views

ข้อมูลธุรกรรมลักษณะเฉพาะ เริ่มนับเมื่อไหร่?

นิยามของธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ
1.ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป
2.ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง และ มียอดเงินรวมของธุรกรรมฝากหรือรับโอนรวมกันตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป

*** เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งถือเป็นธุรกรรมลักษณะเฉพาะทันที
หมายเหตุ: ลักษณะข้อมูลที่ส่งกรมสรรพากรได้แก่
(1) เลขประจําตัวประชาชน หรือเลขที่ผู้เสียภาษี, ชื่อ นามสกุล ของผู้ที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ
(2) เลขที่บัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้อง
(3) จํานวนครั้งของเงินเข้าบัญชีและมูลค่ารวมใน 1 ปี (ม.ค. ถึง ธ.ค.)


February 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ