views

ขายของออนไลน์ เสียภาษีเงินได้เท่าไหร่

HIGHLIGHTS
การคำนวณภาษีเงินได้ที่ต้องจ่าย สามารถคำนวณได้จาก รายได้ต่อปี - ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย 60 % (ไม่ต้องทำบัญชี) - ค่าลดหย่อนส่วนตัว = จำนวนเงินได้สำหรับคำนวณภาษี และจำนวนเงินได้สำหรับคำนวณภาษี x อัตราภาษี = จำนวนเงินภาษีที่ต้องจ่าย


February 1, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ