views

การบันทึกบัญชีเงินสดรับ-จ่าย

สำหรับบุคคลธรรมดาที่เลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริงและสมควร จะต้องจัดทำบัญชีเงินสดรับ-จ่าย รวมถึงเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย เตรียมเอาไว้เผื่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร (ที่รัก) เรียกตรวจสอบ

⏬ Excel บัญชีเงินสดรับ-จ่าย [No VAT] http://bit.ly/2WcFhxB

⏬ Excel บัญชีเงินสดรับ-จ่าย [VAT] http://bit.ly/2U5As6J

◥หลักการบันทึกบัญชี◤

1️⃣ บันทึกเป็นภาษาไทยเท่านั้น

2️⃣ ต้องบันทึกบัญชีภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่เกิดรายรับ-รายจ่าย

3️⃣ ลงบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อได้จ่ายเงินหรือรับชำระเงินแล้วเท่านั้น เช่น ขายเชื่อจะลงบันทึกบัญชีรายได้ก็ต่อเมื่อได้รับชำระเงิน

4️⃣ รายการที่จะนำมาบันทึกในรายงานฉบับนี้จะต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี

5️⃣ รายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นหมวดเดียวกันสามารถบันทึกสรุปยอดรายการเดียวในหนึ่งวันได้ เช่น วันที่ 1 ม.ค. 64 มีรายการขายทั้งหมด 5 รายการ เราจะบันทึก 5 รายการหรือสรุปยอดรวมบันทึก 1 รายการก็ได้

6️⃣ รายจ่ายที่นำมาบันทึกบัญชีจะต้องเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ


November 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ