views

ขายของไม่ออก “ใบเสร็จรับเงิน” มีความผิดระวังโทษปรับและจำคุก

HIGHLIGHTS
ใบรับหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานที่ช่วยให้เรา ในฐานะ ผู้รับเงิน ผู้ขาย หรือ ผู้ให้เช่าซื้อ สามารถยืนยันกับ ผู้จ่ายเงิน ผู้ซื้อ หรือ ผู้เช่าซื้อ ได้ว่าเราได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว และไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจใจรูปแบบ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล เมื่อลูกค้าจ่ายชำระเงินคุณมีหน้าที่ต้องออกเอกสาร “ใบรับ” ให้แก่ลูกค้ามิฉะนั้นจะมีความผิดต้องระวางโทษทั้งปรับและจำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 เดือน นอกจากนี้ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการจะต้องเก็บต้นขั้วหรือสำเนาใบรับ ดังกล่าวไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ออกใบรับ

ปัญหาที่ผู้ประกอบการทุกคนเจอกันแทบทุกคนก็คือจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้ว แต่ผู้รับเงินไม่ออกใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอื่นให้เลย ทำให้ผู้ประกอบการทุกคนเจอปัญหาคือเสียภาษีมากกว่าความเป็นจริง เพราะไม่มีเอกสารไปบันทึกบัญชี ผมจึงได้นำเรื่องนี้มาสรุปให้ทุกคนเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นครับ

เรามาเริ่มจากการทำความรู้จักกับ ใบรับ กันก่อนว่าคืออะไร?

ใบรับหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานที่ช่วยให้เรา ในฐานะ ผู้รับเงิน ผู้ขาย หรือ ผู้ให้เช่าซื้อ สามารถยืนยันกับผู้จ่ายเงิน ผู้ซื้อ หรือ ผู้เช่าซื้อ ได้ว่าเราได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ

โดยสาระสำคัญของใบรับที่จะต้องมีดังต่อไปนี้

  1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ
  2. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ออกใบรับ
  3. เลขลำดับของเล่มและของใบรับ
  4. วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับ
  5. จำนวนเงินที่รับ
  6. ชนิด ชื่อ จำนวนและราคาสินค้า ในกรณีการขายหรือให้เช่าซื้อสินค้าเฉพาะชนิดที่มีราคาตั้งแต่ หนึ่งร้อยบาทขึ้นไป

และหลายคนอาจจะสงสัยว่า บิลเงินสดที่ขายตามโลตัส บิ๊กซี หรือร้านขายเครื่องต่าง ๆ เนี่ย จะสามารถใช้แทนใบรับได้หรือไม่ ซึ่งบิลเงินสด สามารถใช้แทนใบรับได้ครับ เพียงแต่ต้องเพิ่มข้อมูลหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย

สำหรับบุคคลธรรมดานั้น หมายเลขบัตรประชาชน = หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ครับ

รู้หรือไม่

ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจใจรูปแบบ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล เมื่อลูกค้า
จ่ายชำระเงินคุณมีหน้าที่ต้องออกเอกสาร “ใบรับ” ให้แก่ลูกค้า

เพราะ มาตรา 127 ทวิ กำหนดโทษเอาไว้ “ไม่มีการออกใบรับหรือไม่ออกใบรับให้ในทันทีที่รับเงิน หรือออกใบรับเป็นจำนวนเงินน้อยกว่าที่รับเงินหรือรับชำระราคาจริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ”

นอกจากนี้ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการจะต้องเก็บต้นขั้วหรือสำเนาใบรับ ดังกล่าวไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ออกใบรับ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท


January 27, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ