views

การจ่ายเงินปันผล

HIGHLIGHTS
เวลาเราทำธุรกิจมีกำไร เงินกำไรนั้นก็สะสมอยู่ในบริษัทสะสมไปเรื่อยๆ บริษัทก็จะมีกำไรสะสมเมื่อผู้ถือหุ้นต้องการจะใช้เงินบริษัทก็จะจ่ายเงินปันผลออกมาให้ผู้ถือหุ้น . เงินปันผล ก็คือ เงินตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทุน ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินสด สินทรัพย์ หรือเป็นหุ้นทุนของบริษัทแล้วแต่กรณีระยะเวลาการจ่ายปันผล . ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆ ก็คือ 1) การประกาศอนุมัติจ่ายเงินปันผล 2) การประกาศจ่ายเงินปันผล . โดยระยะเวลาจ่ายปันผล จะมี 2 ระยะเวลาก็คือ การจ่ายปันผลประจำปี และ การจ่ายปันผลระหว่างกาล ครับ


February 10, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ