views

กิจการไหนที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ บอกเลยว่าเสี่ยงมาก!

ประเด็นความเสี่ยงกรณีบุคคลธรรมดา

 • มีจำนวนคนงานเพิ่มขึ้น แต่รายได้คงที่หรือลดลง
 • ค่าลดหย่อนที่แสดงไม่สัมพันธ์กับเงินได้ที่ยื่นแบบ
 • เลือกหักค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามประเภทเงินได้
 • เลือกหักค่าใช้จ่ายแบบตามจริง แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบ
 • มีข้อมูลภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย แต่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการหรือแสดงเงินได้ไม่ครบถ้วน
 • มีรายได้จากส่งเสริมการขาย แต่ไม่สัมพันธ์กับยอดรายได้
 • มีเงินได้เกิน 1.8 ล้านแต่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม่มีการแบ่งส่วนกำไรหรือมีการแบ่งเงิน ส่วนแบ่งกำไร แต่ไม่ได้นำไปเป็นเงินได้ของผู้เป็นหุ้นส่วน

ประเด็นความเสี่ยงกรณีนิติบุคคล

 • ขาดทุนขั้นต้น
 • ขาดทุนสะสมมากกว่าทุนที่ชำระ
 • สินค้าคงเหลือมากผิดปกติเมื่อเทียบกับยอดรายได้
 • ยอดขายตาม ภพ.30 ต่างกับยอดรายรับในงบการเงิน
 • มีเงินให้กู้ยืมแต่ไม่มีดอกเบี้ยรับ
 • การทำรายจ่ายเท็จโดยนำบัตรประชาชนของผู้อื่นมารับเงิน
 • มีค่าใช้จ่ายด้านที่ปรึกษา ค่านายหน้า ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายพนักงาน สูงผิดปกติ
 • มีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค้างนานหรือข้ามรอบบัญชี
 • ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50
 • ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ขาดไปเกิน 25%
 • มียอดโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย มากกว่ารายได้ในงบการเงิน

February 3, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ