บทความล่าสุด

Uncategorized

5 เรื่อง ต้องรู้การวางแผนภาษีของกิจการ

การวางแผนภาษี คือ การเตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดในการลดหย่อนภาษีประจำปี เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้น้อยลง รวมถึงไม่ต้องเสียภาษีหรือเบี้ยปรับเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น หากกิจการมีการวางแผนภาษีดี ก็จะช่วยลดปัญหาทางการเงินที่จะทำให้กิจการขาดสภาพคล่องอีกด้วย ซึ่งก่อนที่จะเริ่มต้นวางแผนภาษีนั้น ผู้ประกอบการต้องมีการศึกษาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้านเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมในการวางแผนภาษีนั้นมีอะไรบ้าง รู้จริง เรื่องภาษี เรื่องสำคัญประการแรกที่ผู้ประกอบการต้องทำ ก็คือการศึกษาหาความรู้เรื่องภาษี ว่ากิจการของเรานั้นจะต้องเสียภาษีประเภทใดบ้าง และภาษีแต่ประเภทมีหลักเกณฑ์อย่างไร ทั้งอัตราภาษีที่ต้องจ่าย และระยะเวลาที่ในการยื่นภาษี เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ เป็นต้น ซึ่งหากผู้ประกอบการไม่มีการศึกษาเรื่องภาษีที่ดีพอ ก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้สูง ซึ่งอาจมีโทษทางกฎหมายและค่าปรับต่างๆ ตามมา

by KKN การบัญชี

SMEs

6 กลยุทธ์ สร้างความสำเร็จธุรกิจ SMEs

ในช่วงเวลาที่หลายๆ ธุรกิจต้องฝ่าฟันกับสภาวะเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันนั้น ธุรกิจไหนมีกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง มีการบริหารจัดการที่ดี ก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้ดังที่หวังตั้งใจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่กำลังเริ่มต้น จำเป็นต้องมีการงัด ทุกกลยุทธ์มาสร้างความสำเร็จให้กิจการไม่ว่าจะเป็น // สร้างแบรนด์ที่โดดเด่น // ให้ความสำคัญเรื่องการตลาด // สร้างกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ // พัฒนาการวางแผนภาษี // สร้างเครือข่ายพันธมิตรที่ดี // นำเทคโนโลยีมาใช้

by KKN การบัญชี

เอกสารบัญชี

ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ คืออะไร

ใบวางบิลและใบแจ้งหนี้ เป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการขายสินค้าหรือบริการ ออกให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทราบว่ามียอดหนี้ที่จะต้องชำระกี่บาท และชำระภายในวันที่เท่าไหร่ ลูกค้าจะได้ชำระหนี้ได้อย่างถูกต้อง ทุกครั้งที่มีการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ ผู้ประกอบการก็จะออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทราบว่าจะต้องจ่ายชำระเงินจำนวนเท่าไหร่ ภายในวันที่เท่า พอถึงรอบวางบิล ผู้ประกอบการจะสรุปข้อมูลว่ามีใบแจ้งหนี้ใบไหนบ้างที่ถึงกำหนดที่ลูกค้าจะต้องชำระแล้วลงในเอกสารใบวางบิล ดังนั้นบวางบิลทำหน้าที่เป็นใบคุมว่ามีรายการใบแจ้งหนี้อะไรบ้างที่ลูกค้าจะต้องจ่ายในรอบนี้ กรณีที่มีใบแจ้งหนี้ใบเดียว ก็ไม่จำเป็นต้องจัดทำใบวางบิลก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามสอบถามลูกค้าเผื่อความชัวจะดีที่สุด

by KKN การบัญชี

Uncategorized

8 ประเภทเงินได้ที่ต้องเสียภาษี

เจ้าของกิจการหลายๆ ท่าน มีรายได้มาจากหลายช่องทาง ทั้งงานประจำ งานพิเศษ ค่านายหน้า ค่าหัวคิว ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ และรายได้จิปาถะอื่นๆ อีกมากมาย เคยทบทวนกันบ้างไหมว่ารายได้ทั้งหมดนี้ เราจ่ายภาษีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ มาดูกันว่ารายได้ที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีให้ถูกต้องนั้นมีอยู่ทั้งหมดกี่ประเภท และมีอะไรบ้าง

by KKN การบัญชี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)

ภ.ง.ด. 51 คือภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี กำหนดให้นิติบุคคลที่รอบระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนมีหน้าที่ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) โดยมีกำหนดระยะเวลายื่นแบบนำส่งภาษีภายใน 2 เดือนนับจากวันสิ้นสุดครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นจะยื่นจากประมาณกำไรสุทธิ ซึ่งถ้าผู้ประกอบการประมาณกำไรสุทธิต่ำเกินกว่าร้อยละ 25 ของกำไรที่เกิดขึ้นจริงตอนสิ้นปี โดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ

by KKN การบัญชี

Uncategorized

กรรมการให้บริษัทกู้ยืมเงิน ต้องคิดดอกเบี้ยหรือไม่

ในเรื่องของกรรมการให้บริษัทกู้ยืมเงิน กรมสรรพากรไม่ได้มีการออกกฎบังคับให้ต้องคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ดังนั้นกรรมการจะคิดดอกเบี้ยหรือไม่คิดดอกเบี้ยก็ไม่ผิด แล้วคิดดอกเบี้ยกับไม่คิดดอกเบี้ย แบบไหนประหยัดภาษีกว่าครับ กรณีที่กรรมการใคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม เวลาบริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับกรรมการจะต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยแบบ ภ.ง.ด.2 นั่นหมายความว่าถ้ากรรมการคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมจะต้องเสียภาษี 15% ให้กับกรมสรรพากร ในส่วนนี้กรรมการสามารถเลือกให้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% เป็น Final Tax ได้เลย ไม่ต้องนำรายได้ดอกเบี้ยไปรวมในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปี เมื่อบริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับกรรมการ ดอกเบี้ยจ่ายสามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทำให้กำไรสุทธิสำหรับคำนวนภาษีลดลงช่วยทำให้ประหยัดภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% และช่วยทำให้กำไรสะสมลดลงทำให้ประหยัดภาษีเงินปันผลได้อีก 10% ของเงินปันผลที่จะต้องจ่าย (รวมแล้วการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายช่วยประหยัดภาษีได้ถึง 28%)

by KKN การบัญชี

ภาษี

เปิดบริษัทต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ใช่ญาติกัน ดังนั้นในระหว่างเดือนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สิ้นปีก็ยังคงต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ดี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย คือภาษีนิติบุคคลที่บริษัทจ่ายล่วงหน้าให้กับกรมสรรพากร สิ้นปีคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เท่าไหร่ ก็ให้นำภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายมาหักออก แล้วจ่ายส่วนต่างเพิ่ม กรณีภาษีถูกหักมากกว่าภาษีที่คำนวณได้สามารถขอคืนภาษีได้ (ถ้ากล้า) ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับ ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นญาติกัน รายได้ที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอีก หรือเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (เลือกเสียแค่ 1 ภาษีเท่านั้น

by KKN การบัญชี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การขายสินค้าหรือการให้บริการที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี

โดยทั่วไปแล้วหลังจากที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจำท่องเอาไว้ในใจเสมอว่า “ทุกครั้งที่ขายสินค้าหรือให้บริการ เราจะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้า และต้องออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าเสมอ แม้ว่าลูกค้าจะไม่ต้องการก็ตาม” ในทางภาษีคำว่า ” ขาย ” หมายความว่า จำหน่าย จ่าย โอนสินค้า ไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือค่าตอบแทนหรือไม่ จะเห็นว่าจากความหมายของขายมันดูโหดร้ายกับผู้ประกอบการมาก ยกตัวอย่างเช่น บริษัท A ในช่วงวิกฤตโควิด ได้บริจาคผ้าปากปิดโดยไม่ได้รับเงินตอบแทน ถ้ายึดนิยามคำว่าขาย จะถือว่าบริษัทได้จ่ายโอนสินค้าให้กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ให้ถือเป็น “ขาย” ซึ่งจะต้องมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากร ซึ่งคงจะไม่มีคนอยากเป็นคนดีแน่ๆ ถ้าจะต้องเสียภาษีเพิ่มอีก กรมสรรพากรจึงได้กำหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี โดยออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) เพื่อให้ความชัดเจนในเรื่องนี้ ซึ่งแอดมินได้รวบรวมข้อที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั่วไปหรือที่เจอบ่อยเอาไว้ 14 ข้อ สำหรับท่านที่อยากอ่านฉบับเต็มเข้าไปดูได้ที่นี่ >> https://www.rd.go.th/3399.html

by KKN การบัญชี

เช่าซื้อ-ลิสซิ่ง

เช่าซื้อ VS ลีสซิ่ง กับประเด็นทางภาษี

เช่าซื้อ : คือการซื้อรถยนต์แบบผ่อนชำระ เมื่อผ่อนชำระหนี้ครบตามสัญญารถยนต์จะเป็นของบริษัททันที ลีสซิ่ง : คือการเช่ารถยนต์ โดยในสัญญาเช่าจะมีออฟชั่นพิเศษสามารถซื้อรถยนต์ได้ในราคาพิเศษ (ผู้เช่าจะตัดสินใจซื้อ หรือไม่ซื้อก็ได้) ในโลกของภาษีแบ่งรถยนต์ออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ รถยนต์เชิงพาณิชย์ เช่น รถกระบะ รถบรรทุก พวกนี้เวลาซื้อขอคืนภาษีซื้อได้ และไม่มีเพดานเรื่องของการหักค่าใช้จ่าย รถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคน เช่น รถเก๋ง รถสปอร์ต รถเอสยูวี รถตู้ที่มีที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่ง เวลาซื้อรถยนต์ไม่สามารถขอคืนภาษีซื้อได้ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดเพดานค่าใช้จ่าย สามารถหักค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าต้นทุนเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 1 ล้านบาทเท่านั้น โดยหักค่าเสื่อมราคาต่อปีสูงสุดได้ปีละ 200,000 บาท โดยจะต้องแบ่งหักเป็นค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 5 ปี หมายความว่าถ้าซื้อรถยนต์แบบเช่าซื้อราคา 3 ล้านบาท ก็สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายสูงสุดได้แค่ 1 ล้านบาทเท่านั้น ดังนั้นเวลาที่เราซื้อรถหรูที่ราคาเกิน 1 ล้านบาท เราก็จะรู้สึกขาดทุนที่ไม่สามารถนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย จึงเกิดการซื้อรถยนต์แบบลีสซิ่งขึ้นมา ลีสซิ่งถือเป็นการเช่า กรมสรรพากรได้กำหนดเพดานค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่งให้สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ไม่เกิน 1,200 บาทต่อวัน (หรือ 36,000 […]

by KKN การบัญชี

เอกสารทางภาษี

เปลี่ยนสำนักงานบัญชี ต้องขอเอกสารอะไรคืนบ้าง

การขอเอกสารและข้อมูลการบันทึกบัญชีของกิจการคืนจากสำนักงานบัญชีเดิม เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความใส่ใจ เนื่องจากบางสำนักงานบัญชีจะทำการลบข้อมูลของลูกค้าหลังจากเลิกให้บริการ ทำให้เมื่อผู้ประกอบการไปขอข้อมูลเพิ่มในภายหลังจะไม่ได้รับข้อมูล เราดูมากันว่าจะต้องขออะไรคืนจากสำนักงานบัญชีเดิมบ้าง เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีทั้งหมดที่เคยส่งให้กับสำนักงานบัญชี รายการบันทึกบัญชีที่กิจการได้ว่าจ้างสำนักงานบัญชี รหัสผ่านที่ใช้สำหรับยื่นภาษี ประกันสังคม และงบการเงิน โดยปกติแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงสำนักงานบัญชีใหม่ ผู้ประกอบการก็ควรที่จะขอเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและรายการบันทึกบัญชีคืนจากสำนักงานบัญชีทุกปี เพื่อความปลอดภัยและเป็นการช่วยสำนักงานบัญชีลดภาระเรื่องสถานที่จัดเก็บเอกสาร ในการเปลี่ยนสำนักงานบัญชีใหม่ผู้ประกอบการอาจใช้วิธีร้องขอให้สำนักงานบัญชีใหม่เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับสำนักงานบัญชีเก่าได้ และด้วยความเป็นสำนักงานบัญชีด้วยกัน การพูดคุยรายละเอียดงาน การขอเอกสารต่างๆ ก็จะเป็นไปอย่างราบรืนได้ข้อมูลที่ครบถ้วน

by KKN การบัญชี

เอกสารทางภาษี

เก็บเอกสารบัญชีจะต้องมีแฟ้มอะไรบ้าง

เนื่องจากมีผู้ประกอบการสอบถามเข้ามาว่าอยากจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จะต้องมีแฟ้มอะไรบ้าง และแต่ละแฟ้มใช้เก็บเอกสารอะไรบ้าง ปล. เห็นแฟ้มเยอะแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับแอดมิน เอาข้อมูลจากหลายๆ ที่มาจำรวมกันเลยดูเยอะมาก เอาเป็นว่าใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บเอกสารและปรับใช้ให้เข้ากับกิจการของตัวเองดีกว่าครับ

by KKN การบัญชี

Uncategorized

ทรัพย์สินชำรุดหรือสูญหายจะต้องทำอย่างไร

โดยปกติแล้วเมื่อกิจการมีการซื้อทรัพย์สินเข้ามาใช้ในกิจการ ทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทจะถูกบันทึกเอาไว้ในทะเบียนทรัพย์สของกิจการ ทะเบียนทรัพย์สินจะแสดงข้อมูลทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการ วันที่ซื้อ มูลค่าที่ซื้อ และมูลค่าคงเหลือ ณ ปัจจุบันหลังจากหักค่าเสื่อมราคา แอดมินอยากเชิญชวนผู้ประกอบการมาตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินของกิจการ ดูว่ามีทรัพย์สินไหนบ้างที่มีระบุไว้ในทะเบียนทรัพย์สิน แต่ของจริงไม่มีอยู่แล้ว หรือของมีอยู่แต่ชำรุดไม่ได้ใช้งาน และทำการปรับปรุงให้ตรงกับความเป็นจริง

by KKN การบัญชี

วางแผนภาษี

วิธีเลือกสำนักงานบัญชี

ผู้ประกอบการหลายท่านน่าจะเคยได้ยินข่าวแนวนี้ สำนักงานบัญชีรับเงินค่าภาษีแล้วไม่ยอมไปจ่ายภาษีให้, สำนักงานบัญชีบันทึกบัญชีผิดโดนภาษีย้อนหลังมหาศาล หรือ ติดต่อสำนักงานบัญชีไม่ได้เลย เอกสารอยู่กับสำนักงานบัญชีทั้งหมด การเลือกสำนักงานบัญชีผิด เรียกว่าหายนะของผู้ประกบอการเลย ปัญหาทางด้านบัญชีและภาษีจะลดลงมากกว่าครึ่งได้ ถ้าเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีที่ดี เพราะสำนักงานบัญชีที่ดีจะช่วยเหลือแนะนำในเรื่องของการวางแผนภาษี การจัดการเอกสารที่เป็นระบบ และคอยเตือนเมื่อผู้ประกอบการทำผิด แนวทางการเลือกสำนักงานบัญชีที่ดี มีตัวตน และที่ตั้งชัดเจน มีประสบการณ์ทำบัญชีในธุรกิจเดียวกับที่ธุรกิจของเรา ค่าบริการที่เหมาะสม มีระบบการทำงานแบบมืออาชีพ

by KKN การบัญชี

งบการเงิน

งบการเงินบอกอะไรเราบ้าง

สำหรับกิจการ SME ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับงบการเงินของบริษัทตัวเอง จัดทำเพียงเพราะว่ากฏหมายบังคับให้ต้องทำ เพื่อใช้สำหรับยื่นกรมพัฒน์และกรมสรรพากรเท่านั้น งบการเงินเป็นรายการที่มีความสำคัญมาก เป็นการสรุปภาพรวมของกิจการแสดงฐานะการเงินและผลการประกอบกิจการของบริษัท เจ้าของกิจการสามารถนำข้อมูลในงบการเงินมาใช้ในการวางแผนในการดำเนินงานของกิจการได้ วันนี้แอดมินมาพามารู้จักองค์ประกอบต่างๆ ของงบการเงิน และประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการควรจะสนใจในการละองค์ประกอบของงบการเงิน

by KKN การบัญชี

แจกไฟล์

แจก Excel ช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (พนักงานประจำ)

https://bit.ly/3CN3duR www.iliketax.com/download/excelpnd91.xlsb (สำรอง) สามารถโหลดลองไปใช้เพื่อวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เลยนะครับ ในการยื่นภาษีแอดมินแนะนำให้ทุกคนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ผ่านระบบ E-Filing กรมสรรพากรสะดวกที่สุดแล้วครับ ไฟล์นี้จัดทำโดยนายอธิฐ สุทธิปัญโญ  แอดมินขอขอบพระคุณมากๆ ที่เสียสละเวลาจัดทำไฟล์ที่เป็นประโยชน์มาแบ่งปันให้กับทุกคน

by KKN การบัญชี

แจกไฟล์

Excel ช่วยสร้าง Text file สำหรับนำเข้า RD Payroll (นายจ้างยื่น ภ.ง.ด.91 แทนลูกจ้าง)

การใช้งานไม่ยาก กรอกข้อมูลพนักงานทีละคนกด “บันทึกข้อมูล” ข้อมูลพนักงานจะถูกจัดเก็บเข้า Tab “Data” เมื่อกรอกพนักงานครบทุกคนไปที่ Tab “Data” กดปุ่ม “สร้าง Text file” https://bit.ly/3JaiBDS ไฟล์นี้จัดทำโดยคุณนายอธิฐ สุทธิปัญโญ แอดมินขอบคุณมากๆ ที่ช่วยจัดทำไฟล์ที่มีประโยชน์กับนักบัญชีและผู้ประกอบการช่วยให้ยื่นภาษีง่ายขึ้นเยอะเลยครับ

by KKN การบัญชี

Uncategorized

ซื้อสินค้า/ซื้อบริการ จัดเก็บเอกสารอย่างไร

สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่ยังไม่เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดเก็บเอกสาร วันนี้แอดมินมาจะแนะนำ Flow ของการทำงานในเรื่องของการซื้อสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจขั้นการทำงานของระบบซื้อสินค้าและบริการ เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดเก็บเอกสารได้ด้วยตัวเอง

by KKN การบัญชี

Uncategorized

วางแผนภาษีง่ายๆ ด้วยตัวเอง

“ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ” เป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดในการวางแผนภาษี หลายครั้งที่ผู้ประกอบการสร้างแผนธุรกิจขึ้นมาแต่ลืมที่จะใส่ภาษีเข้าไปในแผนธุรกิจนั้น โดยเฉพาะ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” พอดำเนินกิจการจริงต้องบวก VAT เข้าไปในราคาขายก็ทำให้ไม่สามารถแข่งขับกับคู่แข่งได้ พอจะตั้งราคาขายเท่าเดิมแล้วควักเนื้อจ่าย VAT แทนลูกค้าเอง กำไรก็บางมากจนไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินกิจการต่อ รวมถึงปัญหามากมายที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ต้นทุนส่วนใหญ่ผู้ขายไม่เปิดบิลขายให้กับเราทำให้บริษัทเกิดปัญหาไม่มีหลักฐานมาบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย หลายครั้งเมื่อเรานำภาษีไปใส่ในแผนธุรกิจจะพบว่าธุรกิจไม่ได้น่าทำอย่างที่เราคิดไว้ หรือธุรกิจวางแผนอยู่นั้นมีปัญหาที่จะต้องปรับแก้ไข และนี่เป็นเหตุผลที่ผมคิดว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนภาษีคือ “ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ” ในการวางแผนภาษีเพื่อให้เสียภาษีลดลง ส่วนใหญ่จะเป็นการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น เพราะเป็นภาษีที่เราสามารถบริหารจัดการให้ลดลงได้ ซึ่งภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นเราจะคำนวณมาจากกำไรสุทธิทางภาษีของนิติบุคคล ถ้ากำไรเยอะก็เสียภาษีเยอะ กำไรน้อยก็เสียภาษีน้อยนั้นเอง การวางแผนภาษีง่ายๆ ฉบับของแอดมินก็คือ ผู้ประกอบการจะต้องประมาณการตัวเลขผลประกอบการให้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด เริ่มจากประมาณการรายได้, อัตราส่วนกำไรขั้นต้น, ค่าใช้จ่าย Fix cost, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ เพื่อคำนวณหากำไรสุทธิสำหรับนำไปคำนวณภาษี หรือสำหรับกิจการที่ประกอบกิจการไปแล้ว ให้ผู้ประกอบการเรียกงบกำไรขาดทุนของบริษัทสะสมตั้งแต่เดือน 1 – 10 จากนักบัญชี เพื่อดูว่าปัจจุบันประกอบกิจการมา 10 เดือนแล้วบริษัทมีกำไรกี่บาท จากนั้นก็แปลงให้เป็น 12 เดือน (เอากำไร 10 เดือนไปหาร 10 * 12) นำตัวเลขกำไรที่ได้ไปคูณกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลก็จะได้ยอดประมาณการภาษีที่จะต้องจ่ายของปีนี้

by KKN การบัญชี

Uncategorized

เปิดบริษัทเรียบร้อยแล้ว ต้องทำอะไรบ้าง

สำหรับในเรื่องของการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ยื่นภาษีประจำเดือน แอดมินแนะนำว่าถ้าเราไม่มีความรู้ในส่วนนี้เลย อยากให้จ้างสำนักงานบัญชี ปล่อยให้มืออาชีพมาดูแลงานส่วนนี้แทน ผู้ประกอบการจะได้มีเวลาว่างเพิ่มขึ้นเพื่อไปหารายได้เข้าบริษัท การเลือกสำนักงานบัญชีแนะนำให้เลือกสำนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์เคยทำบัญชีในธุรกิจประเภทเดียวกัน และพวกค่าทำบัญชีเดือนละ 500 – 1, 000 บาท หรือราคาถูกมากๆ อย่าไปฝากชีวิตไว้เลยครับ ค่าปรับภาษีย้อนหลัง แพงกว่าค่าทำบัญชีเสมอ

by KKN การบัญชี

Uncategorized

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบเข้าใจง่าย)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีที่ผู้มีเงินได้จะต้องจ่ายไปในทันทีเมื่อได้รับเงินได้ โดยผู้จ่ายค่าบริการจะเป็นคนทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากรแทนผู้มีเงินได้แทนผู้มีเงินได้ ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ภาระเงินมาตกอยู่กับผู้จ่ายค่าบริการ (ซวยจริงๆ งานงอก) ที่จะต้องมาทำหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากร นอกจากภาระมาตกที่ผู้จ่ายค่าบริการแล้ว ถ้าผู้จ่ายค่าบริการลืมหัก หรือหักผิดอัตรา ก็โดยจะต้องโดนปรับอีก วันนี้แอดมินเลยมาสรุปภาพรวมของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พร้อมกันแชร์เทคนิคดูว่าค่าบริการนี้ว่าจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่ % ยื่นนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายด้วยแบบ ภ.ง.ด. อะไร และวิธีการเขียนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)

by KKN การบัญชี

50 ทวิ
Bitcoin
DBD Registered
e-filing
LTF
SME
SMEs
TFRS16
Uncategorized
Voucher
กท.20 ก
กรมสรรพากร
กองทุนรวม
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ
การขอรับบริจาค
การจัดสรรกำไรสะสม
การตัดหนี้สูญ
การบริจาค
การบันทึกบัญชีเงินสดรับ-จ่าย
การประมาณการกำไรสุทธิขาดไป
การลงทุน
การลดหย่อนบริจาคทั่วไป
การเช่า
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการร่วมค้า และกิจการค้าร่วม
กิจการเพื่อสังคม
กิจการโรงแรม
ขนส่ง
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า
ขายกิจการ
ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
ขายหนังสือแถมคอร์สเรียนออนไลน์
คริปโทเคอร์เรนซี
ความเสี่ยง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเสี่ยงของกิจการ
ค่าขนส่ง
ค้าขายออนไลน์
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าปรับ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารับรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่า
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
งบการเงิน
งบการเงินส่วนบุคคล
จดทะเบียน
จดทะเบียนเพิ่มสาขา
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดตั้งบริษัท
จ้างงานผู้สูงอายุ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
จ้างเด็กจบใหม่
ช้อปดีมีคืน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สิน
ทำประกันให้พนักงาน
ธุรกรรม
ธุรกิจขนส่ง
บริจาค
บริษัท กับ กรรมการ
บิลเงินสด
ประกันCovid-19
ประกันสังคม
ประชุมบริษัท
ประเภทเช็ค
ผลขาดทุน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบการ
พร้อมเพย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรีแลนซ์
ภ.ง.ด.1 ก
ภ.ง.ด.54
ภ.พ.36
ภาษี
ภาษี e-Service
ภาษีDropship
ภาษีกองทุนตราสารหนี้
ภาษีกับการออกจากงาน
ภาษีการรับมรดก
ภาษีของแพทย์
ภาษีขาย
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
ภาษีดอกเบีี้ย
ภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีนำเข้าสินค้า
ภาษีป้าย
ภาษีฟรีแลนซ์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีอากร
ภาษีอากรนำเข้า
ภาษีอีเพย์เมนต์
ภาษีเงินปันผล
ภาษีเงินได้จากการรับให้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีโรงแรม
มาตรการผู้กู้ยืม กยศ.
มูลค่าต้นทุน
ย้ายกิจการ
ยื่นแบบ
ยื่นแบบอย่างไรให้ประหยัดค่าปรับที่สุด
รถยนต์นั่ง
รถแลกเงิน
ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ร้านกาแฟ-เสียภาษี
รายจ่ายค่าซ่อมแซม
รายจ่ายจริง
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่น
ลดหย่อนทางภาษี
ลดหย่อนภาษี
ลาออกจากงาน
วงจรเงินสด
วางแผนภาษี
ศุลกากร
ส่งสินค้าทางไปรษณีย์
ส่งเสริมการขาย
สต็อกสินค้า
สรุปประเด็นภาษี
ส่วนลดกาาค้าและส่วนลดเงินสด
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารพนักงาน
สัญญาขายฝาก
สัญญาซื้อ
สัญญาฝากทรัพย์
สัญญายินยอม
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน
สำนักงานบัญชี
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
หนี้สิน
อั่งเปา
อากรแสตมป์
เกษตรกับวิธีเสียภาษี
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เคลมภาษีซื้อ ค่าอบรม
เงินกู้ยืมกรรมการ
เงินค่าฝึกอบรม
เงินชดใช้ค่าเสียหาย
เงินทดรองจ่าย
เงินบำนาญชราภาพ
เงินบำเหน็จ
เงินปันผล
เงินมัดจำ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสมทบประกันสังคม
เงินสำรองจ่าย
เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากการขายสินค้า
เงินได้พนักงาน
เงินได้พึงประเมิน
เช่าซื้อ-ลิสซิ่ง
เบี้ยประกัน
เบี้ยปรับ
เปิดบริษัท
เราเที่ยวด้วยกัน
เลขประจำตัวผู้เสียอากร
เลิกทำธุรกิจ
เสน่หากับภาษ๊
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เอกสารทางภาษี
เอกสารบัญชี
แจกไฟล์
แรงงานต่างด้าว
โครงการคนละครึ่ง
โทษปรับ
ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบลดหนี้
ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้
ใบสำคัญจ่าย
ใบหุ้น
ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน