views

การจัดสรรกำไรสะสม

HIGHLIGHTS
โดยทั่วไปการที่กรรมการเป็นผู้เอาประกัน และบริษัทเป็นผู้รับประโยชน์ หากบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กับกรรมการของบริษัท การที่จะสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายของบริษัทได้นั้น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 1.ต้องมีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดเรื่องการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตกรรมการ 2.กรรมการทุกคนต้องได้รับสวัสดิการโดยเท่าเทียมกัน . ส่วนในฝั่งของกรรมการนั้น เงินค่าเบี้ยประกันที่บริษัทจ่ายแทนกรรมการต้องถือเป็นประโยชน์เพิ่มของกรรมการ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ในกรณีที่กรรมการสูญเสียชีวิต และครอบครัวหรือทายาทเป็นผู้รับประโยชน์เงินได้จากการประกันภัย จะถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณ ตามมาตรา 42(13) แห่งประมวลรัษฎากร

February 9, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ