจะแสดงข้อมูลทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการ วันที่ซื้อ มูลค่าที่ซื้อ และมูลค่าคงเหลือ ณ ปัจจุบันหลังจากหักค่าเสื่อมราคา แอดมินอยากเชิญชวนผู้ประกอบการมาตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินของกิจการ ดูว่ามีทรัพย์สินไหนบ้างที่มีระบุไว้ในทะเบียนทรัพย์สิน แต่ของจริงไม่มีอยู่แล้ว หรือของมีอยู่แต่ชำรุดไม่ได้ใช้งาน และทำการปรับปรุงให้ตรงกับความเป็นจริง

by KKN การบัญชี

วางแผนภาษี

วิธีเลือกสำนักงานบัญชี

ผู้ประกอบการหลายท่านน่าจะเคยได้ยินข่าวแนวนี้ สำนักงานบัญชีรับเงินค่าภาษีแล้วไม่ยอมไปจ่ายภาษีให้, สำนักงานบัญชีบันทึกบัญชีผิดโดนภาษีย้อนหลังมหาศาล หรือ ติดต่อสำนักงานบัญชีไม่ได้เลย เอกสารอยู่กับสำนักงานบัญชีทั้งหมด การเลือกสำนักงานบัญชีผิด เรียกว่าหายนะของผู้ประกบอการเลย ปัญหาทางด้านบัญชีและภาษีจะลดลงมากกว่าครึ่งได้ ถ้าเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีที่ดี เพราะสำนักงานบัญชีที่ดีจะช่วยเหลือแนะนำในเรื่องของการวางแผนภาษี การจัดการเอกสารที่เป็นระบบ และคอยเตือนเมื่อผู้ประกอบการทำผิด แนวทางการเลือกสำนักงานบัญชีที่ดี มีตัวตน และที่ตั้งชัดเจน มีประสบการณ์ทำบัญชีในธุรกิจเดียวกับที่ธุรกิจของเรา ค่าบริการที่เหมาะสม มีระบบการทำงานแบบมืออาชีพ

by KKN การบัญชี

งบการเงิน

งบการเงินบอกอะไรเราบ้าง

สำหรับกิจการ SME ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับงบการเงินของบริษัทตัวเอง จัดทำเพียงเพราะว่ากฏหมายบังคับให้ต้องทำ เพื่อใช้สำหรับยื่นกรมพัฒน์และกรมสรรพากรเท่านั้น งบการเงินเป็นรายการที่มีความสำคัญมาก เป็นการสรุปภาพรวมของกิจการแสดงฐานะการเงินและผลการประกอบกิจการของบริษัท เจ้าของกิจการสามารถนำข้อมูลในงบการเงินมาใช้ในการวางแผนในการดำเนินงานของกิจการได้ วันนี้แอดมินมาพามารู้จักองค์ประกอบต่างๆ ของงบการเงิน และประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการควรจะสนใจในการละองค์ประกอบของงบการเงิน

by KKN การบัญชี

แจกไฟล์

แจก Excel ช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (พนักงานประจำ)

https://bit.ly/3CN3duR www.iliketax.com/download/excelpnd91.xlsb (สำรอง) สามารถโหลดลองไปใช้เพื่อวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เลยนะครับ ในการยื่นภาษีแอดมินแนะนำให้ทุกคนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ผ่านระบบ E-Filing กรมสรรพากรสะดวกที่สุดแล้วครับ ไฟล์นี้จัดทำโดยนายอธิฐ สุทธิปัญโญ  แอดมินขอขอบพระคุณมากๆ ที่เสียสละเวลาจัดทำไฟล์ที่เป็นประโยชน์มาแบ่งปันให้กับทุกคน

by KKN การบัญชี

แจกไฟล์

Excel ช่วยสร้าง Text file สำหรับนำเข้า RD Payroll (นายจ้างยื่น ภ.ง.ด.91 แทนลูกจ้าง)

การใช้งานไม่ยาก กรอกข้อมูลพนักงานทีละคนกด “บันทึกข้อมูล” ข้อมูลพนักงานจะถูกจัดเก็บเข้า Tab “Data” เมื่อกรอกพนักงานครบทุกคนไปที่ Tab “Data” กดปุ่ม “สร้าง Text file” https://bit.ly/3JaiBDS ไฟล์นี้จัดทำโดยคุณนายอธิฐ สุทธิปัญโญ แอดมินขอบคุณมากๆ ที่ช่วยจัดทำไฟล์ที่มีประโยชน์กับนักบัญชีและผู้ประกอบการช่วยให้ยื่นภาษีง่ายขึ้นเยอะเลยครับ

by KKN การบัญชี

Uncategorized

ซื้อสินค้า/ซื้อบริการ จัดเก็บเอกสารอย่างไร

สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่ยังไม่เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดเก็บเอกสาร วันนี้แอดมินมาจะแนะนำ Flow ของการทำงานในเรื่องของการซื้อสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจขั้นการทำงานของระบบซื้อสินค้าและบริการ เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดเก็บเอกสารได้ด้วยตัวเอง

by KKN การบัญชี

Uncategorized

วางแผนภาษีง่ายๆ ด้วยตัวเอง

“ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ” เป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดในการวางแผนภาษี หลายครั้งที่ผู้ประกอบการสร้างแผนธุรกิจขึ้นมาแต่ลืมที่จะใส่ภาษีเข้าไปในแผนธุรกิจนั้น โดยเฉพาะ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” พอดำเนินกิจการจริงต้องบวก VAT เข้าไปในราคาขายก็ทำให้ไม่สามารถแข่งขับกับคู่แข่งได้ พอจะตั้งราคาขายเท่าเดิมแล้วควักเนื้อจ่าย VAT แทนลูกค้าเอง กำไรก็บางมากจนไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินกิจการต่อ รวมถึงปัญหามากมายที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ต้นทุนส่วนใหญ่ผู้ขายไม่เปิดบิลขายให้กับเราทำให้บริษัทเกิดปัญหาไม่มีหลักฐานมาบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย หลายครั้งเมื่อเรานำภาษีไปใส่ในแผนธุรกิจจะพบว่าธุรกิจไม่ได้น่าทำอย่างที่เราคิดไว้ หรือธุรกิจวางแผนอยู่นั้นมีปัญหาที่จะต้องปรับแก้ไข และนี่เป็นเหตุผลที่ผมคิดว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนภาษีคือ “ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ” ในการวางแผนภาษีเพื่อให้เสียภาษีลดลง ส่วนใหญ่จะเป็นการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น เพราะเป็นภาษีที่เราสามารถบริหารจัดการให้ลดลงได้ ซึ่งภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นเราจะคำนวณมาจากกำไรสุทธิทางภาษีของนิติบุคคล ถ้ากำไรเยอะก็เสียภาษีเยอะ กำไรน้อยก็เสียภาษีน้อยนั้นเอง การวางแผนภาษีง่ายๆ ฉบับของแอดมินก็คือ ผู้ประกอบการจะต้องประมาณการตัวเลขผลประกอบการให้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด เริ่มจากประมาณการรายได้, อัตราส่วนกำไรขั้นต้น, ค่าใช้จ่าย Fix cost, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ เพื่อคำนวณหากำไรสุทธิสำหรับนำไปคำนวณภาษี หรือสำหรับกิจการที่ประกอบกิจการไปแล้ว ให้ผู้ประกอบการเรียกงบกำไรขาดทุนของบริษัทสะสมตั้งแต่เดือน 1 – 10 จากนักบัญชี เพื่อดูว่าปัจจุบันประกอบกิจการมา 10 เดือนแล้วบริษัทมีกำไรกี่บาท จากนั้นก็แปลงให้เป็น 12 เดือน (เอากำไร 10 เดือนไปหาร 10 * 12) นำตัวเลขกำไรที่ได้ไปคูณกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลก็จะได้ยอดประมาณการภาษีที่จะต้องจ่ายของปีนี้

by KKN การบัญชี

Uncategorized

เปิดบริษัทเรียบร้อยแล้ว ต้องทำอะไรบ้าง

สำหรับในเรื่องของการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ยื่นภาษีประจำเดือน แอดมินแนะนำว่าถ้าเราไม่มีความรู้ในส่วนนี้เลย อยากให้จ้างสำนักงานบัญชี ปล่อยให้มืออาชีพมาดูแลงานส่วนนี้แทน ผู้ประกอบการจะได้มีเวลาว่างเพิ่มขึ้นเพื่อไปหารายได้เข้าบริษัท การเลือกสำนักงานบัญชีแนะนำให้เลือกสำนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์เคยทำบัญชีในธุรกิจประเภทเดียวกัน และพวกค่าทำบัญชีเดือนละ 500 – 1, 000 บาท หรือราคาถูกมากๆ อย่าไปฝากชีวิตไว้เลยครับ ค่าปรับภาษีย้อนหลัง แพงกว่าค่าทำบัญชีเสมอ

by KKN การบัญชี

Uncategorized

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบเข้าใจง่าย)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีที่ผู้มีเงินได้จะต้องจ่ายไปในทันทีเมื่อได้รับเงินได้ โดยผู้จ่ายค่าบริการจะเป็นคนทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากรแทนผู้มีเงินได้แทนผู้มีเงินได้ ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ภาระเงินมาตกอยู่กับผู้จ่ายค่าบริการ (ซวยจริงๆ งานงอก) ที่จะต้องมาทำหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากร นอกจากภาระมาตกที่ผู้จ่ายค่าบริการแล้ว ถ้าผู้จ่ายค่าบริการลืมหัก หรือหักผิดอัตรา ก็โดยจะต้องโดนปรับอีก วันนี้แอดมินเลยมาสรุปภาพรวมของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พร้อมกันแชร์เทคนิคดูว่าค่าบริการนี้ว่าจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่ % ยื่นนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายด้วยแบบ ภ.ง.ด. อะไร และวิธีการเขียนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)

by KKN การบัญชี