views

ขายต่ำกว่าราคาทุนทำได้หรือไม่

สรรพากรบอกว่า การขายสินค้าต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุสมควร เจ้าหน้าที่สรรพากรมีอำนาจประเมินราคาสินค้าให้เป็นตามราคาตลาดในวันที่มีการขายสินค้าได้ เมื่อถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรประเมินราคาขายเพิ่มขึ้นส่งผลทำให้กิจการจะต้องเสียภาษีมากขึ้น

เหตุผลอันควรในการขายสินค้าที่ต่ำกว่าราคาตลาด มีอะไรบ้างเราไปดูกัน

• สินค้าตกรุ่น
• สินค้าใกล้หมดอายุ / หมดอายุแล้ว (ยังกล้าขายอีก)
• สินค้ามีตำหนิ ไม่ได้มาตรฐาน

ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดได้ แต่ต้องทำบางอย่างเพิ่มดังนี้
1. กรณีสินค้าตกรุ่น ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจในการพิจารณาให้เป็นสินค้าตกรุ่น และพิจารณาราคาตลาดที่เหมาะสมสำหรับสินค้าตกรุ่น
2.สินค้าใกล้หมดอายุ มีตำหนิไมได้มาตรฐาน จะต้องมีการตรวจสอบสภาพสินค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ พร้อมทั้งจะต้องมีบุคคลร่วมสังเกตการณ์ ประกอบด้วยฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายบัญชี โดยลงลายมือชื่อเป็นพยานในการขาย

• การส่งเสริมการขาย
การขายสินค้าในช่วงส่งเสริมการขาย โดยลดราคาให้กับผู้ซื้อ ถือเป็นเหตุผลอันควรในการขายสินค้าที่ต่ำกว่าราคาตลาด แต่ควรจะมีหลักฐานประกอบดังนี้
1.การจัดทำแผนการขายและอนุมัติแผนการขายโดยผู้มีอำนาจ
-เหตุผลความจำเป็นในการทำแผนการขาย
-วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับ
-ชื่อ ชนิด ประเภท ราคา และมูลค่าของสินค้าที่จะลดราคา
2.รายงานผลการดำเนินงานของแผนการขาย
3.การส่งเสริมการขายควรให้กับลูกค้าทุกราย ไม่ใช่เพื่อลูกค้าบางรายโดยเฉพาะ


3 ก.พ. 2564
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ