views

ขายของออนไลน์ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้หรือไม่?

สรรพากรบอกว่ากิจการที่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ได้แก่

  1. กิจการที่เป็นขายสินค้าในลักษณะขายปลีก หรือกิจการให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้
  2. การขายปลีก เป็นการขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อนำไปบริโภคหรือใช้สอย มิได้มีวัตถุประสงค์ นำไปขายต่อ เช่น ขายของชำ ขายยา ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
  3. การให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก เช่น กิจการภัตตาคาร โรงแรม ซ่อมแซมทุกชนิด เป็นต้น

จะเห็นว่าขายของออนไลน์ เป็นการขายปลีกให้ผู้บริโภคจำนวนมากเพื่อนำไปใช้บริโภคหรือใช้สอยเอง ดังนั้นขายของออนไลน์จึงสามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้


February 1, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ