views

ขนส่ง กับ เช่ารถยนต์ต่างกันอย่างไร

ขนส่ง กับ เช่ารถยนต์ ต่างกันอย่างไร

.

ถ้าหากจะให้สรุปง่ายๆเลยก็คือ

การขนส่ง ➡️ หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 และ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

การเช่า  ➡️ หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 และ ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

.

ซึ่งจะเป็นเช่าหรือขนส่งดูที่ข้อตกลง ส่วนเอกสารหลักฐานไม่ว่าจะเป็น

ใบแจ้งหนี้, หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายใบกำกับภาษี (กรณีเช่ารถ) ควรระบุให้ชัดเจนตามลักษณะของข้อตกลงครับ


February 8, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ