ผลลัพท์การค้นหา

ใบสำคัญจ่าย

ใบสำคัญจ่าย

ตัวอย่างใบสำคัญจ่าย กรณีจ่ายเป็นเช็ค ลงวันที่ในใบหัก ณ ที่จ่าย ตามวันที่ในเช็ค กรณีจ่ายเป็นเงินสด ลงวันที่ในใบหัก ณ ที่จ่าย ตามวันที่จ่ายเงิน ใบสำคัญจ่ายควรแนบเอกสารอะไรบ้าง1.สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า2.ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน  (หลักฐานว่ากิจการจ่ายแล้ว)3.ต้นฉบับใบแจ้งหนี้วางบิล + สำเนา (ได้รับจากการวางบิลเพื่อเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากกิจการ)4.ใบสั่งซื้อ(PO) ถ้ามี(ตอนที่จะสั่งซื้อสินค้า กิจการจะส่งใบสั่งซื้อไปยังผู้จำหน่ายก่อน)5.สำเนาใบหัก ณ ที่จ่าย (กรณี รายจ่ายที่ต้องหักภาษี ณ.ที่จ่าย)6.สำเนาเช็คจ่าย / โอนเงิน แนบหลักฐานการจ่ายเงิน

by KKN การบัญชี

ค่ารับรอง

ลูกค้าแจกซองแต่งงาน บันทึกเป็นค่ารับรองได้หรือไม่?

เงื่อนไขของค่ารับรอง “ไม่ว่าลูกค้าจะแจกซองแต่งงาน ซองผ้าป่า หรือซองงานบวชใส่ซองไปก็ไม่สามารถบันทึกเป็นค่ารับรองได้ เพราะไม่อยู่ในเงื่อนไขนะครับ” ลูกค้าขอเงินสนับสนุนของรางวัล “ลูกค้าขอเงินสนับสนุนของรางวัล ก็ไม่สามารถบันทึกเป็นค่ารับรองได้เพราะไม่อยู่ในเงื่อนไขนะครับ”

by KKN การบัญชี

เลิกทำธุรกิจ

เลิกทำธุรกิจ อย่าลืมยกเลิกทะเบียนพาณิชย์

เอกสารและสถานที่จดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์1. เอกสารการขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ แบบ ทพ. สามารถ Download  แบบพิมพ์ไปใช้ในการจดทะเบียนได้ที่ www.dbd.go.th สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบการพาณิชยกิจ หรือทายาทที่ยื่นคำขอแทน (กรณีมอบอำนาจให้จดทะเบียน) ใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบการพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม) / สำเนาคำสั่งศาล (กรณีวิกลจริต,สาบสูญ) สำเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบการพาณิชยกิจซึ่ง ถึงแก่กรรม / คำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 2.สถานที่จดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร1) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบ พาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร2) ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง สำหรับผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่เขตนั้นในภูมิภาคเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา สำหรับผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่เศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี 3.ค่าธรรมเนียมในการจดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ 20 บาท ตัวอย่างแบบ ทพ.

by KKN การบัญชี

เงินบำนาญชราภาพ

บำนาญชราภาพ

ผู้ประกันตน คือ ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์, ลูกจ้างอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แต่นายจ้างยังจ้างให้ทำงานต่อให้ถือเป็นผู้ประกันตนต่อไป อัตราการรับเงินบำนาญ การยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ กรอก  แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) แนบ    – สำเนาบัตรประชาชน  – สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (มีชื่อ-เลขที่บัญชีของผู้ประกันตน) =>ยื่นที่ : สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ / จังหวัด / สาขา ทุกแห่งที่สะดวก สอบถามรายละเอียด Tel: 1506 (24ช.ม.)

by KKN การบัญชี

DBD Registered

อยากได้ DBD REGISTERED เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจทำอย่างไร

อยากได้เครื่องหมาย DBD REGISTERED ต้องเตรียมเอกสารเพื่อสแกนเป็นไฟล์ ส่งอีเมลไปขอเครื่องหมาย DBD Registered ดังต่อไปนี้ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403) ที่ได้รับหลังจากยื่นจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำเนารายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ (เอกสารแนบ ทพ.) กรอก 1 ใบต่อ 1 เว็บไซต์ ใช้ชุดเดียวกับที่ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำเนาเอกสารการจดโดเมนเนม ชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนมต้องเป็นชื่อผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์ เอกสารอื่น (ถ้ามี) ใบแสดงตัวแทนจำหน่าย ใบแสดงลิขสิทธิ์ ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจนั้นๆ ยื่นขอเครื่องหมาย DBD REGISTERED ได้ที่ไหน? ยื่น online  ส่งไฟล์ไปที่อีเมล e-commerce@dbd.go.th ส่งไฟล์ผ่านเว็บไซต์ www.trustmarkthai.com ส่ง fax ไปที่เบอร์ 02-547-5973 เดินทางไปยื่นเอง กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(ตั้งอยู่ที่ จ.นนทบุรี) โทร. 02-547-5959-61 เงื่อนไขการขอ DBD Registered 1.ผู้ประกอบธุรกิจที่จะขอใช้เครื่องหมายรับรองต้องแสดงหลักฐานการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์เอกสารแนบดังนี้ บุคคลธรรมดา  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (พค.0403) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง เอกสารที่แสดงว่าได้จัดทำร้านค้าออนไลน์แล้ว […]

by KKN การบัญชี