views

การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64

HIGHLIGHTS
มาตราการทางภาษีและค่าธรรมเนียมสำหรับลูกหนี้ SMEs เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นเวลา 2 ปี ( 1 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2564)

การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

1.ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหนี้สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ 
– ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่ลูกหนี้สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ของเจ้าหนี้

2.ยกเว้นภาษีเงินได้จากการโอนหรือขายทรัพย์สิน การให้บริการ เพื่อชำระหนี้
-ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
การให้บริการ การทำตราสารเพื่อชำระหนี้ ให้แก่ ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน ลูกหนี้ของเจ้าหนี้อื่น และเจ้าหนี้อื่น เนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

3.ยกเว้นภาษีจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ติดจำนองให้แก่ผู้อื่น เพื่อชำระหนี้
-ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ที่จำนองเป็นประกันหนี้กับสถาบันการเงิน ให้แก่ผู้อื่น เพื่อนำเงินไปชำระหนี้แก่สถาบันการเงิน (เฉพาะส่วนที่ไม่เกินกว่าหนี้ที่ค้างชำระ)

ยกเว้นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ที่กรมสรรพากรกำหนด สำหรับการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่นในส่วนของหนี้ที่ได้ปลดให้แก่ลูกหนี้

ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดจากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้February 9, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ